اهل سنت

Picture Gallery

مساجد اهل سنت آذربايجان غربي ديدار ائمه جمعه اهل سنت و تشيع سراسر کشور با مقام معظم رهبري مراسم عمامه گذاري طلاب اهل سنت

آخرين شماره نشريات


Lasted Artilce

Views: 7
جهاني­شدن واجد ابعاد و نيز تأثيرات متفاوت و گوناگوني است و نظرات گوناگوني درباره آن بيان شده است. شناخت و درک چگونگي عملکرد جهاني شدن، با روند درحال بسط خود، در فرآيند تأثيرگذاري پديدارهايي چون انقلاب ايران از يکسو و تأثيرپذيري جنبش­هايي همچون جنبش سياسي مصر از سوي ديگر، مستلزم شناخت مؤلفه­هاي جهاني شدن در بعد سياسي، فرهنگي و ارتباطات است. از سوي ديگر در رابطه با پديدة جنبش سياسي نوين مصر، نبايد شرايط اجتماعي اين کشور و بسترهاي فراهم شده براي پديداري جنبش هاي سياسي، ناديده گرفته شود. فرض ما در اين پژوهش آن است که فرآيند جهاني­شدن، از طريق مؤلفه­هاي خود، انقلاب ايران را به الگويي جهاني براي ديگر کشورها و نيز مصر تبديل کرده است و همچنين بسترهايي را در جامعة مصر فراهم ساخته که جنبش سياسي نوين را درپي دارد. لذا بايد گفت که انقلاب اسلامي از طريق فعاليت­هاي فراملي توانسته است، تحت عنوان بيداري اسلامي و در پي دکترين «اُم القراي اسلامي» جنبش سياسي مصر را متأثر از خود سازد. بر اساس نظريات جيمز ديويس و آلن تورن، مي­توان گفت که اصلاحات سياسي و زمينه هاي فراهم شده از سوي دولت مصر براي مشارکت هر چند محدود مردمي در سياست با ايجاد ميدان­هاي عمل جديد کنشگران فعالي را به صحنة عمل سياسي وارد ساخته است. بسترهاي اجتماعي متأثر از فرآيند جهاني­شدن نيز زمينه را براي جنبش سياسي نوين مصر آماده نموده است
Views: 5
هر حرکت، جنبش و يا انقلابي براي پيدايش نياز به يکسري مؤلفه دارد. همان­طور که ظهور هر پديده­ ي نياز به زمينه­ ها و بسترهايي دارد، دوام و ادامه­ ي حيات آن نيز محتاج يک سلسله عواملي است. اين عوامل مي­تواند شــامل جنبه­ هاي عيني و مادي و ذهني و معنايي باشد. هر کدام از اين جنبه­ ها بخشي از حيات پديده را فراهم مي­ نمايد. علاوه بر اين­که پديده در پيدايش و دوام نياز به مؤلفه­ هاي دارد، رشد و گسترش آن نيز در گرو چنين حالتي است. در اين مقاله نگارنده سعي دارد تا انقلاب اسلامي ايران را که در سال 1357 (1979م.) ظهــــور کرد را مورد بررسي قرار دهد و مؤلفه­ هاي قدرت آن در جهان اسلام را تحليل نمايد. مؤلفه­ هايي که سبب استمرار اين انقلاب و رشد و انتشار آن در جغرافياي جهان اســلام مي­ گردد. از اين­ رو سعي در پاسخگويي به اين سؤال اساسي داريم که چه مؤلفه­ هايي و چگونه سبب قدرت انقلاب اسلامي در جهان اسلام شده­ اند؟ اين پژوهش به شيوه­ ي تحليلي- توصيفي نگاشته شده است.
