اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز جمعه، 2 فروردين 1398| 16 رجب 1440

تبيين تأثير وسايل ارتباط جمعي برسبک زندگي در حوزه امنيت اجتماعي

-(0 Body) 
تبيين تأثير وسايل ارتباط جمعي برسبک زندگي در حوزه امنيت اجتماعي
Visitor 91
Category: سياسي و اجتماعي

تبيين تأثير وسايل ارتباط جمعي برسبک زندگي در حوزه امنيت اجتماعي

 

در اين پژوهش براي تبيين آسيب شناختي رسانه بر سبک زندگي از رويکرد تلفيق گرايانه بورديو و گيدنز در مورد سبک زندگي و نظريه بودريار و بارت در خصوص رسانه استفاده شده است.

چکيده مقاله:
توليد، حفظ و بازتوليد امنيت اجتماعي از جمله موضوعاتي است که با مفاهيم بنيادي زيست اجتماعي رابطه غيرقابل انکار دارد. از جمله اين مفاهيم در حوزه علوم اجتماعي سبک زندگي است. در جهان مدرن سبک زندگي به توصيف ارزش و طرز تلقي?ها کمک مي?کند. از مهم?ترين مصاديق سبک زندگي که توأم با شهرنشيني و مدرنيته ظهور کرده را مي?توان چگونگي گذراندن اوقات فراغت، مديريت بدن، مصرف فرهنگي و اقتصادي و...دانست. در تبيين آسيب شناختي سبک زندگي، نقش وسايل ارتباط جمعي به عنوان مؤثرترين نهاد اجتماعي براي اعمال تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار مورد توجه است . در اين پژوهش براي تبيين آسيب شناختي رسانه بر سبک زندگي از رويکرد تلفيق گرايانه بورديو و گيدنز در مورد سبک زندگي و نظريه بودريار و بارت در خصوص رسانه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق افراد 65-15 ساله شهرستان اسفراين مي?باشدو تعداد نمونه برابر با 384نفر است که به روش نمونه گيري چند مرحله?اي تصادفي انتخاب شده?اند. روش اين تحقيق پيمايش و ابزار آن پرسشنامه مي?باشد. نتايج تحقيق نشان مي?دهد که وسايل ارتباط جمعي بر سبک زندگي تأثير گذار است. رابطه بين مصرف رسانه و سبک زندگي مورد تأييد قرار گرفت. همچنين رابطه بين نوع رسانه و سبک زندگي نيز معنادار شد و بيشترين مصرف را تلويزيون و تلفن همراه به خود اختصاص داده?اند. ولي تأثير محتواي رسانه (روزنامه، تلويزيون، راديو)برسبک زندگي مورد تأييد قرار نگرفت و رابطه بين محتواي کتاب و ماهواره و اينترنت با سبک زندگي معنادار شد و بيشترين تأثير را چت و گفتگو بر روي سبک زندگي داشت.

کليدواژگان: فراواقعيت، وسايل ارتباط جمعي، رسانه?هاي ارتباطي، سبک زندگي، مصرف گرايي

براي دريافت فايل کامل مقالات کليک نمائيد

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.