اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 فروردين 1397| 6 رجب 1439

 


Lasted Artilce

Views: 18
خاورميانه تنها يک مفهوم جغرافيايي نيست، مجموعه‌اي است از جغرافيا، فرهنگ و تمدن و دين، و نيز نفت. اگرچه هر منطقه‌اي دين و فرهنگ و تمدن خويش را دارد، امّا در اينجا اين مجموعه الهام‌بخش و بلکه منشاء تحولاتي است که به ويژه پس از جنگ جهاني دوم بيشترين تأثير را در شکل دادن به تحولات اجتماعي و سياسي آن داشته است. مضافاً که کنش و واکنش بين مجموعه ياد شده و فرهنگ جديد متفاوت با مناطق ديگر است و لذا مي‌بايد با روشي که هماهنگ با واقعيت‌هاي آن است، مورد مطالعه قرار گيرد.
Views: 14
عربستان سعودي در زعامت و مديريت محمد بن سلمان به دنبال تجربه کردن روشي منحصر به فرد در تاريخ سعودي است. در واقع علم به وجود نسل جوان و مطالبات اجتماعي – فرهنگي آنها به سمت و سوي مدرن شدن کشورِ محافظه کار و قبيله اي – عشيره اي سعودي از سوي وليعهد موجب شکل گيري تصميم مذکور در قالب سياست اصلاحات شده است؛ از اين رو با تبعيت از محمد بن سلمان از سوي اين نسل تجديدنظر طلب سعودي در سطح جامعه در اين کشور و استفاده و تاکيد ويژه محمد بن سلمان بر اين جامعه هدف (جوانان و زنان و مطالبات آنها) در راستاي عملياتي سازي اهداف خود از تثبيت و تحکيم قدرت خود تا حذف و تنبيه رقباي داخلي اش، مطالبات آنها شکل واقعي تري به خود گرفته است
Views: 12
يراني‌ها متوجه هستند که اگر در زمينه ارتباط قائل شدن بين برنامه موشک هاي بالستيک و نقش منطقه‌اي ايران دچار لغزش شوند، در درجه نخست قدرت تحرک آنها در منطقه محدود خواهد شد آن هم در شرايطي که رويارويي با آمريکا در سوريه و عراق و يمن در حال تشديد شدن است. همچنين، صرف پذيرفتن اين ارتباط به اين معنا نيست که معامله به نتيجه خواهد رسيد به ويژه که نمي‌توان به تعهدات دولت آمريکا اعتماد کرد که در صدد است با ادامه دادن به سياست مهار ايران و مانع تراشي در مسير سرمايه گذاري خارجي و اروپايي در اين کشور به رغم توقف تحريم‌ها طبق توافقنامه هسته‌ اي، اين توافقنامه را از درون تهي کند. از اين رو، ايران به محض آن که حتي نيم گام در برابر آمريکايي‌ها عقب نشيني کند، به دام زنجيره امتياز دادن‌هاي بي‌پايان خواهد افتاد.
Views: 9
به باور ناظران بازي آمريکا در سوريه با شکست مواجه شده چرا که اولا، دولت اين کشور تا حدي توانسته دست داعش و ديگر گروه هاي تکفيري مورد حمايت محور غربي- عبري – عربي را از خاک سوريه کوتاه کند. دوم اين که تلاش آمريکا براي برکناري اسد نتيجه نداده و سوم اينکه ابتکار نشست هايي که براي برون رفت از بحران سوريه برگزار مي شود در دست ايران، ترکيه و روسيه است. از اين رو آمريکا و برخي همپيمانان آن با وجود حضور مستقيم در اين کشور، نقش و جايگاهي در آينده سوريه نخواهند داشت. راهبرد آمريکا در يمن هم تشابه زيادي با کشورهاي اشاره شده دارد. چند سالي است که ائتلاف متجاوز عربي به سرکردگي عربستان با بمباران هاي مداوم يمن، حدود ?? هزار نفر از شهروندان غير نظامي اين کشور را کشته و ويراني هاي زيادي را به بار آورده است. در اين ميان انصارالله يمن بارها خاک عربستان را مورد هدف موشک هاي خود قرار داده و بر نگراني و وحشت سعودي ها افزوده. حال آمريکا و عربستان نااميد از شکست انصارالله، لاشه موشک شليک شده را علم کرده و آن را به ايران نسبت مي دهند تا با تکيه بر اين ابزار از قدرت، نفوذ و بازيگري تهران در منطقه بکاهند.