Views: 5
سيد قطب، نظريه ­پرداز بزرگ اخوان­ المسلمين، از جمله انديشمنداني است که نمي­ توان تأثيــر انديشه­ هاي او بر زمانه­ اش را ناديده انگاشت. سيد قطب را مي­ توان پيوند دهنده نسل اول و نسل­ هاي بعدي اخوان دانست. افکار و شيوه زندگي و مبارزات او براي نسل­ هاي بعدي الگوي ايستادگي و خستگي­ ناپذيري بوده است. از سوي ديگر، نيروهاي مبارز مذهبي در ايران نيز در تلاش براي رسيدن به اهداف اسلامي-انقلابي خود، مسير دشوار و پر فراز و نشيبي را پيمودند. تشابه برخي افکار و مشابهت مسير ميان سيد قطب و نيروهاي اسلام‌گراي انقلابي ايران، موضوعي قابل تأمل است. سؤال اصلي اين پژوهش آن است که انديشه­ هاي سيدقطب از چه جايگاهي در ميان نيروهاي مذهبي انقلابي در ايران در دوران پيش از انقلاب اسلامي برخوردار بوده است؟ ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم شخصي و دسترسي به آثار سيد قطب و ترجمه آن­ در ايران راه را براي ورود انديشه­ هاي اين متفکر به ايران گشود و براي آن جايگاه ويژه­ اي در ادبيات نيروهاي مذهبي فراهم آورد که نمود آن را مي­ توان در مقدمه مترجمان آثار سيدقطب، نقد انديشه­ هاي او و بيان احساس نياز به انديشه­ هاي وي مشاهده نمود.
Views: 5
قدرت نرم را مي‌توان از جهات مختلفي مورد بررسي قرار داد چرا که اين مفهوم به شدت زمينه­ محور بوده و متناسب با عناصر هويتي جوامع معنا و مفهوم مي­ يابد. از اين منظر تحليل اسناد راهبردي و بالادستي داراي اهميت ويژه­ اي است که تحليل­گران معمولاً به آن عطف توجه مي­ نمايند. آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته، تبيين مؤلفه­ هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر وصيت­نامه شهدا مي­ باشد. وصيت­نامه شهدا به مثابه بيان ه­اي راهبردي و سندي کاربردي مطرح است که حاوي معاني پايه و اساسي انقلاب اسلامي مي­ باشد و همين امر اهميت و اولويت آن را در حد مقاله حاضر آشکار مي­ سازد. با اين وصف تحليل محتواي آن­ ها مي­ تواند به درک هرچه بهتر چيستي و ساختار قدرت نرم ايران کمک نمايد. سؤال اصلي نگارندگان عبارتست از اين که: مؤلفه­ هاي قدرت نرم ايران در وصيت­نامه­ هاي شهداي دانشگاه امام صادق(ع) کدامند؟ محققان از روش تحليل محتواي اسناد براي پاسخ­گويي به اين سؤال بهره برده­ اند. با اين تعريف جامعه­ ي آماري، وصيت­نامه شهداي دانشجوي دانشگاه امام صادق(ع) در دوران دفاع مقدس مي­ باشد. تعداد اين شهداي گران­قدر 38 شهيد و حجم صفحات وصيت­نامه­ ها، حدود 1000 صفحه است.
Views: 5
با نگاهي عميق به تحولات رسانه اي متوجه مي شويم، امروزه تکنولوژي اطلاعات بر کليه مؤلفه ها و ساختارها اثر مستقيم و يا غير مستقيم داشته و روابط انساني و سازماني جديدي را طلب مي کند. گستره و عمق نفوذ رسانه ها در تمامي جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، ديني، تربيتي و... زندگي انسان امروزي را در نورديده و در جسم و روح او جولان مي دهد. امروزه يکي از مهم ترين رويدادهاي غير قابل انکار دهه اخير، گسترش فوق العاده رسانه ها و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در عرصه هاي فرهنگي و تربيتي است که به رقيبي جدي و همپا با تعليم و تربيت واقعي تبديل شده و با گذر از مرز زمان و مکان فرصت ها و چالش هاي فراواني پيش روي کاربران و تصميم گيرندگان عرصه رسانه و تعليم و تربيت قرارداده است.
