اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 81
مسئلة قضا و قدر، از ديرباز مورد توجه و تأمل انديشمندان مسلمان؛ اعم از اهل سنت و شيعه بوده است. متفکران جهان اسلام با الهام از آيات قرآن و احاديث پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل‌بيت(عليهم السلام)، رابطة خالقيت و ربوبيت خداي متعال با نظام هستي و افعال انسان را به گونه‌اي تفسير و تبيين کرده‌اند که موجب اسناد شرور و نواقص و افعال قبيح به حق تعالي نشود. از نظر آنان، تعلّق علم و مشيت و قضا و قدر الهي به همة مخلوقات و پديدها و از جمله افعال انسان، به هيچ وجه مستلزم نفي اختيار بشر و نظام اسباب و مسببات و نقش فاعل‌هاي ممکن نيست؛ بلکه به اعتقاد آنان، قدرت و اختيار انسان در طول فاعليت و مشيت و قضا و قدر الهي است. با مراجعه به ديدگاه وهابيت در باب قضا و قدر، معلوم مي‌شود که آنان نيز با پذيرش عموميت قضا و قدر الهي و تأکيد وجوب ايمان به آن، قضا و قدر الهي را منافي اختيار انسان نمي‌دانند و با توجه به اين ديدگاه و مبنا، معلوم نيست چرا در حادثة منا مي‌خواهند با تمسک به قضا و قدر، از خود سلب قدرت و اختيار و مسئوليت کنند.
Views: 94
علي عزت بيگوويچ مانند کوه مقاوم و دريايي از علم و فرهنگ بود. او سياستمدار معروف و بزرگ و همچنين مدرسه‌اي از فکر نوانديشي و اصلاحگري بود. در واقع آن مرحوم يکي از روشنفکران مدرن معاصر بود؛ اين هم يکي از بارزترين تفاوت‌هاي متمايز وي با ساير روشنفکران ديگر بود. بگوويچ باتوجه به درک عميق خويش توانسته بود علم و فرهنگ، فکر و فلسفه را به هم مرتبط سازد و تصوير زيبا از اتّحاد‌ مرتبط ساختن سياست و جهاد و دولت را درست کند. وي همچنين توانست ملّت‌ مسلمان بوسني را از ظلم و ستم نجات دهد و در جهت استقلال و بنيان نهادن دولت برايشان اقدام جدّي‌ و عملي انجام دهد. نمونه چنين مردي از درک عميق و فهم و دانش فراوان در جهان و عالم اسلامي خيلي کم و به ندرت پيدا مي‌شود. مي‌توان گفت وي شبيه راشدالغنوشي تونسي است.
Views: 289
ديدگاه کلامي و انديشه‌هاي اعتقادي امام شافعي، هم‌چون ائمه ي ديگر اهل سنت، امام ابوحنيفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل (ره) همان عقيده‌اي است که قرآن و سنّت پيامبر بر آن تأکيد داشته و صحابه و تابعين(رض) ادامه دهنده ي آن راه بوده‌اند.به طوري که در ميان ائمه ي اربعه در مسأله ي اصول دين اختلافي ديده نمي‌شود و همه‌ي آن‌ها در ايمان به صفات الاهي، غيرمخلوق بودن قرآن و تصديق قلبي و زباني ايمان، رؤيت خداوند در قيامت و قضا و قدر الاهي و قدر منزلت صحابه و خلفاي راشدين، اتّفاق نظر دارند.امام شافعي به تأسي از أئمه‌ي سلف، سخت مخالف با تدريس و تلمذ علم کلام و بحث و مناظره با فرقه‌هاي کلامي مانند جهميه، قدريه و غير آن‌ها مي‌باشد و معتقد است، مباحث کلامي اين گونه فرقه‌ها، متأثّر و منبعث از فلسفه‌ي يوناني است و با روح قرآن و سنّت سازگاري ندارد و شکّ و ترديد را در ميان مسلمانان برمي‌انگيزد.ابن‌تيميه در رابطه با اعتقاد امام شافعي در اصول دين مي‌گويد: اعتقاد شافعي همان اعتقاد علماي سلف مانند سفيان ثوري، اوزاعي، ابن المبارک، ابوحنيفه، احمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير طبري مي باشد. زيرا در ميان همه ي اين ها اختلاف و نزاعي در اصول دين ديده نمي‌شود.در اين مقاله ديدگاه امام شافعي نسبت به علم کلام و انديشه‌هاي اعتقادي او در رابطه با توحيد، ايمان به خدا،قضا و قدر، رؤيت خدا در روز قيامت و شأن و منزلت صحابه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