Views: 20
در ميان گونه‌هاي مختلف اسلام سياسي در افغانستان، اسلام سياسي ولايتي هويتي متفاوت و خاص دارد. ايده اصلي نوشتار حاضر آن است تا اين گونه اسلام سياسي در افغانستان را در بازه زماني نيمه دوم قرن بيستم در چارچوب نظريه تحليل گفتمان بويژه با تکيه بر آراي لاکلا و موفه مورد مطالعه قرار دهد. يافته‌ها نشان مي‌دهد که گفتمان اسلام سياسي ولايتي با مرکزنشيني مفهوم «ولايت» حلقه‌اي از دال‌ها را پيرامون خود مفصل‌بندي نموده و در مقايسه با اسلام‌هاي سياسي وابسته به اهل‌سنت بويژه خلافت‌گرايان، هويت سياسي خاصي را در اين مقطع زماني پديد آورده است. اين گونه اسلام سياسي علي‌رغم هويت‌يابي و کنش‌گري فعال در فضاي سياسي افغانستان تا سال 2001، سرانجام به دلايل متعددي از جمله امتزاج آن با قومبت‌گرائي مجالي براي هژموني در افغانستان نيافت و با ظهور طالبان(1994)، تا حد زيادي تضعيف گرديد. با اين حال هم اکنون گفتمان اسلام سياسي ولائي در کنار گفتمان مسلط ليبرال دموکراسي در تحولات سياسي اين کشور نقش آفريني مي‌نمايد. اما در صورت عدم بازنگري و تغيير در برخي از حلقه‌هاي مفصل‌بندي غير همنشين و نامتجانس اين گفتمان از سوي طرفداران آن، در آينده نه چندان دور خطر هضم کامل آن در گفتمان مسلط ليبرال دموکراسي دور از انتظار نخواهد بود.
Views: 10
توليد، حفظ و بازتوليد امنيت اجتماعي از جمله موضوعاتي است که با مفاهيم بنيادي زيست اجتماعي رابطه غيرقابل انکار دارد. از جمله اين مفاهيم در حوزه علوم اجتماعي سبک زندگي است. در جهان مدرن سبک زندگي به توصيف ارزش و طرز تلقي?ها کمک مي?کند. از مهم?ترين مصاديق سبک زندگي که توأم با شهرنشيني و مدرنيته ظهور کرده را مي?توان چگونگي گذراندن اوقات فراغت، مديريت بدن، مصرف فرهنگي و اقتصادي و...دانست. در تبيين آسيب شناختي سبک زندگي، نقش وسايل ارتباط جمعي به عنوان مؤثرترين نهاد اجتماعي براي اعمال تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار مورد توجه است . در اين پژوهش براي تبيين آسيب شناختي رسانه بر سبک زندگي از رويکرد تلفيق گرايانه بورديو و گيدنز در مورد سبک زندگي و نظريه بودريار و بارت در خصوص رسانه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق افراد 65-15 ساله شهرستان اسفراين مي?باشدو تعداد نمونه برابر با 384نفر است که به روش نمونه گيري چند مرحله?اي تصادفي انتخاب شده?اند. روش اين تحقيق پيمايش و ابزار آن پرسشنامه مي?باشد. نتايج تحقيق نشان مي?دهد که وسايل ارتباط جمعي بر سبک زندگي تأثير گذار است. رابطه بين مصرف رسانه و سبک زندگي مورد تأييد قرار گرفت. همچنين رابطه بين نوع رسانه و سبک زندگي نيز معنادار شد و بيشترين مصرف را تلويزيون و تلفن همراه به خود اختصاص داده?اند. ولي تأثير محتواي رسانه (روزنامه، تلويزيون، راديو)برسبک زندگي مورد تأييد قرار نگرفت و رابطه بين محتواي کتاب و ماهواره و اينترنت با سبک زندگي معنادار شد و بيشترين تأثير را چت و گفتگو بر روي سبک زندگي داشت.