Views: 5
با گرايش‌هاي جهاني به اين شيوه و گفتگوي تمدنها و فرهنگ و اديان، به بار آورده است.واقعيت اينست كه همة متون اسلامي و مفاهيم و احكام شرعي و اظهارات و سخنان پيشوايان و علما و نيز رفتار آنان در جهت بكارگيري اين شيوه و ايجاد زمينه‌اي براي تحقق چنين نتايجي است.ما ضمن به فال نيك گرفتن اين مسئله، معتقد به لزوم تعميق و ژرفا بخشيدن آن در اذهان و جانها هستيم زيرا آنرا در عين حال گرايشي علمي، رواني و اخلاقي تلقّي مي‌كنيم كه در پي فراتر رفتن انسان مسلمان از اختلاف نظرهاي خود با ديگران و چشم‌پوشي از پيامدهاي اين اختلاف‌ها و مقتضيات تنوّع در رفتار و نيل به مواضع يگانه‌اي در برابر چالش‌هاي بزرگ فراروي امت و نيز در برابر مسايل داخلي است كه خود از لوازم و ابزارهاي شخصيت يگانة آنست.اين روند ژرفابخشي، مستلزم هر آن كارهايي است كه مي‌تواند گرايش و تمايل به نزديكي و از آنجا تفاهم و همدلي را به ملكه و اخلاق اجتماعي اصيل و عامي تبديل سازد كه با وجود آن هر آن صداي ضد "تقريبي" و "دور ساز" را به حالتي غير عادي و خروج از جمع و سازي خارج از نت و حركتي نامأنوس و مشمئز كننده جلوه‌گر سازد.اين هدف زماني محقق مي‌شود كه علما و انديشمندان، در وهلة نخست اين ايده را اولاً كاملاً درك كنند و با آن خو بگيرند و ثانياً تاريخ و پيامدهاي آن بر روند حركت تاريخي و تمدني امت را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند و ثالثاً توده‌هاي مردم را نسبت به آن و آثاري كه در پي دارد، آگاه سازند و ايده را به اقدام عملي ملموس و روزانه‌اي تبديل نمايند تا آن ملكه را تحقق بخشد و اخلاق مطلوب را فراگير سازد
Views: 4
گفتگو با پيروان ساير اديان بلكه همة غير مسلمانانحتى مشركان و حفظ احترام آنان-پذيرش تكثر ديني، مذهبي و فرهنگي-جنگ پاك و عاري از ويرانگري و كشتار جمعي-پذيرش عهدنامه ها و اجراي كنوانسيونهاي داخلي و بين المللي-احترام به حقوق انسان ها بلكه حيوانات و محيط زيست-احترام به اماكن عبادي و مذهبي ديگران-تلاش براي حمايت از عدالت و دفاع از مستضعفان، محرومان و گرسنگان.-تلاش براي اشاعة روح گفتگوي اصولي، انساني و سالم با تعيين محلنزاع، وپيروي از شيوه هاي علمي، حفظ تناسب ميان گفتگو كنندگان،احترام به طرف مقابل، رد روش هاي جنجالي،اعمال روشهاي شايسته و غيره.-آزادي امت در انتخاب رهبران و سرنوشت خود و مسؤوليت حاكم در برابر همة افراد جامعه حتي اگر پيرو دين ديگري باشند.-پيشبرد صلح و تأييد راه حلهاي مسالمت آميز حتي با فرض وجود توطئه.-تبادل تمدني با همةملت ها و در همه حال و همه جا به دنبال علم و دانش بودن-كشش و انگيزش به سويبخشش،تسامح، تعاون، ايثار و ساير ارزشها.چنين تمدني شايسته متهم شدن به افراط گري، خشونت، تروريسم و اشاعه ترس از آن (اسلاموفوبيا) راه اندازي جنگ صليبي عليه آن، برنامه ريزي براي ايجاد ترديد در ارزشهاي آن و دست زدن به تهاجم فرهنگي عليه آن نيست.
