اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 7
اسلام دومين دين مطرح در روسيه مي‌باشد که از جمعيت 145 ميليون نفري اين کشور در حدود 15 تا 20 ميليون نفر مسلمان و از اين تعداد حدود 3 ميليون را شيعيان تشکيل مي‌دهند. در حال حاضر اسلام در روسيه خطر استراتژيک تلقي نمي‌شود و حاکميت در مواجهه با اسلام، آزادي را براي مسلمانان تدارک ديده و مجاز مي‌شمارد ضمن اين که موارد متعددي در قانون فدرال روسيه مبني بر حق آزادي و پيروي از اديان وجود دارد. هدف اين پژوهش، تبيين وضعيت جمعيتي و تشکيلاتي مسلمانان روسيه و همچنين شناسايي موقعيت و جايگاه آنان در اين کشور است، به تعبير ديگر، اين تحقيق در پي پاسخ به اين پرسش است که مسلمانان روسيه در اين کشور از چه موقعيت و جايگاهي برخوردارند؟. لذا نقش و جايگاه مسلمانان و شيعيان در روسيه، با توجه به وسعت و وجود قوميت‌هاي مسلمان نشين در اين کشور، بسيار قابل توجه است بنابراين تبيين جايگاه استراتژيک آنان ضروري است.
Views: 4
هند کشوري است که به دليل گستردگي فرهنگ و جغرافيا و تنوع ملت‌ها و اديان آن، منحصر‌ به‌فرد بوده و به نام «کشور 72 ملت» معروف است. تمدن هند با تاريخ پنج هزار ساله، يکي از قديمي‌ترين تمدن‌هاي جهان به شمار مي‌رود. برآوردهاي استراتژيک در خصوص رشد و توسعه هندوستان اين کشور را سومين کشور برتر جهان در دهه آينده مي‌داند. اين کشور در زمينه‌هاي گوناگون در حال توسعه است و مي‌رود تا پس از چين و آمريکا و پشت سرگذاشتن کشورهاي اروپايي و شرق آسيا و روسيه به سومين قدرت جهاني تبديل شود. مشاهده تنوع مذاهب موجود در هندوستان براي هر فرد نظاره‌گر و پژوهشگري، بسيار شگفت انگيز خواهد بود؛ چرا که جامعه هند تصويري از ناهمگوني و تضاد خواسته‌ها، تمايلات، مذاهب و فرهنگ‌ها مي‌باشد. لذا هر نوع برنامه ريزي در حوزه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيازمند آينده نگري، تفکر راهبردي، انجام اقدامات و فعاليت‌هاي هدفمند، گسترده و عميق و کنترل و اصلاح پياپي است و منطقاً نيازمند طراحي الگو، هدفگذاري و برنامه راهبردي و آينده پژوهانه است که ما در اين تحقيق به دنبال هدفگذاري و ارائه برنامه راهبردي بوده البته در قالبي توصيفي- تبييني درجهت تبيين وضعيت علمي – فرهنگي شيعيان هندوستان هستيم
Views: 4
امرزوه سوء استفاده از قدرت در جوامع، مفهوم مسئوليت سياسي را دچار تحول اساسي نموده است. ريشه‌هاي فساد به تاريخ تمدن بشر برمي‌گردد و فساد سياسي و اقتصادي در اشکال مختلف خود از زماني که بشر روابط اجتماعي، سياسي و ساختاري را بنا نهاد، تا به امروز وجود داشته و حتي فيلسوفان يونان قديم، در نوشته‌هاي خود به مواردي از اينگونه فساد در عصر خود اشاره‌کرده‌اند. حال اينکه از ديدگاه اسلام چه ذهنيتي از قدرت بايد وجود داشته باشد تا مسيرهاي منتهي به فساد در قالب سياسي و اقتصادي آن را مسدود نمايد، بحثي اخلاقي است که نقش آن در پيشگيري و مبارزه با فساد در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن قابل توجه است.