Views: 274
اسماعيليه يکي از مهم‌ترين فرق اسلامي است که بسيار متفاوت از ساير مکاتب اسلام، از منظر فلسفي ـ تاريخي به مقوله عقل و وحي مي‌نگرد. از آنجا که بينش رستگارشناسي اسماعيليه، نه صرفاً بينشي ديني، بلکه تفکري تاريخي است که در مسير و منازل تاريخ امکان پذير است، از اين رو مي‌توان برخلاف ساير مکاتب اسلامي، از رابطه عقل و وحي نه تنها در فلسفه، بلکه در بينش تاريخي اسماعيليه نيز سخن به ميان آورد. در نگرش متفکران اسماعيلي، غايت تاريخ رسيدن به معرفت کل است که اين معرفت در مسير و منازل تاريخ و به واسطه عقل و شريعت کسب مي‌گردد، به طوري که تعامل اين دو، وصول به معرفت کل را امکان پذير مي‌سازد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي چگونگي تعامل عقل و شريعت در مسير تاريخ و براساس روش تفهمي، سؤال خويش را اين‌گونه طرح مي‌کند: در نگرش اسماعيليان، تعامل عقل و شريعت چگونه منجر به وصول معرفت مي‌گردد؟ نتيجه مدعاي پژوهش اين است: عقل و شريعت در ديدگاه اسماعيليه تعريفي مشترک دارند و عقل نقشي ديني داشته؛ يعني هر راهي براي کسب معرفت و دستيابي به عقل کل، از گذرگاه دين امکان پذير است و دين نيز به نوبه خود به تکامل عقل مدد مي‌رساند.
Views: 324
يکي از مصائبي که امروز جهان اسلام را به خود مشغول نموده است، مسأله¬ي دردآور و غم¬بار گروه¬هاي تکفيري است که از اين ناحيه، حوادثي رخ مي¬نمايد که دل هر انساني را غمگين و آزرده مي¬سازد. متأسفانه اين گروه¬ها رفتارهاي ضد اسلامي و انساني خويش را به اسلام و مذاهب اسلامي منتسب مي¬نمايند، در حالي که هم آموزه¬هاي روشن دين با آن سازگاري ندارد و هم در کلام ائمه مذاهب اسلامي اين موضوع پذيرفتني نيست. اين ائمه با توجه به روايات عدم تکفير مسلمان، در اين مسأله بسيار حساس بوده و پيروان خويش را از گرفتار آمدن در دام تکفير بر حذر ¬داشته و تکفير اهل قبله را جايز نمي¬دانسته¬اند. در اين مقاله به ديدگاه سه نفر از ائمه اهل سنت يعني امام ابوحنيفه، امام شافعي و امام احمد بن حنبل پرداخته شده و ديدگاه آنها در اين مسأله تبيين شده است.
Views: 668
وهابيت با برداشت غير اسلامي از مفهوم توحيد، کارهايي مانند توسل، زيارت و طلب شفاعت را در تعارض با توحيد مي داند و به شرک و اباحه ي خون، مال و ناموس مسلمانان حکم مي دهد. در اين مقاله توحيد ربوبي از منظر و انديشه وهابيان بررسي و نقد مي شود.
Views: 317
توحيد صفاتي يعني بي همتايي خداوند در صفات که مورد اتفاق تمامي مذاهب مسلمانان است.اما در معني دوم که رابطه ميان ذات و صفات است ديدگاه هاي مختلفي ارائه شده است. اما هيچ گاه اين اختلاف ديدگاه ها باعث نشده گروهي، گروه ديگر را تکفير کرده و نسبت کفر به هم دهند. در اين مقاله به توضيح توحيد صفاتي و نگاه مذاهب به اين نوع توحيد پرداخته خواهد شد.
Views: 761
ريشه ي تمامي اختلافات در مفهوم اصطلاحي ايمان، رابطه ي ايمان و عمل است و اين که آيا عمل جزء ايمان است يا بيرون از آن. در انديشه اي اسلامي، هرچند عمل خارج از مفهوم ايمان است، اما رابطه اي تنگاتنگ با آن دارد. در ادامه اين مقاله به رابطه بين عمل و ايمان و مراتب ايمان پرداخته خواهد شد.