Views: 4
به رغم اين که" مرحوم حسن البنا" خود در شمار علماي الازهر نبود ولي از شخصيت انقلابي بسيار جذابي برخوردار بود و تأثير بسيار ژرفي بر ديگران داشت ؛ نمونه اي از اين اثرگذاري در خاطرات شيخ محمد تقي قمي از " جماعت التقريب" است که به درازا از وي سخن مي گويد و زماني که نام او را مي برد و درباره اش مي نويسد ، نوعي نشاط و پويايي در سخنش شکل مي گيرد ، گويا پويايي و نشاط " شهيد حسن البنا" به تمام وجودش نيز سريان پيدا مي کند ؛ او مي گويد: «حسن البنا از علماي الازهرنبود ، هيچ رابطه اي نيز با شيوخ الازهر نداشت ولي به لحاظ تحرک و نشاط و همت و برنامه ريزي و اخلاص ، همچون کوهي استوار و سر به فلک کشيده بود و با اين ويژگي هاي سترگ توانست به ميان جوانان دانشگاهي راه يابد و در آنها اثر گذارد ؛ او نسل پرهيزگار ، مجاهد ، پاکدامن و با فرهنگ اسلامي و کاملا آگاه و روشني را پرورش داد . او با توجه به هدف بازگرداندن امت اسلامي به عزت و کرامت و موقعيت تاريخي گذشته که با تمام وجود با آن زندگي مي کرد و در تار و پود وجودش تنيده شده بود ، همواره به " تقريب مذاهب اسلامي " مي انديشيد و همين روح تقريبي به جماعت اخوان المسلمين نيز که خود تأسيس کرده و پرورانده و حرکتش را زير نظر داشت سرايت کرده بود و اين تأثير و آثار آن تا به امروز نيز ميان جماعت هاي " اخوان المسلمين" پا برجاست ؛ چه تنها جماعت " سلفي" که تعصب هاي فرقه اي را نفي مي کند و روابط خود با ديگران را بر اساس اسلام و نه مذهب ، پي ريزي مي کند و به اختلاف هاي فرقه اي و مذهبي ، توجهي نمي کند ، همين جماعت " اخوان المسلمين" است.»
Views: 4
شكي نيست كه شيوه رفتاري اميرمؤمنان با خلفاي هم عصر خويش ونيز سفارشات ائمه معصومين عليهم السلام به شيعيان علاوه بر همه ريشه هاي قرآني مبتني بر يك اصل اساسي بوده وآن تقدم مصالح امت اسلام بر مصالح ومنافع شخصي، گروهي وحتي مذهبي. امروزه نيز كه تهاجم و تكالب استكبار بر امت اسلام سراسر جهان اسلام از شرق آسيا تا غرب افريقا و در خود آمريكا و اروپا اقليت هاي اسلامي را فرا گرفته و به اصطلاح دشمن بيخ گوش ما در كمين نشسته قطعا مصلحت ما در ائتلاف، ترك منارعه، همكاري وتعاون است نه در اختلافو تنازع و خرده گيري از يكديگر. اين شيوه اي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني قدس الله نفسه الزكية پيوستهبه آن سفارش مي فرمودند و در فتاوايايشان مخصوصا پيرامون احكام حج، نماز جماعت و… پايبنديبه آن كاملا آشكار و روشن است.
Views: 4
مراد ما از"گفتمان اسلامي" در اينجا، گفتمان آموزشي سطحي يا عميق نيست، همچنانكه گفتمان شيوه‌اي ادبي را نيز در نظر نداريم بلكه منظور ما گفتمان تبليغي- رسانه‌اي است كه با توده‌هاي گسترده مردم سرو كار دارد و افكار عمومي را سمت وسو مي‌دهد. ما بر اين باوريم كه نياز نداريم وارد فلسفه‌بافي گفتمان و بيان تعريف و اقسام و عناصر و ضوابط و معيارهاي آن شويم چه نزد اهل انديشه جنبه تقريباً روشني دارد.
Views: 4
عتقاد به توحيد، اصل نخست از اصول دين اسلا م، بلکه اولين اصل تمام اديان است. اين عقيده فطري، و ريشه اي در ذات و وجود آدمي است، حتي به باور ما، توحيد برکل عالم وجود حاکم است. اگر اعتقاد به توحيد نباشد، اتم ها، مولکول ها، سلول ها، جمادات و گياهان و حيوانات و ستاره ها و منظومه ها و کهکشان ها و آسمان ها و جهان شکل نمي گرفت. در جهان بيني توحيدي، حيات و تکامل و نظم، معني و مفهوم مي يابد، و کمال انسان در هيچ حد معيني متوقف نمي شود و جامعه انساني با وحدت و نشاط و دلگرمي و اميد، تا رسيدن به درجات متعالي کمال اجتماعي، به پيش مي رود. در جهان بيني توحيدي، کل جهان که آفريده خدا است، با عنايت و مشيت او نگهداري مي شود و اگر لحظه اي عنايت الهي از موجودي برداشته شود يا موجودي از اين نظام خود را جدا کند يا راه خود را از اين مجموعه تحت مشيت الهي جدا بداند، نيست و نابود مي گردد. روشن است که پيامد اعتقاد توحيدي، وحدت است و انسان، تنها موجودي است که از آغاز خلقتش، اجتماعي زندگي کرده است و اين ويژگي او به صورت تدريجي، روي به سوي تکامل دارد و هر چه جامعه انساني، در مسير تکامل جلوتر رود، اعتقاد به توحيد و ميل به وحدت و اجتماعي بودن نيز در او، رتبه بالا تري مي يابد.