Views: 8
مقاله حاضر تلاش مي‏کند با بررسي انديشه سياسي امام خميني(ره) و راشد الغنوشي به مباني انديشه سياسي، وجوه اشتراک و تمايز رهبري مذهبي در ايران و تونس بپردازد. با عنايت به اين موضوع، فرايند اسلام سياسي در ايران و تونس، از مباحث مهم و درخور توجه پژوهشگران و محققين اين حوزه است. پژوهش ضمن بررسي گفتمان اسلام سياسي در انديشه امام خميني(ره) و راشد الغنوشي، کوشش مي‏کند با خوانشي از انديشه دو رهبر سياسي–معنوي، ميزان موفقيت امام خميني(ره) و موفقيت نسبي نهضت راشد الغنوشي در عملي کردن گفتمان اسلام سياسي را نشان دهد. پژوهش در صدد پاسخ دهي به اين سوال اساسي است که، گفتمان اسلام سياسي امام خميني و راشد الغنوشي چه بوده است، چرا نتايج يکي به هژمونيک شدن اسلام سياسي انجاميده و ديگري اين‌گونه نشده است؟ نگارندگان بر اين باور هستندکه، تفاوت در مباني انديشه سياسي و کارکرد دال‏هاي گفتماني شکل گرفته در انديشه‌ هر دو رهبر ديني و محدوديت هاي ناشي از ساختار جامعه سبب به ثمر نشستن گفتمان اصيل اسلام سياسي امام(ره) و شکست نسبي گفتمان راشد الغنوشي شده است.تفاوت در مباني انديشه سياسي و کارکرد دال‏هاي گفتماني شکل گرفته در انديشه‌ هر دو رهبر ديني و محدوديت هاي ناشي از ساختار جامعه سبب به ثمر نشستن گفتمان اصيل اسلام سياسي امام(ره) و شکست نسبي گفتمان راشد الغنوشي شده است.
Views: 5
پس از جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي، نظام بين‌الملل جديد با نوعي ابهام در تبيين سامانِ نظم جديد روبرو شد. اين ابهام موجد سناريوسازي‌هاي متعددي در راه تبيين نظم آيندة جهان و تشريح نظام بين‌الملل شد که در اين ميان نظام چند قطبي از احتمال بيشتري برخوردار است.در اين نظام، بازيگران مختلفي مي توانند بنا به ظرفيتهاي خود به ايفاء نقش بپردازند و سهمي را در رهبري جهان بر عهده بگيرند. سوال اصلي آن است که جمهوري اسلامي بر اي ايفاء نقش موثر در نظام چند قطبي ازچه فرصتهايي برخوردار است و با چه چالشهايي روبرو مي باشد؟ ايران از يک طرف به خاطر دارابودن مؤلفه‌هاي جمعيت، منابع طبيعي ، ايدئولوژي، موقعيت استراتژيک و نظامي، گسترده سرزميني، ژئوپليتيک، فرهنگ و ... از توانايي مهمي براي ايفاي نقش در نظام بين‌الملل آينده برخوردار است و از طرف ديگر داراي چالشهاي مختلفي است.اين چالشها در سه سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي قابل پي جويي است. مصرف گرايي فزاينده و نااميدي در حوزه فرهنگي، تورم، بيکاري، رشد آهسته اقتصادي در حوزه اقتصاد از مهمترين چالشهاي داخلي است.حضور ناتو در اطراف ايران، مساله جزاير سه گانه و داعش در حوزه منطقه اي و تحريمها واتهام نقض حقوق بشر در عرصه بين المللي از جمله اين چالشهاست. بر اين سناريوهاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي تبيين مي گردد. در اين تحقيق راهبرد پژوهش کيفي است و روش پژوهش تحليلي مي باشد و شيوه گردآوري داده‌ها مبتني بر منابع کتابخانه‌اي و اينترنتي است.
Views: 5
انديشه آرمان‌شهري و مدينه فاضله در فلسفه سياسي غرب و مسلمانان مي‌کوشد وضعيت مطلوب حيات که تضمين کننده سعادت بشري است را طراحي و چگونگي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان دهد. در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي، تحقق «حيات طيبه» از اهداف عاليه انقلاب اسلامي بوده و ريشه در آيات قرآن کريم دارد و به عنوان الگوي آرماني حيات بشري، سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها را محقق مي‌نمايد. بر اساس آيات قرآن کريم، «ايمان به خدا» و «عمل صالح» لازمه برخوردار شدن مومنان از اين موهبت الهي است. در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي، امنيت، عزت، استقلال، رفاه مادي و پيشرفت‌هاي صنعتي و تکنولوژيک از مهمترين مصاديق عيني حيات طيبه و معنويت، اخلاق اسلامي، عدالت و سبک زندگي اسلامي از مهمترين مصاديق معنوي حيات طيبه به شمار مي‌آيند. تحقق حيات طيبه منوط به اتخاذ راهبردهاي چهارگانه معنوي(حاکميت اسلام)، مادي(افزايش قدرت ملي)، پيشگامي در تمدن (مدنيت جهاني) و علم(دانش جهاني) است. موانع دروني(طغيان نفس انساني و روح بهيمت) و موانع بيروني(دشمنان انقلاب اسلامي) از جمله تهديدات تحقق حيات طيبه به شمار مي‌آيند. اين پژوهش با بکارگيري روش تئوري داده بنياد درصدد پاسخ به اين سوال اصلي است:«نظام معنايي حيات طيبه در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي بر چه منطقي استوار است؟».
