اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 150
يکي از اصيل‌ترين فکرهاي اسلامي که همه مذاهب فقهي به آن باور دارند، اعتقاد به «ولايت فقيه» است. ريشه اين باور مشترک اصل ديگري است که در همه مذاهب فقهي مطرح شده و آن اين است که شرعيت و صحت عمل منوط به ولايت است؛ فرقي نمي‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد يا به ديگري، بايد با داشتن ولايت انجام گيرد يا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. براي جامعه حضور کسي که با داشتن ولايت جامعه را اداره کند، ضروري است. ضرورتاً يا رجحاناً کسي که متصدّي امور عمومي مي‌شود، بايد «فقيه» باشد؛ درنتيجه کسي که جامعه را اداره مي‌کند، داراي دو وصف ولايت و فقاهت است که او را «ولي فقيه» مي‌گويند و نظامي که بر اين اساس به وجود مي‌آيد، نظام «ولايت فقيه» است.
Views: 413
از جمله مسائلي که وهابيت به شدت امروز روي آن کار مي‌کنند آن است که محتواي توحيد وهابي را در قالب توحيد امام شافعي به جهان اهل سنت عرضه مي‌کنند. حال آنکه اين کتاب همان توحيد محمدبن عبدالوهاب است که براي توجيه آن شواهد و مستندات پراکنده‌اي از منابع بزرگان و برادران شافعي جمع‌آوري کرده‌اند. به نحوي کتاب را تنظيم مي‌کنند که انسان با ديدن آن تصور مي‌کند که واقعا ريشه انديشه وهابيت در بحث خداشناسي، به آراي امام شافعي برمي‌گردد، در حالي که اصلا اين‌طور نيست. آراي وهابيت در توحيد کاملا مخالف خداشناسي امام ابوحامد غزالي شافعي و امام فخرالدين رازي شافعي بوده است و اگر واقعا توحيد وهابيت کاملا موافق امام شافعي است، پس چرا امروز در دانشگاه‌هاي عربستان پايان‌نامه‌هاي متعددي در رد خداشناسي بزرگان مذهب شافعي وجود دارد و تنها بيش از ?? پايان‌نامه در رد امام فخر رازي نوشته شده است.
Views: 497
ديدگاه کلامي و انديشه‌هاي اعتقادي امام شافعي، هم‌چون ائمه ي ديگر اهل سنت، امام ابوحنيفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل (ره) همان عقيده‌اي است که قرآن و سنّت پيامبر بر آن تأکيد داشته و صحابه و تابعين(رض) ادامه دهنده ي آن راه بوده‌اند.به طوري که در ميان ائمه ي اربعه در مسأله ي اصول دين اختلافي ديده نمي‌شود و همه‌ي آن‌ها در ايمان به صفات الاهي، غيرمخلوق بودن قرآن و تصديق قلبي و زباني ايمان، رؤيت خداوند در قيامت و قضا و قدر الاهي و قدر منزلت صحابه و خلفاي راشدين، اتّفاق نظر دارند. امام شافعي به تأسي از أئمه‌ي سلف، سخت مخالف با تدريس و تلمذ علم کلام و بحث و مناظره با فرقه‌هاي کلامي مانند جهميه، قدريه و غير آن‌ها مي‌باشد و معتقد است، مباحث کلامي اين گونه فرقه‌ها، متأثّر و منبعث از فلسفه‌ي يوناني است و با روح قرآن و سنّت سازگاري ندارد و شکّ و ترديد را در ميان مسلمانان برمي‌انگيزد.ابن‌تيميه در رابطه با اعتقاد امام شافعي در اصول دين مي‌گويد: اعتقاد شافعي همان اعتقاد علماي سلف مانند سفيان ثوري، اوزاعي، ابن المبارک، ابوحنيفه، احمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير طبري مي باشد. زيرا در ميان همه ي اين ها اختلاف و نزاعي در اصول دين ديده نمي‌شود.در اين مقاله ديدگاه امام شافعي نسبت به علم کلام و انديشه‌هاي اعتقادي او در رابطه با توحيد، ايمان به خدا،قضا و قدر، رؤيت خدا در روز قيامت و شأن و منزلت صحابه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