Views: 4
وقتي پاي استعمارگران به سرزمين هاي خاورميانه گشوده شد، علاوه بر اين که اقليت ها و فرقه ها را بر عليه مسلمانان تحريک مي کردند و انحرافات و بدعت هاي آنان را براي ايجاد اختلاف بين شيعه و سني و رودرروي هم قرار دادن مسلمانان اولا بزرگ جلوه مي دادند و ثانيا به حساب يکي از اين دو مذهب مي گذاشتند و به تاسيس فرقه هاي انحرافي همت مي گماشتند چنانکه با برنامه ريزي و حمايت انگلستان، شيخ احمد احسايي سني مذهب، فرقه شيخيه را چون علفي هرز در بين شيعيان پديد مي آورد که اساس آن را خرافات، بدعت ها و تراوشات ذهني مغشوش و آشفته تشکيل مي دهد، باب و بها نيز با نقشه انگلستان در ايران رشد سرطاني يافت و وهابيت در عربستان نيز خود را براي ضربه زدن به باورهاي تشيع مهيا کرد .
Views: 4
شيخ مفيددر مسجد براثا در بغداد به تدريس ، وعظ، جدل و مباحثه پرداخت او همچنين فرق اسلامي مختلف را تشويق کرد اختلافات جزيي را کنار نهاده ، در اصول متحد شوند. ?? ذي القعده سال ??? ه.ق، در منطقه سويقه بن بصري ، از توابع عکبري در شمال بغداد مولودي که قرار بود طاق بلند معارف اسلامي و بويژه معارف شيعه از او آذين يابد و فرهنگ تشيع به وسيله او بدرخشد و غبار تحريف و کج فهمي از باورهاي مذهب تشيع را با مناظرات و مباحث و دفاعيات مستدل خود از چهره تشيع بزدايد و اجتماع پريشان آنان را بار ديگر گرد هم آورد و دجله عقل و انديشه اش در کنار دجله آن سرزمين بخروشد و کوشش علمي و زندگي عملي اش بر گستره تاريخ اسلام ، مفيد فايده شود و نيز با تشکيل انجمن هاي عالي علوم و دارالفنون فرهنگ اسلامي ، آموزگار سکانداران آينده اين عرصه باشد، يعني ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادي ديده بر جهان گشود و در دامان پدر و مادري عاشق و دلباخته به مکتب اهل بيت ، پرورش و تربيت يافت.
Views: 11
اگر واقعا به فقه مقارن پرداخته شود و به معناي واقعي آن در تمامي مذاهب بها داده شود مي توان در سرتاسر جهان در موضوعات مختلف بهترين حکم را به همراه بهترين استدلال به دست آورد به خصوص براي حل مسائل حقوقي، زيرا يکي از ثمرات فقه مقارن، حقوق تطبيقي است که امروزه بسيار حائز اهميت است. جهان امروز به مثابه دهکدهاي شده که با وسائل پيشرفته امروزي تمامي آنچه در آن مي گذرد در کمترين زمان ممکن قابل پيگيري است و جهان امروز خواستار بهترين احکام براي مشکلات قانوني و حقوقي خويش است.
Views: 8
در ميان کتبي که در زمينه فقه مقارن نگاشته شده است نويسندگان يا اصلا به تاريخ آن نپرداخته اند يا بسيار کمرنگ بازتاب داده اند. در زمينه ادوار فقه مقارن نيز وضعيت مشابهي مشاهده مي شود. بلکه مي توان گفت اصلا پژوهشي در تقسيم بندي ادوار براي فقه مقارن صورت نگرفته است. همچنين، کتابي که مؤلفات فقه مقارن را گرد آوري کرده باشد تا به حال تأليف نشده است. يا حداقل پژوهشگران اين مقاله، اطلاعي از آن ندارند. پژوهش حاضر ضمن بررسي عوامل پيدايش خلاف، تطورات تاريخي فقه مقارن را توضيح داده و پيشگامان آنرا معرفي ميکند و به بيان نقش اين فقه در رفع خلاف ميپردازد.