Views: 5
يکي از نظرياتي که در تاريخ علم، ظهور کرده و مورد استفاده قرار گرفته است، برنامه‌ي پژوهشي ايمره لاکاتوش است. لاکاتوش معتقد است هر نظريه يک برنامه پژوهشي است که از دو قسمت هسته سخت و کمربند محافظ تشکيل مي‌شود. هسته سخت، اساس هر انديشه و نظريه است. براي حفاظت از هسته‌ي سخت و مصون نگه داشتن آن از تغيير و تحول، کمربندهاي محافظي وجود دارد که به نوعي تکميل کننده‌ي هسته‌ي اصلي نظريه مي‌باشد.لاکاتوش ميزان پيشرو يا پسرو بودن يک برنامه‌ي پژوهشي را به ميزان توانمندي و قابل قبول بودن فرضيه‌هاي کمکي مي‌داند. مقاله حاضر انديشه جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يک برنامه پژوهشي در نظر گرفته است و سعي دارد به اين سوال پاسخ گويد که، متناسب با انديشه ايمره لاکاتوش، هسته سخت و کمربند محافظ در انديشه جمهوري اسلامي چيست؟ اين پژوهش با در نظر گرفتن دين اسلام به عنوان هسته‌ي سخت، در تلاش است با برداشتي نزديک به کمربند محافظ از مفهوم مصلحت، به تبيين کارکرد آن در جمهوري اسلامي بپردازد و بر اين نکته تأکيد کند که، مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي همان کارکردي را داراست که از آن تحت عنوان کمربند محافظ در ديدگاه لاکاتوش ياد مي‌شود. لذا بکارگيري مفهوم مصلحت از سوي حاميان هسته سخت، تلاشي است تا ضمن جلوگيري از رد و ابطال هسته سخت، امکان تحول و توسعه و تحول آن‌را فراهم کند. اين مهم با استفاده از روش کتابخانه‌اي از طريق رجوع به انديشه بنيانگذار انقلاب و رهبر کنوني جمهوري اسلامي، پي گرفته شده است.
Views: 7
اين مقاله به بررسي چگونگي برداشت رهبران ترکيه، به ‏ويژه شخص اردوغان، از تحولات جديد خاورميانه و نحوه تأثيرگذاري آن بر رفتار سياست خارجي اين کشور مي‏پردازد. استدلال اصلي مقاله اين است که آنچه به رفتار و رويکرد سياست خارجي ترکيه در تحولات اخير خاورميانه شکل مي‏دهد، نه صرفاً واقعيت‏هاي محيطي و راهبردي، بلکه برداشتي است که رهبران ترکيه، به‏ خصوص رجب طيب اردوغان، از اين تحولات دارند.
Views: 6
با توجه به تحولات اخير ترکيه، اين سؤال مطرح است که از سرگيري درگيري‏ها بين دولت اين کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتاي نافرجام تيرماه 1395 عليه اردوغان، چگونه بر شکاف‏هاي دروني ترکيه و آينده سياسي آن تأثير خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضيه اين مقاله، رويکرد اقتدارگرايانه و ايدئولوژيک (ناسيوناليستي- اسلاميستي) حزب عدالت و توسعه، به ‏ويژه رهبري آن يعني اردوغان، و عدم تمايل آن به حل‏وفصل مسائل ناشي از شکاف‏هاي علوي- سني و کردي- ترکي، باعث تراکم بيشتر شکاف‏هاي داخلي ترکيه و گسترش بحران سياسي اين کشور خواهد شد
Views: 17
عدالت و مصلحت دو موضوع از مهم‌ترين موضوعات فلسفه‌ي سياسي است که ربط اين‌دو با هم هم‌واره ذهن بسياري از فيلسوفان سياست را به خود مشغول داشته است. فلسفه‌ي سياسي حکمت متعاليه يکي از مناسب‌ترين بسترهايي است که اين موضوع مي‌تواند در آن مورد بررسي قرار گيرد. امام خميني رحمه الله از برجسته‌ترين متفکران اين دستگاه فلسفي هستند که به‌نوعي با رهبري جمهوري اسلامي ايران، زمينه‌ي احياي هر دو مفهوم عدالت و مصلحت ـ هم در مباحث فلسفه‌ي سياسي و هم در عرصه‌ي اجرايي و حکومتي ـ را فراهم کردند. در اين مقاله سعي شده است تا سؤال «چيستي نسبت ميان عدالت و مصلحت در دستگاه فلسفه‌ي سياسي امام خميني رحمه الله» و با استفاده از روش تفسيري متن‌محور مورد بررسي قرار گرفته و به واکاوي مفاهيم عدالت و مصلحت در انديشه‌ي ايشان پرداخته و رابطه‌ي اين دو مفهوم را با يکديگر بر اساس مباني فکري ايشان طراحي و ارائه کند. در انتها مشخص مي‌شود که برمبناي فلسفه‌ي سياسي امام خميني و با تکيه بر مباني فکري ايشان مشخص مي‌شود که عدالت هم‌واره محور مصلحت بوده و مصلحت در دايره‌ي تحقق عدالت است که صورت مي‌پذيرد. پس عدالت است که مصلحت مردم را برمي‌آورد و در پرتو آن‌ مردمان مي‌توانند به صلاح و سداد دست يابند.