Views: 418
بحث درباره ي ريشه يابي عوامل و موانع همبستگي بين اقوام ومذاهب اسلامي وشناخت ماهيت آن به منظور دستيابي به راه هاي رويارويي به آن است ، زيرا بدون درک صحيح و کالبد شکافي عوامل و موانع آن،امکان دستيابي به طرح مواجهه ي حکيمانه با آن ميسر نمي شود. گرچه اين عوامل و موانع داراي گسترگي و گوناگوني است و در اين مقاله امکان بحث درباره ي تمامي آن ها ميسرنمي شود، ولي با احصاء مهمترين عناوين آن مي توان به ماهيت توطئه وگسترگي وپيچيدگي آن، پي برد. همچنين درعين حالي که تنوع وگوناگوني عوامل و موانع،بعضي را به فتنه هاي دروني جهان اسلام وبعضي رابه توطته هاي بيروني تقسيم مي کند. ولي به دليل آن که تمامي اين ها در چهارچوب توطئه هاي کفر و استکبار و جهان سلطه قابل توصيف و تعليل مي باشد
Views: 375
بحث درباره ي ريشه يابي عوامل و موانع همبستگي بين اقوام ومذاهب اسلامي وشناخت ماهيت آن به منظور دستيابي به راه هاي رويارويي به آن است ، زيرا بدون درک صحيح و کالبد شکافي عوامل و موانع آن،امکان دستيابي به طرح مواجهه ي حکيمانه با آن ميسر نمي شود. گرچه اين عوامل و موانع داراي گسترگي و گوناگوني است و در اين مقاله امکان بحث درباره ي تمامي آن ها ميسرنمي شود، ولي با احصاء مهمترين عناوين آن مي توان به ماهيت توطئه وگسترگي وپيچيدگي آن، پي برد.همچنين درعين حالي که تنوع وگوناگوني عوامل و موانع،بعضي را به فتنه هاي دروني جهان اسلام وبعضي رابه توطته هاي بيروني تقسيم مي کند. ولي به دليل آن که تمامي اين ها در چهارچوب توطئه هاي کفر و استکبار و جهان سلطه قابل توصيف و تعليل مي باشد
Views: 260
اسلام، در جنوب شرق آسيا از آغاز تا امروز، اسلامي صوفيانه، مداراطلب و ميانه رو بوده است. برجسته ترين ويژگي مسلمانان اين منطقه در دورههاي گوناگون تاريخي و معاصر، رواداري نسبت به پيروان ديگر اديان و نحله هاي محلي و همزيستي مسالمت آميز با آنها بوده است. در واقع اسلام در جنوب شرق آسيا همواره چهرهاي خندان و صلح جو داشته است. از اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مسلمانان جنوب شرق آسيا با انديشه هاي وهابي آشنا شدند. از اين دوره، بسياري از علما مسلمان اين منطقه براي تکميل تحصيلات خود به شهرهاي مکه و مدينه و قاهره سفر کردند و در اين مراکز با وهابيها آشنا شدند. در قرن بيستم و با تشکيل کشور عربستان سعودي و در پي ايجاد مراکز آموزشي گوناگون در جنوب شرق آسيا، تأثير انديشه هاي وهابي بر مسلمانان جنوب شرق آسيا رو به فزوني نهاد. فعاليتهاي وهابيان در طول اين مدت به ويژه در چند دهه اخير در جنوب شرق آسيا موجب شد که برخي از مسلمانان اين منطقه به تدريج از رواداري، ميانه روي و مدارا طلبي به تندروي و ستيزه جويي با پيروان ديگر اديان و نحله ها و حتي مسلمانان ديگر، روي آورند. در اين مقاله پس از بيان چگونگي ورود انديشه هاي وهابي به جنوب شرق آسيا، به نقش فعاليتهاي وهابيان در افزايش گرايش به تندروي و عدم مدارا در ميان مسلمانان جنوب شرق آسيا پرداخته شده است.