Views: 633
شرک در لغت به معني قسمت و نصيب و در اصطلاح، به معني همتا و شريک قرار دادن براي خداست. کلمه شرک و کفر از رايج ترين کلمات نزد وهابيون است. وهابيون هر کس يا گروهي را که مخالف عقايد خويش باشند تکفير کرده و حکم به شرکش مي دهند. به همين دليل، در اين مقاله به موضوع آشنايي با مفهوم شرک و مراحل آن، پيش از نقد و ارزيابي توحيد از ديدگاه وهابيت، پرداخته خواهد شد.
Views: 690
در اين دنيا انسان مسافري است که در طول سفر خود، از مرحله اي به مرحله ديگر وارد مي شود. روزي به دنيا مي آيد؛ عمري را در جهان مادي و در قالب تن، سپري مي کند و پس از پر شدن پيمانه، روح او از کالبد مادي خارج شده، به سوي جهاني ديگر به نام « برزخ » رهسپار مي شود. حد و مرز و مانع بين دو چيز را برزخ گويند ريشه ي اين لغت، « برزه » است که در عربي به برزخ تبديل شده است. حيات برزخي مورد تأييد همه ي مذاهب اسلامي و نيز وهابيت است اما تفاوت انديشه ي وهابيت با ديگر مذاهب اسلامي، در کيفيت و نوع ارتباط اموات با زندگان است. در اين مقاله ديدگاه وهابيان درباره ي زيارت، توسل، طلب حاجت و تعظيم قبور، بررسي و نقد خواهد شد. حيات برزخي مورد تأييد همه ي مذاهب اسلامي و نيز وهابيت است و کسي در وجود آن شک ندارد؛ اما تفاوت انديشه ي وهابيت با ديگر مذاهب اسلامي، در کيفيت و نوع ارتباط اموات با زندگان است. قرائت وهابيت از وضعيت اموات در حيات برزخي، نه تنها با قرائت همه ي مسلمانان متفاوت است، بلکه عقايد مسلّم مذاهب اسلامي، همچون توسل، شفاعت خواهي و طلب حاجت را به چالش مي کشد و اين امور را افزون بر شرک خواندن، موهوم و بي فايده مي شمارد. در بخش هاي « توحيد و شرک » و« ايمان و کفر »، مباني وهابيت در اين حوزه نقد گرديد. در اين بخش، ديدگاه آنان درباره ي موهوم بودن اموري همانند زيارت، توسل، طلب حاجت و تعظيم قبور، بررسي و نقد خواهد شد.
Views: 634
واژه ي «توحيد»، مصدر باب «تفعيل» به معني يگانه دانستن به کار رفته است. در اسلام دو توحيد وجود دارد: نظري و عملي؛ توحيد نظري مربوط به عالم شناخت و انديشه است؛ يعني خدا را به يگانگي شناختن؛ و توحيد عملي يعني خود را در عمل يگانه و يک جهت و در جهت ذات يگانه ساختن. به عبارت ديگر، توحيد نظري يعني شناخت يگانه بودن خدا؛ و توحيد عملي يعني يگانه شدن انسان برداشت نادرست از مفهوم توحيد باعث شده تا وهابيان بسياري از آموزه هاي اسلامي را نادرست بداند و به همين دليل تمامي مسلمانان را مشرک بخوانند. در اين مقاله مفهوم توحيد و انواع آن توضيح داده خواهد شد و سپس ديدگاه وهابيت بررسي و نقد خواهد شد. وهابيت با تغيير و تصرف در مفهوم کليدي توحيد، بسياري از آموزه هاي اسلامي را نادرست مي شمارد. قرائت افراطي و تحريف آميز از توحيد، موجب شده است که وهابيان تمامي مسلمانان را به دليل اعتقاد به مسائلي مانند توسل، شفاعت و زيارت، مشرک بشمارند. هم چنين برخي از اعتقادات آنان در اين حوزه، که ريشه در ظاهر گرايي ايشان دارد، سبب شده است راه تاريک تجسيم و تشبيه خداوند به موجودات مادي را در پيش گيرند و حتي کساني را که قائل به تأويل درصفات خبري هستند، کافر قلمداد کنند. از اين رو براي شناخت عقايد وهابيت و مرزهاي آنان با انديشه ي مسلمانان، ناگزير بايد سخن را از مهم ترين رکن اسلام که همان توحيد است، آغاز کرد. در اين فصل و چند فصل آينده، ابتدا پيرامون مفهوم و انواع توحيد سخن گفته، سپس قرائت بدعت آميز وهابيت از توحيد و شرک بررسي و نقد خواهد شد.