Views: 17
اتخاد رويکرد و مطالعه‌اي تطبيقي در بررسي مسائل اجتماعي، سياسي و بين‌المللي، به عنوان يکي از روش‌‌هاي مطالعاتي موثر در تحليل موضوعات مختلف از جمله حوزه موضوعي انقلاب‌ها، ضرورت دارد. صدور انقلاب يکي از حوزه‌‌هاي موضوعي جذاب و پردامنه اين پديده اجتماعي است. غالب انقلاب‌‌هاي بزرگ و تاثيرگذار دنيا بعد از وقوع، قهرا وارد فاز يا مرحله جديدي تحت عنوان "صدور انقلاب" مي‌شوند که بر نوع تعامل انقلاب با محيط‌‌هاي خارج از مرز‌هاي خود و محيط‌‌هاي بين المللي- جهاني تمرکز مي‌يابد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش "مطالعه تطبيقي"، الگوي صدور دو انقلاب روسيه و انقلاب اسلامي‌ايران بررسي شده است. سئوال اصلي پژوهش اين است که چه تفاوتي ميان الگوي صدور انقلاب در انقلاب اسلامي‌ايران و روسيه ديده مي‌شود و علل اين تفاوت‌ها در چيست. نگارندگان بر اين باورند عمده ترين تفاوت اين است که برخلاف الگوي قهري صدور انقلاب در انقلاب روسيه، الگوي اصلي صدور انقلاب اسلامي، به شيوه نرم و مسالمت‌آميز بوده و از اين رو در مقام مقايسه با انقلاب روسيه موفق تر بوده است.
Views: 19
طي سال­ هاي اخير مطالعات بسياري به­ منظور تجزيه و تحليل ادوار مختلف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس تئوري­ هاي شناخته شده در حوزه­ ي روابط بين­ الملل صورت پذيرفته است که هر يک در بردارنده نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در اين ميان سياست خارجي «تعامل­ گراي ضد نظام هژمونيک»، در سال 1388 به­ عنوان گفتمان ، راهبرد و نقشه راه در سياست خارجي ايران، توسط رهبر انقلاب مورد تأکيد قرار گرفت. با توجه به عناصر ويژگي­ هاي گفتمان ياد شده، به نظر مي­ رسد تئوري «سازه­ انگاري» با ويژگي­ هاي خود و تاکيد بر نقش ارزش­ ها و هنجارها در منافع ملي و سياست خارجي کشورها، در اين زمينه از قدرت تبيين بيشتري برخوردار باشد. اين پژوهش در صدد پاسخ به اين سؤال است که هويت، ارزش­ ها و هنجارها، چگونه قادرند تببين­ کننده سياست خارجي تعامل­ گراي ضد نظام هژمونيک بوده و يا به عبارت بهتر سازه­ انگاري با چه مکانيسمي قادر به تجزيه و تحليل اين استراتژي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس، اين مقاله حول اين فرضيه سازمان يافته است که ارزش­ ها، هنجارها و هويت اسلامي ساختار نظام جمهوري اسلامي و چارچوبه‌هاي فقهي، مهم­ترين عامل تعيين­ کننده‌ي در اتخاذ سياست خارجي تعامل­گراي ضد هژمونيک بوده است.