Views: 11
وقوع انقلاب اسلامي با مدعاي احياي اسلام ناب محمدي(ص) منجر به دگرگوني معادلات فرهنگي در روابط بين الملل شده و الگوهاي فرهنگي رايج دنيا را به چالش کشانيد. انقلاب اسلامي، انقلابي فرهنگي ناميده شده ودرنظام جمهوري اسلامي برآمده از آن، صدور انقلاب نيز خواسته يا ناخواسته با ماهيت فرهنگي رقم خورد. براين اساس و رسالت الهي و جهاني انقلاب، و همچنين ارائه چهره اي مثبت از اين انقلاب و مقابله با اقدامات مختلف دشمنان و رقبا، موضوع سياست گذاري فرهنگي بين المللي به عنوان مقوله اي راهبردي اهميتي سترگ يافته است. در اين مقاله نويسندگان مي کوشند ضمن توضيح مفاهيم سياست گذاري، سياست گذاري فرهنگي و سياست گذاري فرهنگي بين المللي، با مرور پيشينه اين مقوله در جمهوري اسلامي ايران ، اسناد مربوط به آنرا در دو قالب کلان و خردبررسي نموده و با تبيين گفتمان هاي حاکم بر سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، موضوع سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سئوال اصلي مقاله مورد مداقه و واکاوي قرار دهند. درپايان با تبيين الزامات مربوط به سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، ضروري ترين اقدام را تدوين وابلاغ سند ملي توسعه روابط فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي و تدوين سند هاي بخش پيشنهاد نمايند.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي –تحليلي است که داده هاي آن ازطريق مطالعه کتابخانه اي واسنادي ومدارک علمي استخراج وموردتجزيه وتحليل قرارخواهدگرفت.
Views: 46
ظهور داعش، نوعي تهديد جديد براي صلح و امنيت جهاني بود که اساساً با هر پديده مشابهي که پيش از اين به وجود آمده بود، متفاوت مي­نمود. گروه تروريستي القاعده در اواسط سال 2000 ميلادي در زمان تشديد تحرکات ضد آمريکايي، ميزاني از محبوبيت يا حداقل احساس همدردي کسب کرد؛ اما مدل آن هيچ­گاه نمي­توانست تهديدي واقعي براي روش اخواني و مدل تغييرات سياسي مدنظر آنان باشد. القاعده هر چند هم­چون داعش در انجام عمليات تروريستي در دنياي غرب و خاورميانه از تبحر خاصي برخوردار بود، اما ثابت کرد که در تحقق بخشيدن به موفقيت­ها در چارچوب حکومت ناتوان است. در اين زمينه مي­توان به مناطق نسبتاً بي قانون يمن، عراق و سومالي اشاره کرد که القاعده نتوانست در اين مناطق، موفقيتي در زمينه تأسيس حکومت کسب کند. مهم­تر از همه اين­که، القاعده هر چند از طريق انجام حملات تروريستي چشمگير توانست خود را مطرح کند، اما مدل حکومتي که داشت، نتوانست توجه جهانيان و همچنين ده­ها هزار مبارز از گوشه و کنار جهان را به خود جلب کند. جداي از اين مسأله، القاعده همواره بيش از داعش خود را با ملزومات حکومت وفق داده بود.
Views: 25
در اين مقاله سعي بر آن شده است تا مفهوم عدالت و جايگاه و ارزش آن در اسلام تبيين شود. موضوع عدل و عدالت، يکي از مباحث مهم دين مقدس اسلام است و مهمترين منابع آن، قرآن و سنت است. عدالت يکي از مسائلي است که به وسيلة اسلام نمود پيدا کرد و ارزش فوق العاده­اي يافت. بحث و بررسي دربارة عدل و قسط، ماهيت و چگونگي آن و نيز نحوة تحقق و اجراي آن در جوامع بشري به صورت عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نيز در نفوس انساني به صورت عدالت اخلاقي، فردي، هميشه از ضروريات اوليه زندگي بشر محسوب مي­شده است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراري و اجراي عدالت در تمامي زمينه ­ها مي­باشد.