Views: 298
در مساجد اهل سنت نماز بگزاريد و مريضانشان را عيادت کنيد و در تشيع جنازه هايشان حاضر شويد و اگر توانستيد امام جماعت يا مؤذن آنها شويد اين کار را بکنيد که اگر شما چنين عمل کرديد خواهند گفت: اينان جعفريان اند، خدا او را رحمت کند اين توصيه اي ديني است نه سياسي!مقام معظم رهبري امسال نيز در ديدار جمعي از مداحان اهل بيت عليهم السلام، که همه ساله به مناسبت ولادت حضرت فاطمه ي زهرا (سلام الله عليها)صورت مي گيرد، بر موضوع وحدت اسلامي تأکيدي دوباره داشتند و فرمودند: «بارها تکرار کرده ايم؛ بعضى حاضر نيستند [گوش کنند]. شما اگر بخواهيد آن کسى را که موافق مذهب شما نيست و عقيده ى حقّ شما را قبول ندارد هدايت کنيد، چه کار ميکنيد؟ اوّل شروع ميکنيد به مقدّسات او بدگويى کردن و دشنام دادن؟ اينکه بکلّى او را از شما دور خواهد کرد و اميد هدايت او را به صفر خواهد رساند. راه اين کار اين نيست.»
Views: 776
يكي از مسائل مورد اختلاف بين شيعه و سني، موضوع امامت اهل بيت به طور کلي است که به عقيده شيعه به تبع امامت بحث عصمت و مرجعيت علمي دوازده تن از آنان هم مطرح مي‌شود. ولي اهل سنت هر چند اهل بيت پيامبر را مورد احترام مي‌دانند و افراد مورد نظر شيعه را امام به معناي عام مي‌دانند، اما امامت به معناي شيعي آن که عصمت و علم الهامي ائمه هم جزو آن است مورد قبول اهل سنت نيست.اهل بيت پيامبر اکرم و صحابه آن حضرت در ميان امت اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. آنان اولين شاگردان مکتب اسلام، ياري‌دهنده پيامبر اکرم و ادامه‌دهنده رسالت آن حضرت‌اند. قرآن مجيد و سنت نبوي هم نسبت به آنان توجه خاص داشته و آيات و رواياتي در شأن و منزلت آنان وارد شده است؛ از اين رو همه مسلمانان نسبت به آنان اهتمام ويژه دارند. با اين حال نوع نگاه اهل سنت و شيعيان به آنان با تفاوت‌هايي روبه‌روست، به گونه‌اي که از نظر مکاتب فقهي و کلامي مي‌توان شيعيان را پيروان مکتب اهل بيت و اهل سنت را پيروان مکتب صحابه ناميد.
Views: 519
دفاع از ديدگاه سنتي ديني با استفاده از ابزار خصم‌، يعني استدلال كلامي ، واكنشي در برابر معتزله بود و در حقيقت خيلي زود احساس شد كه دفاع عقلاني از اين ديدگاه در برابر معتزله امري ضروري است . اين احساس مقاومتي فكري در سراسر عالم اسلام به وجود آورد ، منتها زمان لازم بود تا اين افكار ، شكل سنجيده و منسجمي به خود گيرد و نظام يا نظامهايي در عرض نظام فكري معتزله به وجود آورد . در چنين زمينة مساعدي ، 3 نظام كلامي در 3 گوشة جهان اسلام ، با آرائي نزديك به هم و اتفاقاً در دوره‌اي واحد، يعني در حدود آغاز قرن 4 ق شكل گرفتند: در مصر مذهب طحاوي، در عراق عرب مذهب اشعري و در سمرقند مذهب ماتريدي.