Views: 41
امروزه خشونت، ترور، ترس و وحشت به انحاء مختلف در همه جاي دنيا وجود دارد. همگان با بهره‌گيري از وسايل ارتباط جمعي، شاهد اعمال خشونت‌بار با انسان‌ها و جهان پيرامون خود هستند و عموماً اين رفتارها را به پيروان اديان آسماني، از جمله اسلام نسبت مي‌دهند. در کشورهاي اسلامي وجود جنگ‌ها، ناآرامي‌ها، استبداد سياسي، فساد اخلاقي، نقشه‌هاي برنامه‌ريزي شده دشمنان اسلام، رشد بنيادگرايي، برداشت‌هاي غلط از متون ديني و فقر فکري، تعرّضات‌ و وحشي‌گري دولت به اصطلاح اسلامي داعش و سيل حرکت پناهجويان به کشورهاي غربي (که به‌خاطر بحران جمعيت و جبران معضل پيري جمعيت، مرزهاي خود را گشوده و با نمايش رسانه‌اي و تبليغي سبب شدند، دين اسلام و مسلمانان، اهل ترور، خشم و نفرت معرفي شوند)، تا حدودي موجب دين‌گريزي مسلمانان ناآگاه هم شده است. اما آيا داستان اين‌گونه است؟ آيا اسلام ديني خشونت‌پرور و تروريستي است؟ يا برعکس، ديني خشونت‌ستيز، امنيّت‌‌خواه، صلح‌طلب و عدالت‌خواه است. در اين مختصر بنا داريم اين موضوع را در کتاب قرآن و روش رسول خدا –صلّي‌الله عليه وسلّم– با هم به جست‌وجو بنشينيم.
Views: 29
در ضرورت و اهميت حضور اخلاق در جامعه، جاي ترديد نيست. امام خميني(ره) که خود تأسيس و اداره­ي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده داشت، سياستمداري مهذب و صاحب نظري صائب در حوزه‏ هاي گوناگون و از جمله اخلاق است. ايشان معتقد است تمامي احکام اخلاقي اسلام، سياسي است؛ لذا در اثر حاضر تلاش شده تا مباحث اخلاقي امام خميني(ره) به صورت يک سيستم و به شکلي جامع با روشي توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از چهارچوب نظري متخذ از آثار ايشان تبيين شود. به نظر مي‏رسد اخلاق سياسي امام خميني(ره) مبتني بر راهبرد برادري است. براي تحقق، تثبيت و گسترش برادري در جامعه آراسته شدن به فضايل و پيراسته شدن از رذايل لازم است. امام خميني(ره) بر اين باور است که تمامي انسان‏ها داراي دو فطرت هستند فطرتي اصلي که عاشق کمال مطلق است و فطرتي تبعي که از نقص تنفر دارد. پيوند برادري که با آراسته شدن به فضايل اخلاقي که خواسته فطرت اصلي انسان است، تقويت مي‏شود و باعث مي‏شود که جامعه چون پيکري واحد درآيد لللّه حرکت کند و نه للنفس؛ در اين صورت است که جامعه، مدينه­ي فاضله و مقرب خدا خواهد شد. به اين ترتيب مقاله حاضر درصدد است مبناي اين سيستم اخلاقي که سياست، ذاتي آن است، راهکاري براي حل معضلات و مشکلات فردي، خانوادگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در سطوح ملي، منطقه ‏اي و جهاني ارائه دهد.
Views: 39
بررسي حاضر به نقش و جايگاه مفهوم آزادانديشي در گفتمان انقلاب اسلامي در ايران مي­ پردازد. در واقع اسلام سياسي به عنوان يک گفتمان کلان با قرائت­ ها و روايت­ هاي خاص خود از مفاهيم بنياديني مانند سياست، معرفت، آزادي و عدالت گفتماني را با عنوان انقلاب اسلامي را برمي­سازد که با پيروزي انقلاب اسلامي و شکل­ گيري جمهوري اسلامي در ايران به موقعيت ه‍ژمونيک دست يافت. گفتمان انقلاب اسلامي ايران با مفصل­ بندي،عناصر و دقايق گفتماني خود براي دال­ هاي شناوري همچون آزادي، علم و معرفت مدلول­هايي به دست مي­ دهد که تمايزات گفتماني آن را با گفتمان مدرنيته نشان مي­ دهد.اين گفتمان همچنين با خلق و مفصل­ بندي دال­ هايي همانند نهضت توليد علم،جنبش نرم­ افزاري، آزادانديشي و فرهنگ اسلامي در فضاي دانشگاهي مفهوم "دانشگاه اسلامي" را خلق مي­ کند. از اين رو، اين پژوهش با بهره­ گيري از روش تحليل گفتمان درصدد است مفهوم آزادانديشي در گفتمان انقلاب اسلامي و نسبت آن با دانشگاه را مورد واکاوي قرار دهد و از سويي ديگر وجوه تمايز اين گفتمان را با گفتمان مدرنيته به نمايش بگذارد.