Views: 9
يكي از مسائل مورد اختلاف بين شيعه و سني، موضوع امامت اهل بيت به طور کلي است که به عقيده شيعه به تبع امامت بحث عصمت و مرجعيت علمي دوازده تن از آنان هم مطرح مي‌شود. ولي اهل سنت هر چند اهل بيت پيامبر را مورد احترام مي‌دانند و افراد مورد نظر شيعه را امام به معناي عام مي‌دانند، اما امامت به معناي شيعي آن که عصمت و علم الهامي ائمه هم جزو آن است مورد قبول اهل سنت نيست.اهل بيت پيامبر اکرم و صحابه آن حضرت در ميان امت اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. آنان اولين شاگردان مکتب اسلام، ياري‌دهنده پيامبر اکرم و ادامه‌دهنده رسالت آن حضرت‌اند. قرآن مجيد و سنت نبوي هم نسبت به آنان توجه خاص داشته و آيات و رواياتي در شأن و منزلت آنان وارد شده است؛ از اين رو همه مسلمانان نسبت به آنان اهتمام ويژه دارند. با اين حال نوع نگاه اهل سنت و شيعيان به آنان با تفاوت‌هايي روبه‌روست، به گونه‌اي که از نظر مکاتب فقهي و کلامي مي‌توان شيعيان را پيروان مکتب اهل بيت و اهل سنت را پيروان مکتب صحابه ناميد.
Views: 7
عصر ما، آيت‌الله سيدموسي صدر اعاده الله تعالي. شخصيت آقاي صدر چند بعدي است؛ دين مداري، سياست ورزي، اقتصاد، نگاه اجتماعي وفرهنگي به مسائل، نو‌انديشي ديني و مبارزات سياسي، بخشهايي از وجود پر بركت ايشان است كه پرداختن به همه آنها، مجالي فراخ مي طلبد كه هم از صبر مخاطب خارج است وهم از دايره آگاهي وعلم نويسنده. اما آنچه را در ادامه مي نگارم، نگاه تقريبي و وحدت آفرين ايشان است.به قطع ويقين آقاي صدر از طلايه داران وپيشگامان عرصه تقريب مذاهب اسلامي در دو حوزه نظري و عملي هستند كه در طول مدت اقامت خود در ايران، عراق ولبنان همواره برآن تاكيد مي ورزيدند. وجود مذاهب مختلف و فرق گوناگون ناشي از آرا وعقايد متفاوت است. راي و عقيده ثمره تفكر انسان و نتيجه بعد وجودي شريف و برتر وي است. در نظر آقاي صدر، راي و اظهار نظر و عقيده، بزرگ و گرامي است و ايشان اعتقاد دارند كه اسلام كوشش دارد تا حريت و آزادي راي وعقيده همواره حفظ شود.
Views: 8
به رغم كوشش‎هاي مشكوك انكارآميز، خيزش اسلامي به يك حقيقت روشن با نمودها و نتايجي در عرصه‎هاي زندگي و نقش اسلام در شكل‎دهي به آيندة امت و روند حركت سياسي و اجتماعي آن‎، تبديل گشته و پيامدهايي نيز در بازگشت توده‎ها به اسلام و مفاهيم و نظامات آن و درخواست پياده كردن آن در همة زمينه‎ها و مطرح گشتن راه‎حلهاي اسلامي براي مشكلات دست‎ بگريبان امّت‎، داشته است‎؛ اينك ما شاهد گسترش پديده‎هاي پاي‎بندي به سنت‎هاي اسلامي در برابر شيوه‎هاي گوناگوني هستيم كه برخي سعي در رواج دادن آنها در عرصه‎هاي اجتماعي به رغم‎بيگانگي با ذوق و ذهن عامة مسلمانان دارند. و البته به همين دليل‎، اين انديشه‎ها و الگوهاي غربي ـ با وجود سروصداهاي زياد و تبليغات گسترده ـ فاقد قدرت تأثيرگذاري و نفوذ هستند.