Views: 427
وحدت و اعتصامي که قرآن کريم خطاب به مسلمانان ابلاغ نموده و آنان را مکلف به تحقق آن کرده است وحدتي است که بر پايه دين واحد و صراط واحد استوار گردد: {واعتصموا بحبل الله جميعا، وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبّعوا السبيل} بر اين اساس تفرقه و تشتت در دين و پيروان مذاهب اسلامي نه تنها نافي اين ايده متعالي بوده بلکه در جهت نقض آن مي باشد؛ تفرقه اي که به رغم تلاش مناديان وحدت تاکنون نه تنها مرتفع نشده بلکه آتش سوزان آن همچنان در کشورهاي اسلامي شعله ور است. بايد اذعان کرد اين اختلافات و منازعات بين اتباع مذاهب تا زماني که اسيب شناسي جدي نشده و به راهکار جامع وحدت بخش که موردقبول پيروان تمامي مذاهب اسلامي باشد نيانجامد تا قيامت استمرار خواهد داشت چنانکه قران کريم در زمينه اثارو پيامدهاي انحراف اهل کتاب از حقايق دين و توصيه هاي رهبران الهي شان مي فرمايد: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلي يوم القيامة}
Views: 399
درباره‌ي وضعيت موجود و اختلافاتي که در حال حاضر نتيجه‎ي آن سلفي‎گري در جهان اهل‌تسنن است و به‌ويژه در آسياي جنوب‎ شرقي که من مشخصاً درباره‌ي مالزي و اندونزي صحبت مي‎کنم، رسانه‎هاي جمعي در اين چند سال اخير به گونه‎اي در حال دامن زدن به اين موج ضدتشيع هستند و اخبار ضدتشيع را تشديد مي‎کنند تا جايي که حتي در بين برخي سياسيون نيز رخنه کرده است...فريد العطاس در سفر به ايران که به دعوت دانشگاه خوارزمي آمده بودند با دعوت انجمن جامعه‎شناسي ايران و انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات درباره‌ي «سلفي‎گري در جهان اسلام» به ايراد سخنان خود پرداخت. وي به دليل حضور فعالي که در فضاي جهان اسلام دارد و نيز نشست‎هاي مختلفي که در کشورهاي گوناگون جهان اسلام داشته است، همچنين به دليل تمرکزي که بيشتر در حوزه‎ي مالايايي جهان اسلام در مالزي و سنگاپور دارند، در اين نشست به اين موضوع يعني افراطي‎گري و فرقه‎گرايي که امروز جهان اسلام و به تبع آن کل جهان به آن مبتلا است، نظرات خود را بيان کر
Views: 332
در سال‌هاي اخير و تحت تأثير تحولات ناخوشايندي كه در منطقه‌ي خاورميانه شكل گرفته، توجهات بسياري به‌سوي جريان‌هاي موسوم به «تكفيري» جلب شده است، جريان‌هايي كه با خودحق‌پنداري گسترده و ارائه‌ي قرائتي بسيار سطحي و ظاهري از اسلام، خشونت و سبعيت را تنها راه گسترش ديني مي‌دانند كه حتي نام آن نيز از سلم و سلامت و تسليم برآمده است. اين تحولات سياسي، انديشمندان و پژوهشگران را به شناخت دقيق خاستگاه‌هاي انديشه­اي اين گروه‌ها سوق داده است. در اين راستا دائماً عناويني همچون «حنبلي»، «سلفي»، «وهابي»، «تكفيري» و... به چشم مي‌خورد، اما هيچ قول واحدي در باب نسبت دقيق ميان اين عناوين وجود ندارد. به راستي «سلفي» كيست؟ چگونه اين عقيده/ مسلك/ مرام را مي‌توان توضيح داد؟ خاستگاه رشد اين قرائت خاص ديني كجاست؟
Views: 582
امروزه سلفي‌گري يكي از جريان‌هاي فعال و پرطرف‌دار در جهان اسلام است و به همين دليل فعاليت‌ها و رويكردهاي آنان نقش تأثيرگذاري در موفقيت يا شكست تلاش‌هاي تقريبي دارد. با ظهور ابن‌تيميه و تأكيد آن بر درستي فهم اسلاف، مكتب سلفيه پديدار شد. سلفيه در طول تاريخ در نقاط مختلفي از جهان اسلام، طرف‌داراني پيدا كرد كه هرچند در اصل سلفي‌گري مشترك بودند اما تفاوت‌هايي نيز با يكديگر داشتند.
Views: 617
پي بردن و فهميدن عقايد وهابيت در گرو فهميدن انديشه هاي بزرگان و موسسان وهابيت مي باشد. ابن تيميه از کساني است که در پيدايش وهابيت نقش بسزايي داشت و انديشه هاي محمد بن عبدالوهاب برگرفته از انديشه و تفکرات ابن تيميه مي باشد. در اين مقاله مباني فکري ابن تيميه توضيح داده خواهد شد.