Views: 25
يکي از ابعاد تربيت، تربيت سياسي است که نظام­هاي سياسي از طريق آن مي­توانند ارزش­هاي خاص خود را در افراد نهادينه کنند. با ظهور دورة رنسانس، در مفهوم تربيت سياسي تغيير و دگرگوني رخ داد که باعث چرخش سياست از اخلاق به سمت قدرت شد و اين چرخش پايه و اساس تربيت سياسي غرب را شکل داد، اما در ديدگاه اسلام سياست در خدمت اخلاق و تربيت است. اين مقاله درصدد بررسي مباني و مؤلفه­هاي تربيت سياسي از منظر امام خميني(ره) است، بنابراين، با توجه به ديدگاه امام(ره) که برگرفته از اسلام است، امام(ره) موضوع سياست را تربيت مي­داند. ايشان تربيت سياسي را روي آوردن آزادانه و آگاهانه به سمت ارزش­هاي الهي مي­داند و بر اين اساس، عمده­ترين مباني تربيت سياسي را از منظر امام(ره) مي­توان توحيدمحوري، فطرت­محوري، تزکيه­محوري، اخلاق­مداري نام برد و همچنين مؤلفه­هاي تربيت سياسي از منظر ايشان آگاهي، خودشناسي، آزادي، استقلال، عدالت ذکر کرد.
Views: 30
بيداري اسلامي در ايران و تأثير آن بر مصر، ليبي، يمن، بحرين، اردن و ديگر کشورهاي خاورميانه ثمرة تحولات معرفتي و مفهومي «اسلام» است. اسلام در مفهوم جديد محصول دوران مدرن و تحت عنوان «اسلام سياسي» صورت­ بندي شده است که در مقابل اسلام سنتي قرار مي­ گيرد. اسلام سنتي، دين را به حوزه امور فردي و عبادي محدود مي­دانست و علي­رغم تعريف جامع دنيوي و اخروي از دين عملاً در کار سلطان دخالتي نداشت و کار ويژه او توجيه و مشروعيت­ بخشي ديني به سلطان بود. دين در مدرنيته غرب از امور عرفي و دنيوي منفک شد و اداره جوامع مبتني بر عقل خود بنيان و مشورتي گرديد. اما، در جوامع اسلامي جريان سکولاريستي و کماليستي متجددين و روشنفکران غرب­گرا در فرايندي پارادوکسيکال موجب ظهور اسلام سياسي شد. اسلام سياسي از تعامل با غرب تا تقابل با غرب و تشکيل حکومت اسلامي تغيير معنايي داشته است. هرچند اسلام سياسي در ايران معاصر رنگ و بوي ليبرالي و مارکسيستي هم به خود گرفت. اما، اين قرائت «اسلام فقاهتي» به رهبري امام خميني(ره) بود که توانست در انقلاب اسلامي 1357ش به آرمان تشکيل حکومت اسلامي دست يابد و دموکراسي ديني را به صورتي الهام­ بخش به اجرا بگذارد. در اين مقاله به بررسي تحولات تاريخي، مفهومي و معرفتي اسلام سياسي در ايران معاصر خواهيم پرداخت.
Views: 25
يکي از ابعاد تربيت، تربيت سياسي است که نظام­هاي سياسي از طريق آن مي­توانند ارزش­هاي خاص خود را در افراد نهادينه کنند. با ظهور دورة رنسانس، در مفهوم تربيت سياسي تغيير و دگرگوني رخ داد که باعث چرخش سياست از اخلاق به سمت قدرت شد و اين چرخش پايه و اساس تربيت سياسي غرب را شکل داد، اما در ديدگاه اسلام سياست در خدمت اخلاق و تربيت است. اين مقاله درصدد بررسي مباني و مؤلفه­هاي تربيت سياسي از منظر امام خميني(ره) است، بنابراين، با توجه به ديدگاه امام(ره) که برگرفته از اسلام است، امام(ره) موضوع سياست را تربيت مي­داند. ايشان تربيت سياسي را روي آوردن آزادانه و آگاهانه به سمت ارزش­هاي الهي مي­داند و بر اين اساس، عمده­ترين مباني تربيت سياسي را از منظر امام(ره) مي­توان توحيدمحوري، فطرت­محوري، تزکيه­محوري، اخلاق­مداري نام برد و همچنين مؤلفه­هاي تربيت سياسي از منظر ايشان آگاهي، خودشناسي، آزادي، استقلال، عدالت ذکر کرد.