Views: 9
عاطفه بخش مهمى از شخصيت بشرى را تشكيل مى دهد و روند تربيتى عواطف و احساسات در پى ريشه گيرى و تعميق ايمان به خداوند، جامع همه كمالات است كه مهم ترين آنها حق عدالت، عشق و مهر و محبت مى باشد و انديشه و عاطفه پس از قرار گرفتن در اين فضا، راه كمال مى پويد.پيامبر اكرم بزرگ ترين نمود اين مفاهيم است و سيره و سنت آن حضرت در راستاى ريشه اى كردن اين مفاهيم والا و ارايه تجسم عينى از آنها مى باشد.
Views: 9
در مفهوم دين، زيباترين جملات اين است كه، دين يك سري از اعتقادات نسبت به وجود مبدأ كائنات به عنوان آفريدگار و پديدآورنده‌ي عالم، آگاه، قادر، غني، عادل مطلق و جامع همه صفات جلالي و كمالات الوهي و ويژگي‌هاي بارز و خصوصيات ثبوتي است، او همه چيز را مي‌داند و بر هر چيزي تواناست، ذاتي است شنوا و بينا و هميشه زنده و مختار و با اراده بوده و داراي كلام و گفتگو با فرشتگان و پيامبران .واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا (آل عمران 103) يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا...يا ايهاالناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم من آدم و آدم من تراب، ليس لعربي علي عجمي و ليس لعجمي علي عربي و لا لاحمر علي ابيض و لا لابيض علي احمر فضل الا بالتقوي (حديث شريف نبوي)
Views: 9
فعاليت‌هاي وحدت‌گرايانه ميزرا محمدحسن شيرازي در سراسر زندگي به ويژه در دوران مرجعيت و زعامت علمي ـ فقهي وي بيش از هر چيز ديگر توجه علما و بزرگان فريقين را به خود جلب کرده است.وي وحدت تمامي گروه‌هاي مسلمان را موجب بقاي عزت و عظمت جامعه اسلامي، و تفرقه و جدايي اقشار مختلف امت اسلامي را ماية ذلت و تباهي امت مي‌دانست. ميرزاي شيرازي با ارائه نقشه‌ها و طرح‌هاي مختلف، در ايجاد وحدت ميان برادران شيعه و سني تلاش مي‌نمود، که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:ـ مقابله با طرح‌هاي استعماري انگليس در کشور افغانستان؛ در قرن سيزدهم، استعمار پير انگليس، در مناطق مختلف جهان اسلام، توسط افراد جيره‌خوار و مزدور خود سعي مي‌کرد به گونه‌اي وحدت مسلمانان را خدشه‌دار نموده و سرمايه‌هاي مادي و معنوي آنان را تباه گرداند. يکي از اين نمونه‌ها، کارهاي ناخوشايند فردي به نام «عبدالرحمن محمدزايي» بود که با دامن زدن به اختلاف شيعه و سني و کشتار بي‌رحمانه و مظلومانة شيعيان، سعي مي‌کرد نقشه‌هاي شوم انگليس را پياده کند. وي در يک کشتار دسته‌جمعي آن‌قدر از شيعيان افغانستان را کشت که از سرهاي آنان تپه‌اي تشکيل شد که بعدها به نام «تپه سرها» (و به اصطلاح افغانستاني «کلّه منار») معروف گشت.
Views: 10
يكى از مفاهيم ارزشى، مفهوم وحدت است كه در قرآن مجيد وسنت معصومين(عليهم السلام) به حفظ و رعايت آن در جامعه اسلامى توصيه هاى اكيد شده و نسبت به پيامدهاى منفى نفاق در عرصه حيات سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى هشدار داده شده است از طرف ديگر، وحدت و هم بستگى از امور ارتكازيه عقلايه است كه خرد همگانى به ضرورت آن حكم مى كند و شخص داراى فطرت سالم هيچ گاه برخلاف وحدت صحبت نخواهد كرد ولو اين كه در مقام عمل، به آن پاى بند نباشد.