Views: 485
عقل و نقل دو مساله اي که از ديرباز بر سر آن اختلاف بوده و است. اين مساله شکاف هاي عميقي ميان مسلمانان به وجود آورد. مهم ترين اختلاف در اين مساله اين بود که حد و مرز عقل و نقل کجاست؟ گروهي منکر کامل عقل و عقل گرائي شده و ارزش و اهميت نقل و سنت را به طور کلي ناديده گرفتند. در مقابل گروهي با منکر شدن کامل عقل به نقل گرايي افراطي روي آوردند. سلفي گري و وهابيون با راندن و منکر شدن عقل به نقل گرايي افراطي روي آوردند. براي شناخت هر چه بهتر سلفي گري وهابي بايد قبل از هر چيز جريان نقل گرايي و حديث گرايي را شناخت. در ادامه اين مبحث مفهوم سنت، حديث و نقل گرايي سلفي گري مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
Views: 577
وهابيان همواره در تلاش بوده اند تا براي خود ريشه و پيشينه تاريخي در جهان اسلام فراهم کنند از اين رو ادعا مي کنند سلفي گري وهابي پيرو مکتب احمد بن حنبل( حنبليان) مي باشد اما حنبليان هرگز اين ادعا را قبول نکرده و آنان را به رسميت نشناخته اند. در ادامه اين مقاله زندگي نامه احمد بن حنبل و عقايد وي مورد بررسي قرار گرفته و ميزان تاثير عقايد او بر وهابيت بررسي خواهد شد.
Views: 588
يک از تفاوت‌هاي بنياديني که وهابيت را از مذهب‌هاي ديگر مسلمانان جدا مي‌کند، روش اين مذهب براي رشد و گسترش دعوت خود است. اگر به تاريخ مذهب‌هاي اسلامي بنگريم، معمولا اين مذهب‌ها از روش‌هاي استدلالي يا علمي براي پيشبرد خود بهره برده‌اند. البته چنان چه در فصل‌هاي گذشته اشاره شد، مکتب‌هايي مانند معتزله در دوره‌ي مأمون، و اهل حديث ودر عصر متوکل، از قدرت قهريه‌ي حاکمان وقت براي پيشبرد اهداف مذهبي خود استفاده کرده و مبه مخالفان خود نسبت کفر و الحاد داده اند، اما هرگز حان و مال و ناموس مسلمانان را به علت اختلاف‌هاي مذهبي مباح نشمرده اند؛ اما هرگز جان و مال و ناموس مسلمانان را به علت اختلاف‌هاي مذهبي مباح نشمرده اند ؛ حتي ابن تيميه بنيان گذار مکتب سلفي، با وجود روحيه‌ي خشن و تکفيري، به جواز کشتن مسلمانان به بهانه‌ي اعتقاد به مسائلي مانند توسل و شفاعت، حکم نداد.
Views: 561
به کارگيري واژه ي سلفي گري، پيشينه ي درازي در تاريخ اسلام ندارد و تا قرن هفتم هجري، با مفاهيمي همچون اهل حديث يا اصحاب حديث روبه رو هستيم. اين مفاهيم، هرچند شباهت هايي با مکتب سلفي گري مصطلح دارند، در طول تاريخ، هرگز به عنوان مذهبي در برابر ديگر مذهب ها مطرح نبوده اند. سلف نيز از همان ابتدا در انديشه ي سني، درباره ي صحابه و تابعين به کار مي رفت، اما نه به عنوان مکتب و آيين ويژه اي که موجب تمايز گروهي از مسلمانان از ديگر همکيشان خود شود. حتي «احمد بن حنبل» که سلفيان خود را پيرو او مي دانند هرگز خود را واضع مکتبي به نام سلفي گري نناميد و همواره در ميان اهل سنت به عنوان چهره اي حديث گرا شناخته شده است. «اهل حديث» نيز عنوان گروهي از مسلمانان بود که بيش از عقل به نقل تکيه مي کردند و به احاديث ـ هر چند ضعيف ـ اعتماد بيش تري داشتند. البته گروه هاي حديث گرا، خود گوناگون بودند؛ اما همواره جريان حديث گرا همانند جريان عقل گرا، در جهان اسلام حضور داشت و هرگز در برابر مسلمانان، از ايجاد مکتب و آيين جديدي که مخالف با انديشه ي اسلامي و عموم مسلمانان باشد، دم نزد.