Views: 28
جهاني­شدن واجد ابعاد و نيز تأثيرات متفاوت و گوناگوني است و نظرات گوناگوني درباره آن بيان شده است. شناخت و درک چگونگي عملکرد جهاني شدن، با روند درحال بسط خود، در فرآيند تأثيرگذاري پديدارهايي چون انقلاب ايران از يکسو و تأثيرپذيري جنبش­هايي همچون جنبش سياسي مصر از سوي ديگر، مستلزم شناخت مؤلفه­هاي جهاني شدن در بعد سياسي، فرهنگي و ارتباطات است. از سوي ديگر در رابطه با پديدة جنبش سياسي نوين مصر، نبايد شرايط اجتماعي اين کشور و بسترهاي فراهم شده براي پديداري جنبش هاي سياسي، ناديده گرفته شود. فرض ما در اين پژوهش آن است که فرآيند جهاني­شدن، از طريق مؤلفه­هاي خود، انقلاب ايران را به الگويي جهاني براي ديگر کشورها و نيز مصر تبديل کرده است و همچنين بسترهايي را در جامعة مصر فراهم ساخته که جنبش سياسي نوين را درپي دارد. لذا بايد گفت که انقلاب اسلامي از طريق فعاليت­هاي فراملي توانسته است، تحت عنوان بيداري اسلامي و در پي دکترين «اُم القراي اسلامي» جنبش سياسي مصر را متأثر از خود سازد. بر اساس نظريات جيمز ديويس و آلن تورن، مي­توان گفت که اصلاحات سياسي و زمينه هاي فراهم شده از سوي دولت مصر براي مشارکت هر چند محدود مردمي در سياست با ايجاد ميدان­هاي عمل جديد کنشگران فعالي را به صحنة عمل سياسي وارد ساخته است. بسترهاي اجتماعي متأثر از فرآيند جهاني­شدن نيز زمينه را براي جنبش سياسي نوين مصر آماده نموده است.
Views: 24
مقاله حاضر بر آن است تا با بيان رويکردها، انديشه­ها و کنش­هاي ژئوپليتيکي ايران قبل و پس از انقلاب، ژئوپليتيک جديد ايران پس از انقلاب را تبيين نمايد. نگارندگان در اين مقاله به دنبال اين پرسش هستند که وقوع انقلاب اســـلامي چه تحولي در ساختــار ژئوپليتيک ايران پديد آورد؟ در پاسخ با بررسي و واکاواي بنيان­هاي انديشه­اي و عملي ساختار سياسي جمهوري اسلامي و اصول اساسي حاکم بر سياست خارجي کشور اين فرضيه را مطرح کرده­ايم که ژئوپليتيک ايران پس از انقلاب متاثر از مفاهيم و استراتژي­هايي چون صدور انقلاب، تشکيل امت واحده اسلامي، نه شرقي ـ نه غربي، آمريکا ستيزي، اسراييل ستيزي، دفاع از مظلومان و آزاديخواهان جهان، حمايت از جنبش­هاي آزادي­بخش، ام­القري شدن و خروج از پيمان سنتو و ورود به پيمان عدم تعهد ماهيتي انبساطي پيدا کرده است. نتايج تحقيق نشان مي­دهد که ژئوپليتيک ايران در دوران پهلوي دوم به نيابت از آمريکا و متاثر از استراتژي­هاي اين کشور، ماهيتي وابسته و موقعيتي محلي داشت. در اين ميان وقوع انقلاب اسلامي سبب شد تا ژئوپليتيک ايران سرشتي مستقل و ابعادي جهاني پيدا کند.