Views: 58
خاورميانه ، منطقه اي که از نظر ژئو پلتيکي يک پازل از قلب زمين را در خود دارد از نظر ژئو اکونوميکي هم بسيار مهم و همچنين کانون اوليه سه دين و تلاقي تمدنها ي بزرگ جهان بوده و نيزکانون فرهنگ هاي رنگارنگ و اقوام و مذاهب مختلف است .براستي چرا اين منطقه با اين همه پتانسيل هاي غني ، هميشه کانون جنگ و ناآرامي بوده و روي آرامش را نمي بيند؟ به چه علت براي اين منطقه بايد قدرت هاي خارج از منطقه تصميم بگيرند ؟ چرا در خاورميانه اين چنين افراط گري از همه نوعش صورت مي گيرد از افراط گرايي مذهبي گرفته تا افراط گري هاي قومي و غيره .
Views: 63
انقلاب اسلامي سرآغاز فصل نويني در تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي ايران است. درواقع، با وقوع انقلاب اسلامي گام‌هاي مهمي در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شيعه و سني برداشته شد و نگاهي متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در اين ميان، کارنامه‌ي انقلاب در زمينه‌ توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ درخشاني است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور مختصر بدان اشاره شود. شايد بتوان گفت که آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره‌ اهل سنت آمده است، به خوبي بيانگر نگاه منطقي و دقيق جمهوري اسلامي به اهل سنت است. در اين اصل تصريح شده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام مي‌‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از مذاهب اکثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.»
Views: 22
خاورميانه يکي از مهم‌ترين مناطق جهان است که تروريسم به‌عنوان يکي از مهم‌ترين تهديدهاي امنيتي، به ميزان زيادي آينده اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است. هرچند، دولت‌ها براي مقابله با تروريسم در عرصه بين‌المللي، راهبردهاي مختلفي را اتخاذ کرده‌اند؛ اما هيچ­کدام از اين راهبردها تاکنون نتوانسته است مشکل تروريسم در اين منطقه را در عرصه بين‌المللي حل و فصل کند. اين مقاله با بهره‌گيري از نظريه مکتب انگليسي، در پي پاسخ به اين پرسش است که با توجه به تدوام بحران‌هاي تروريستي در خاورميانه، چه آيند? محتمل و مطلوبي مي‌توان براي روندهاي مقابله با تروريسم در سطح بين‌المللي ترسيم کرد؟ يافته‌ها گوياي آن است که سناريوي تقويت همبستگي و انسجام جامعه بين‌المللي در مبارزه با تروريسم، با ويژگي‌هايي چون: رهبري جدي‌تر سازمان ملل متحد؛ تعهد به رعايت حقوق بشر در مبارزه با تروريسم؛ شکل‌گيري راهبرد عملياتي منسجم؛ پذيرش صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي براي مجازات عاملان اقدامات تروريستي و تقويت برابري و عدالت اقتصادي، از محتمل‌ترين و مطلوب‌ترين چشم‌اندازهاي روندهاي مقابله با تروريسم در عرص? بين المللي در سه دهه آينده است. هدف اين پژوهش، بررسي تهديدهاي برآمده از ترورريسم و فرصت‌هاي مقابله با آن طي سه دهه آينده با همکاري جامعه بين‌المللي تحت لواي سازمان ملل است. روش مورد استفاده نويسندگان در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي و آينده‌پژوهي خواهد بود.