Views: 426
اگر بخواهيم براي مذهب سلفي گري آغازي را ذکر کنيم، هرگز نمي توانيم بربهاري را ناديده بگيريم. مباني انديشه اي افرادي همانند ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب در انديشه و عمل بربهاري به خوبي هويداست. اما آنچه سلفي گري وي را از ابن تيميه متمايز مي کند، ارائه فهرستي از معتقدات پراکنده، بدون در نظر گرفتن پشتوانه ي علمي است که بيش تر، جنبه ي احساساتي و بلند پروازانه دارد. حتي وي مي کوشد انديشه هاي خود را در قالب تهديد و يا التماس، به مخاطبان خود القا کند. در اين مقاله زندگي و عقايد بربهاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
Views: 586
بي شک سرآغاز انديشه ي سلفي گري را بايد قرن هفتم و ظهور شخصيتي به نام «ابن تيميه» دانست. به عبارت ديگر، هرچند در دوره هاي پيش اجزايي از انديشه ي سلفي گري در ميان طايفه اي از مسلمانان ديده مي شد، اما در عصر ابن تيميه، رسماً مذهبي به نام سلفي گري ابداع شد. در اين دوره، حد و مرز مکتب سلفي گري تعريف شد، و بيش ترين کار « محمد بن عبدالوهاب» نيز پوشاندن جامه ي عمل بر انديشه ي ابن تيميه بود. ادامه اين مقاله به زندگي نامه ابن تيميه و بررسي شخصيت علمي وي پرداخته شده است.
Views: 585
تفاوت هاي وهابيت با ديگر مذاهب اسلامي را بايد در دل مباحث کلامي و اعتقادي جست. شبهات وهابيت نيز پيش فرض هاي اعتقادي دارد و هر چند گاهي در قالب گزاره هاي فقهي مانند احکام حلال و حرام بيان شده است، اما ريشه يابي آن ها در عرصه ي فقه و ديگر علوم اسلامي، به بي راهه رفتن است. اما هرگز نميتوان وهابيت را به عنوان مکتبي در کنار ديگر مکاتب کلامي اهل سنت قرار داد زيرا هنگامي يک مکتب در کنار مکاتب ديگر قرار مي گيرد که در مباني و اصول، قدر مشترکي داشته باشند؛ اما اگر مکتبي پيروان ديگر مکاتب را کافر و مشرک بداند و بر اساس آن، جان و مال و نواميس آن ها را مباح بشمارد، ديگر قدر مشترکي براي گفت و گو و تعامل ميان آن انديشه و ديگر مذاهب يک دين باقي نمي ماند. در ادامه به بررسي علم کلام و ديدگاه وهابيت به اين علم پرداخته خواهد شد.
Views: 597
وهابيت با برداشت غير اسلامي از مفهوم توحيد، کارهايي مانند توسل، زيارت و طلب شفاعت را در تعارض با توحيد مي داند و به شرک و اباحه ي خون، مال و ناموس مسلمانان حکم مي دهد. در اين مقاله توحيد ربوبي از منظر و انديشه وهابيان بررسي و نقد مي شود.
Views: 546
در ميان مذاهب اسلامي تکفيري که به مباح شدن خون و مال و نواميس مسلمانان منجر مي شد تنها از سه گروه اتفاق مي افتاد. دو گروه از اين سه گروه يعني خوارج و بربهاريان به تاريخ پيوستند و امروزه فقط سلفيان تکفيري باقي مانده اند. اين گروه هر ديدگاهي را که با عقايد آن ها نسازد محکوم به کفر مي کند. انديشه ي تکفيري در چند قرن گذشته، ريشه در ديدگاه هاي ابن تيميه دارد و وهابيت و ديگر گروه هاي تکفيري، ديدگاه تکفيري خود را از ابن تيميه گرفته اند. در اين فصل، ديدگاه ابن تيميه درباره ي تکفير بررسي خواهد شد.
Back   1  -  2  -  3  -  4   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.