Views: 26
با توجه به تغيير و تحول اوضاع و احوال جهاني به‌خصوص در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و فناوري؛ کاربرد زور و روش‌هاي جنگ‌ کلاسيک در مقابله با بازيگران قدرتمند به‌تدريج با کاهش ارزش، مشروعيت و اثربخشي مواجه شده‌است. از همين‌رو شاهديم که به تدريج مفاهيمي مانند قدرت نرم و قدرت هوشمند از سوي نظريه‌پردازان غربي مطرح و مورد توجه و استفاده سياستمداران قرار گرفت. به‌همين ترتيب، انقلاب اسلامي ايران که تاکنون با وجود فشارهاي شديد نظامي سربلند بيرون آمده و به بقا و بالندگي خود ادامه داده‌است، امروز با چالش‌هاي جنگ نرم دشمن روبروست. در اين مقاله، با توجه به روندهاي و ابعاد جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران، با رويکرد آينده‌پژوهانه و به روش سناريوپردازي، آينده‌هاي مواجهه جنگ نرم غرب و انقلاب اسلامي ايران را مورد بررسي و تحليل قرار داده‌ايم. سوال اصلي اين پژوهش، بررسي آينده­هاي متصور براي انقلاب اسلامي ايران در مواجهه با جنگ نرم دشمن است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد اگرچه غرب در بلند مدت سناريوهاي جنگ نرم مختلفي را عليه انقلاب اسلامي ايران تعقيب مي‌کند که ابزارهاي آن به ترتيب فرهنگي، سياسي و اقتصادي است؛ ولي شواهد نشان مي‌دهد رفتار هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران و تقويت برخي مولفه‌ها مي‌تواند موجب ناکامي دشمن و موفقيت کشور شود
Views: 23
در روند شکل‌گيري و پيروزي انقلاب اسلامي نيز، مساجد يکي از عمده‌ترين محل‌هاي تجمع و اعتراض مردم و شکل‌گيري تظاهرات عليه رژيم شاه بود. در واقع، تجمع جمعيت که عامل مهمي در شکل‌گيري توده‌ها بود و نقش به­سزايي در شکل‌گيري تظاهرات و اعتراضات مردمي عليه رژيم شاه داشت، از مساجد ريشه مي‌گرفت. مساجد عمده‌ترين ابزار روحانيت براي ارتباط با اقشار مختلف جامعه بودند و از طريق آنها ايدئولوژي انقلاب و پيام روحانيت به گوش مردم مي‌رسيد. همچنين، عامل اصلي بسيج تجار و بازاريان، مساجد بودند که به دليل پيوند تاريخي مسجد و بازار در قيام‌ها و اعتراضات مردمي، مسجد مرکز تشکل و سازماندهي بازاريان بود. پرسش‏هاي مهمي که در مقالة حاضر مطرح مي‏شود، اين است که کانون اصلي قدرت در نظام در جمهوري اسلامي ايران در چه حوزه­هايي قرار دارد؟ مساجد چه نقش و کارکردهايي در مشروعيت بخشي به قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟ فرض اصلي مقالة حاضر اين است که ساختارهاي قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مفهوم منتشر شده­اي از فرهنگ است که درون تمام ساختارهاي سياسي و اجتماعي و از جمله مسجد حضور دارد و به توليد و بازتوليد قدرت مي‏پردازد. در مقالة حاضر، تلاش بر اين است تا ابتدا روش گفتمان و چگونگي شکل گيري گفتمان هژمون و ارتباط آن با مفاهيم قدرت و فرهنگ را مورد بررسي قرار دهيم. سپس، جريان قدرت در مسجد و سازوکارهاي قدرت‏ساز آن را مورد مطالعه قرار دهيم
Views: 21
رتباط انقلاب اسلامي ايران با پديده بيداري اسلامي و موضوع اسلام سياسي و همچنين تأثير انقلاب اسلامي بر اين مقوله، از مباحثي است که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده و پژوهش­هاي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است. از طرفي تحولات اخير موسوم به «بيداري اسلامي» از مباحثي است که سئوالات فراواني را پيش روي پژوهشگران قرار داده و فهم آينده مسائل مرتبط با اين حوزه، از اهميت فراواني برخوردار است. بر اين اساس سئوال مقاله حاضر اين است که جنبش هاي اخير مشهور به «بيداري اسلامي»، چه تأثيري بر آينده «اسلام سياسي» در منطقه خواهد گذاشت و در اين ميان جايگاه و نقش انقلاب اسلامي ايران به چه صورت خواهد بود. نگارنده در تلاش است تا با کاربست روش گفتمان و از رهگذر نقد و بررسي چند فرضيه محتمل و مطرح در اين زمينه، پاسخي مطلوب براي سؤال مذکور بيابد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که تحولات اخير موسوم به «بيداري اسلامي» بستر مناسبي براي تقويت اسلام سياسي در منطقه را فراهم خواهد نمو
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next