Views: 25
تعاملات و مناسبات روابط ايران و عربستان، به عنوان دو قدرت منطقه اي، بر تحولات منطقه و کشورهاي آن تأثيرگذار است. از طرفي، با پيش بيني رويدادهاي آينده سياست خارجي ميتوان در تعامل با کشورها، سياستگذاريهاي به موقع و درستي را انجام داد و تصميمات مناسبي گرفت. هدف مقاله حاضر اين است که با تلفيق روش سناريونويسي جيمز ديتور و گام دوم تحليل تأثير بر روند، رويدادها و سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان را جهت برنامه ريزي و سياستگذاريهاي مناسبتر، تببين و تحليل کند. بنابراين، پرسش اصلي مقاله اين است که سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان چيست؟ با توجه به رويدادها و پيشرانهاي تقويت کننده و مانع روابط ايران و عربستان، به اين يافته ها رسيديم که سناريوي تيرگي روابط، بيشترين وقوع احتمال و سناريوي همکاري، کمترين وقوع احتمال را دارد و همچنين سناريوي جنگ و درگيري و يا قطع روابط نيز احتمال زيادي دارد که با تقويت يکي از پيشرانها به قوع بپيوندد. بنابراين، لازم است سياستمداران در برنامه ريزيهاي استراتژيک خود با توجه به اينکه الگوي مطلوب سياست خارجي، همکاري و تعامل سازنده است، با تقويت پيشرانهاي ايدئولوژيکي و فرهنگي و نيز نيروهاي داخلي منطقه در جهت تقويت سناريوي همکاري به پيش روند
Views: 22
يکي از معضلات بزرگ امنيت بين الملل، پديده تروريسم است که حيات انسان ها و روابط ميان ملت ها را در معرض خطر جدي قرار داده است. اکنون، جهان اسلام نيز با مسئله رشد جريان تروريسم مواجه است که برخاسته از تعاليم وهابيت و به نام سلفي‌گري سبب کشتار انسان ها شده است. کشور عربستان با استعانت از مباني نظري و مفاهيم کلامي وهابيت به عنوان يکي از مهم ترين واحد هاي حامي تروريسم و به تأسي از آن به عنوان اخلالگر نظم بين الملل شناخته مي‌شود. در مقابل گفتمان وهابيت، گفتمان اسلام سياسي امام خميني (ره) قرار دارد که با استفاده از مباني اصيل اسلامي همواره مي‌کوشد تا صلح را از طريق شناسايي و نابودي عناصر نا امن در سطح جهاني، جاري سازد. مسئله اصلي در اين نوشتار اين است که هر يک از اين دو گفتمان ذکر شده، چه سهمي در تأمين يا تضعيف امنيت بين الملل داشته اند. فرضيه تحقيق اين گونه است که با توجه به ماهيت راديکال و تکفيرگرايانه گفتمان وهابيت و استفاده از مفاهيمي چون جهاد ابتدايي در اين گفتمان و حمايت هاي بي دريغ از گروه‌هاي تروريستي به عنوان بازو هاي عملياتي، وهابيت سعودي يکي از مهمترين عوامل ايجاد نا امني در منطقه خاورميانه و فراتر از آن بوده است. در مقابل گفتمان اسلام سياسي امام خميني (ره) با اصول و مفروضه هاي صلح طلبانه اي که در متن خويش دارد (نظير مبارزه با تروريسم)، به عنوان يکي از مهمترين عناصر ايجاد کننده صلح و تأمين امنيت در سطح بين المللي بوده است.
Views: 33
انديشه‌ي امام خميني، ضمن اينکه صدور انقلاب يک ضرورت اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود، استراتژي صدور انقلاب بر پايه‌ي مجموعه‌اي از اهداف و برنامه‌هايي چون الگوسازي، تبليغ، آگاه‌سازي ، آموزش و حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش استوار است و هدف اصلي صدور انقلاب، ملت‌ها هستند. اين چارچوب نظري مي‌تواند دستور کار متوليان انقلاب اسلامي قرار گيرد و با تکيه بر آن‌ها، آگاهي، بيداري و هم‌گرايي ملت‌ها و به ويژه مسلمان‌ها با آموزه هاي انقلاب اسلامي را تقويت کند.
Views: 40
انقلاب اسلامي و گفتمان آن، با توجه به داشتن شاخصه‌هايي از جمله تاکيد بر اسلام ناب، تاکيد بر همگرايي اسلامي، استکبار ستيزي، مبارزه با اسرائيل، عقل ورزي و گفتگومحوري در سطح کشورهاي اسلامي و نيز در سطح جهان تاثيرات و بازتاب قابل توجهي داشته و دارد، از طرفي جريان‌هاي تکفيري، با توجه به داشتن ويژگي‌هايي نظير نقل‌گرايي، عقل ستيزي، خشونت گرايي، قشري گري، تکفير برخي از مسلمانان و ... چالش‌هاي متعددي را عليه گفتمان انقلاب اسلامي بوجود آورده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که جريان‌هاي تکفيري چه چالش‌هاي سياسي عليه انقلاب اسلامي داشته و راهکارهاي مقابله با آن چيست؟چالش‌هاي سياسي شامل مواردي همچون: فراموشى آرمان و‏ راهبرد وحدت اسلامي،‌ حاشيه راني مبارزه با اسرائيل و ايجاد درگيري داخلي براي گفتمان انقلاب اسلامي، خشونت‌گرايي و خدشه‌دار نمودن رويه مسالمت آميز انقلاب اسلامي، ترويج اسلام هراسى و... مي‌شود. به تناسب چالش‌هاي موجود، راهکارها و راهبردهاي لازم جهت مقابله با اين چالش‌ها ارائه مي‌گردد.در اين مقاله جهت تبيين بحث از «نظريه بحران» توماس اسپريگنز، با روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است.