Views: 314
يکي از مسائل مهم علوم ديني و علوم انساني، فهم معناي متن است. هرمنوتيک يکي از شاخه‌هاي علوم انساني است که به بح‍‍ث در مباني نظري تفسير و فهم متن مي‌پردازد. علم اصول فقه نيز هدف مشابهي را دنبال مي‌کند زيرا وظيفه‌ي آن، استنباط حکم شرعي از متون و منابع ديني است و از اين روست که اصوليان - در بحث الفاظ - ناگزير به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمينه‌هاي مشترکي که ميان اين دو رشته علمي وجود دارد، مطالعه تطبيقي ميان آن‌ها ضروري به نظر مي‌رسد تا با شناخت مباني مشترک، بتوانيم از اصول و موازين متقن فهم متن درک بهتري داشته باشيم. از آنجا که در ميان شاخه‌هاي هرمنوتيک، هرمنوتيک کلاسيک نزديکي بيشتري با اصول فقه دارد، در اين پژوهش که به شيوه توصيفي-تحليلي همراه با گردآوري اطلاعات اسنادي و کتابخانه‌اي انجام گرفته است،‌ به بررسي مباني مشترک ميان اصول فقه و هرمنوتيک کلاسيک پرداخته شده است و از اين رهگذر شش مبناي مشترک ميان آن دو تبيين گرديده است؛ 1. مؤلف محوري 2. معيارگرايي 3. عينيت‌گرايي و تعين معنا 4. امکان عبور از موانع تاريخي فهم (أصاله عدم النقل) 5. تبعيت از قواعد عام فهم 6- پرهيز از تأثير پيش‌فرض‌ها.
Views: 340
در نوشتار حاضر با تکيه بر آراء فارابي در زمينه اجتماع و مدينه فاضله، بيان مي­‌شود که تحقق و بنيان مدينه فاضله متوقف بر وحدت در دين با سه اصل خدا، نبي و قانون الهي است که به وسيله نبي يا همان رئيس الهي مدينه فاضله قابل تحقق است
Views: 265
تاريخ را مي‌­توان تکاپوي بشر براي رسيدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه‌­هاي همه اديان است؛ زيرا همگي به درستي يا به خطا، در پي کشف واقعيات، سازگاري و استفاده از آنها در جهت سعادت ديرپاي بوده‌­اند.
Views: 396
بر مبناي کتابهاي الياقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختي» و «الناصر لدين الله» مناط تکليف است و واجب شمرده مي­‌شود.
Views: 749
فرقه‌اي کلامي اسلامي است که به ابوالحسن اشعري نسبت داده مي‌شود. وي عليه معتزله قيام کرد. اشاعره، برهان‌ها و دلايل عقلي و کلامي را به عنوان وسيله‌اي جهت مناظره با رقيباني چون معتزله و فيلسوفان براي اثبات حقايق ديني و عقيده‌ي اسلامي به شيوه‌ي «ابن‌کلاب» به کار مي‌گيرند.
Views: 326
ايمان يکي از مفاهيم بنيادين و پرکاربرد در منابع اسلامي است، به گونه‌اي که اولين نزاع‌هاي علمي در تاريخ انديشه اسلامي درباره ماهيّت ايمان بوده است.
Views: 627
آنچه ذهن بسياري از دينداران را به خود مشغول كرده و باعث تزلزل ايمان بسياري از انسانها شده است، اسطوره بودن و يا نبودن پندها واندرزها و قصه‌هاي قرآن كريم است
Views: 1059
اين نوشتار با بررسي ديدگاه‏هاي سه مکتب عمده کلامي (معتزله، اشاعره و اماميه) درباره قاعده اصلح، زمينه‏ ها و مباني نظريه وجوب آن را مورد مطالعه و کنکاش قرار مي‏دهد
Views: 441
با توجه به اينکه جهان بيني هر شخصي در تفکرات و رفتار هاي او اثر مستقيم دارد مقوله دين نيز از اين مورد استثنا نيست و جهان بيني اشخاصي که در اين مورد نظر داده اند در آن تاثير داشته است.
Views: 433
رهبر انقلاب در ديدار گذشته‌ي خود با اعضاي مجلس خبرگان رهبري، به ضرورت و حتميت «تحقق کامل دين اسلام» اشاره کردند و در مقابل، نظريه‌ي «دين حداقلي» را نفي نمودند.
Back   1  -  2  -  3   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.