Views: 7
دفاع از ديدگاه سنتي ديني با استفاده از ابزار خصم‌، يعني استدلال كلامي ، واكنشي در برابر معتزله بود و در حقيقت خيلي زود احساس شد كه دفاع عقلاني از اين ديدگاه در برابر معتزله امري ضروري است . اين احساس مقاومتي فكري در سراسر عالم اسلام به وجود آورد ، منتها زمان لازم بود تا اين افكار ، شكل سنجيده و منسجمي به خود گيرد و نظام يا نظامهايي در عرض نظام فكري معتزله به وجود آورد . در چنين زمينة مساعدي ، 3 نظام كلامي در 3 گوشة جهان اسلام ، با آرائي نزديك به هم و اتفاقاً در دوره‌اي واحد، يعني در حدود آغاز قرن 4 ق شكل گرفتند: در مصر مذهب طحاوي، در عراق عرب مذهب اشعري و در سمرقند مذهب ماتريدي.
Views: 10
از ويژگي‌ بارز سيد محمدتقي‌ حكيم‌ در موضوع‌ تقريب‌ مذاهب‌ اسلامي‌، انجام‌ پژوهش‌هاي‌ علمي‌ و ارايه‌ نظرات‌ و آراي‌ متفكران‌ مذاهب‌ گوناگون‌ و تحليل‌ جامع‌ از آنها است‌. پس‌ از چاپ‌ و نشر كتاب‌ «الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌» در سال‌ 1383 ه. .ق‌ در بيروت‌، دانشگاه‌ بغداد با تشكيل‌ هيئتي‌ از اساتيد، به‌ بررسي‌ اين‌ كتاب‌ پرداخت‌ و آن‌ را به‌ عنوان‌ رساله‌ دكتري‌ برگزيد و بر اساس‌ آن‌ مدرك‌ دكتري‌ افتخاري‌ ـ بدون‌ نياز به‌ برگزاري‌ جلسه‌ دفاعيه‌ ـ به‌ وي‌ اعطا كرد و او را به‌ عنوان‌ استاد در دانشكده‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ بغداد انتخاب‌ نمود.نگاه‌ علمي‌ به‌ مسئله‌ تقريب‌، بر اساس‌ آن‌چه‌ كه‌ در كتاب‌ اصول‌ فقه‌ مقارن‌ آقاي‌ حكيم‌ آمده‌، دريچه‌اي‌ است‌ كه‌ اين‌ طلايه‌دار تقريب‌ گشوده‌ است‌.
Views: 9
واقعيت آنست که تمامي متون و مفاهيم اسلامي و احکام شرعي ، ما را به تکيه بر چنين شيوه‌اي و فراهم آوردن گستره‌اي براي تحقق چنين نتايجي، فرا مي‌خوانند . ما ضمن استقبال از اين امر ، بر اين باوريم که چنين گرايشي را بايد در اذهان و جان‌ها تعميق بخشيد زيرا گرايشي علمي و در عين حال اخلاقي ـ رواني است که به دنبال فراتر بردن انسان مسلمان از ديگراني که با آنها اختلاف نظرهايي دارد و چشم پوشاندن او از پيامدهاي چنين اختلاف هايي از جمله رفتارهاي ديگر و سرانجام اتخاذ مواضع متحدي در برابر چالش‌ها فرا روي امت و نيز نسبت به مسايل داخلي بمثابه بايسته‌هاي شخصيت يگانه اوست .اين روند تعميق ، مستلزم انجام هر کاري براي تبديل گرايش به تقريب و تفاهم و همدلي به ملکه و اخلاق اصيل اجتماعي همگاني است که با وجود آن هر نداي مخالف و حرکت ضد تقريبي ، به عنوان حالتي غيرعادي و خروج بر جماعت و کوششي خارج از محدوده و حرکت غير متعارفي که ناخوشي طبايع و بيزاري دلها را در پي دارد ، تلقي گردد .اين هدف زماني تحقق مي‌يابد که علما و انديشمندان در وهلهء نخست ، خود اين ايده را کاملا پذيرفته باشند و در وهلهء دوم تاريخچه و پيامدهاي آن‌را در روند تاريخي و تمدني امت ، مورد بررسي و مطالعه قرار داده باشند و در وهله سوم توجه توده‌ها را به آن و آثاري که در پي دارد ، جلب کنند و از آنجا ايده را تبديل به حرکتي عملي و روزمره و مستمر نمايند تا ملکه‌اي که از آن سخن گفتيم تحقق يابد و اخلاق اصيل اجتماعي که از آن ياد کرديم ، واقعاً همگاني و فراگير شود .
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next