Views: 32
در پايان بايد گفت منويات و راهبردهاي امام راحل(ره) مبني بر صدور انقلاب اسلامي، پس از سال ها در منطقه و به ويژه عراق تحقق يافته است. عراقي ها از ديرباز استعمارستيز بوده اند، اما طي سال هاي اخير به برکت انقلاب اسلامي، فرهنگ مقاومت در عراق نهادينه شده و دولت و مردم عراق نسبت به سياست هاي جنگ افروزي و اشغالگري امريکا به ديده خصومت مي نگرند. با توسعه و تحکيم مباني انقلاب اسلامي به ويژه فرهنگ مقاومت، استکبار جهاني و صهيونيسم طي ساليان گذشته شکست هاي سختي را در برابر اين گفتمان چشيده اند. علاوه بر فلسطين، سوريه و يمن، عراق نمونه بارزي از شکست راهبرد استعماري آمريکا در منطقه غرب آسيا است؛ کشوري که آمريکايي ها پروژه هاي سهمگيني را عليه آن اجرا کردند؛ از جنگ و اشغالگري گرفته تا ايجاد و حمايت از گروه داعش. اما همه اين طرح ها با شکست مواجه شد و البته خود اعتراف دارند که يکي از عوامل مهم و اساسي اين شکست ها، نقش و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه با تکيه بر گفتمان انقلاب اسلامي بوده است
Views: 34
جناح مؤمن انقلابي يک سازمان‌گونه است، اما نه يک سازمان رسمي و بخشي از حاکميت؛ همچنان‌که يک سازمان حزبي مشخص هم نيست. در عين حال، يک جريان نسبتاً منسجم، مطالبه‌گر و متقاضي اجتماعي است که در پي يک وضعيت و نظم مطلوب‌تر و نزديک‌تر کردن وضعيت فعلي به وضعيت آرماني مطلوب است. «جوانان مؤمن انقلابي» از مفاهيمي است که اخيراً چندباري به‌طور خاص در بيانات رهبر انقلاب برجسته شده است. اين يادداشت تلاش مي‌کند تا حدودي به اين پرسش پاسخ بدهد که اين مفهوم به چه معنايي راجع است؟ به چه جريان اجتماعي مشخصي اشاره دارد؟ و دست آخر اينکه ملاحظات و چالش‌هاي اصلي اين جريان چيست؟
Views: 32
انقلاب‌هاي بزرگ علاوه بر ايجاد تغييرات سياسي ـ اجتماعي در درون يک کشور، باعث بروز تحولاتي در ساختار حاکم بر روابط بين‌الملل و رفتار بازيگران اصلي نظام جهاني مي‌شوند. بر اين اساس، انقـلاب‌هاي بزرگ گستـرش امواجي از انقلابي‌گري و ضـد انقلابـي‌گري در نظام بين‌الملل به دنبال دارند. مقال? حاضر ضمن ارائ? شاخصه‌هايي براي انقلاب‌هاي بزرگ، مدعي است با مطالعه و بررسي عناصر اصلي و ويژگي‌هاي بين‌المللي چهار انقلاب فرانسه، روسيه، چين و ايران که از جمله انقلاب‌هاي بزرگ دوران مدرن‌اند. مي‌توان معيارها و اصولي براي شناخت انقلاب‌هاي بزرگ و تفکيک آن ها از ساير انقلاب‌ها ارائه کرد. در‌ اين ميان، انقلاب اسلامي ايران به دليل تأکيد بر دين و معنويت‌گرايي، نسبت به ساير انقلاب‌هاي بزرگ از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ به‌گونه‌اي که پس از گذشت چهار دهه از پيروزي اين انقلاب، همچنان شاهد تأثيرات و پيامدهاي خارجي آن در سطوح منطقه‌اي و جهاني هستيم. تحولات گسترده سياسي اخير در کشورهاي منطقه غرب آسيا اين ادعا را به‌خوبي به اثبات مي‌رساند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.