اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز جمعه، 28 دي 1397| 12 جمادي الاول 1440

Lasted Artilce

Views: 263
ترجمه قرآن به عنوان کتاب مقدس، هميشه، توجه مسلمانان را به خود جلب کرده است و مترجمان زيادي سعي در ارائه ترجمه‌اي زيبا و مناسب و در عين حال ادبي و متناسب با ساختار زبان فارسي، داشته‌اند که گاه موفق بوده‌اند و گاه نيز توفيق چنداني به دست نياورده‌اند.اين بحث با رويکردي تحليلي ـ تطبيقي ساختار جمله حاليه را در چهار ترجمه آيتي، قمشه‌اي، انصاريان و بروجردي، بررسي کرده است، و با بررسي ساختاري و معادل‌يابي واژگاني و تحليل آن‌ها بر اساس اصول نحو عربي و شيوايي ترجمه مقصد و مقايسه و تطبيق هر کدام در هر چهار ترجمه، به اين نتيجه دست يافته که هر کدام از اين ترجمه‌ها داراي مشکلاتي هستند و در تطبيق با ساختار زبان فارسي و معادل‌يابي واژگاني و گاه در تشيخص حال بودن برخي جمله‌ها و به تبع آن در ترجمه آن‌ها، دچار اشتباه شده‌اند که اين امر منجر به نامأنوس شدن ترجمه و نارسايي آن در انتقال معنا و مضمون مورد نظر جمله مبدأ شده است.
Views: 464
يکي از مباحث زبان‌شناسي نقش‌گرا، نظريه انسجام متني است. اين نظريه عواملي که اجزاء تشکيل‌دهنده متن را به هم مرتبط مي‌سازد و سبب انسجام و هماهنگي آن مي‌شود، بررسي مي‌کند. الگوي اين نظريه را هليدي و حسن (1976) ارائه دادند. آن‌ها عوامل انسجام متني را به سه دسته تقسيم کردند: عامل واژگاني، عامل دستوري، عامل پيوندي. هر يک از اين عوامل خود به چند قسمت تقسيم مي‌شوند که وجود آن‌ها در يک متن، آن متن را منسجم و اجزاء تشکيل دهنده آن را با هم مرتبط مي‌کند.در مقاله حاضر سعي بر اين شده است تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي عوامل انسجام متني در سوره نوح بررسي شود. ابزارهاي آفريننده انسجام متني در سوره نوح به سه دسته تقسيم مي‌شوند: اول، عامل واژگاني که در اين سوره شامل تکرار و باهم‌آيي است، که هر يک از اين دو خود چندين زير مجموعه را در بر مي‌گيرند. دوم، عامل دستوري، اين عامل به سه صورت ارجاع، جايگزيني و حذف در انسجام متني سوره مؤثر شده است. سوم، عامل پيوندي که در دو نوع ارتباط اضافي و ارتباط زماني در سوره يافت مي‌شود. در بين اين عوامل به ترتيب عامل واژگاني سپس عامل دستوري و در پايان عامل پيوندي از بيشترين بسامد در سوره برخوردار هستند و بيشترين تأثير را در منسجم ساختن سوره نوح بر عهده دارند.
Views: 276
در کنار درک روابط نحوي ميان اجزاي کلام، تلاش براي فهم معنا نيز مي‌تواند کارکردهاي معناشناسي ساختارهاي نحوي را به خوبي نشان بدهد. در قرآن کريم آيات متعددي با ساختارهاي تعبيري و نحوي مشابه و نزديک به هم ديده مي‌شود، که ممکن است مخاطب را به اين تلقي برساند که تفاوت چنداني در دلالت‌هاي معنايي اين دسته از آيات نيست. کاربرد حالت‌هاي گوناگون نفي در جمله‌هاي اسميه همراه با «ليس»، «حروف شبيه به ليس» و «لا نفي جنس» از جمله اين ساختارها و تعبيرات است که با وجود شباهت ظاهري دلالت‌هاي معنايي متفاوتي دارند. پژوهش حاضر با رويکردي تحليلي و تطبيقي در بافت و سياق آياتي که اين ادات در آن‌ها به کار رفته است، نشان مي‌دهد که اختلاف اين ساختارهاي نحوي، صِرفِ تغيير و تفنن در تعبير نبوده؛ بلکه هر يک از آن‌ها براي بيان معناي هدفمندي هستند.
Views: 318
اقتصاد زباني گفتاري است که در همه زبان‌هاي دنيا وجود دارد و به اين معناست که کمترين فعاليت عضلاني و ذهني براي ارائه معاني و مفاهيم مدّ نظر ارائه گردد و به ديگر بيان همان اصلي است که از آن به نام «اصل کم‌کوشي» ياد مي‌شود. زبان عربي نيز يکي از زبان‌هايي است که اقتصاد، ويژگي بارز آن است. قرآن کريم نمونه والاي گزيده‌گويي و ايجاز است و اصل کم‌کوشي در آن موج مي‌زند. اين پژوهش برآن است تا با روش توصيفي- تحليلي جلوه‌هاي اقتصاد زباني در پنج جزء آخر قرآن را بررسي کند. دستاورد پژوهش بيان‍گر آن است که قرآن براي حفظ و جايگيري سريع در اذهان و براي ارتباط برقرار کردن و انتقال رسالت، به اصل کم‌کوشي در تمامي سطوح و لايه‌هاي زباني توجه ويژه کرده است. در قرآن حتي در به کارگيري آواها، اصل استفاده بهينه فروگذاري نشده و از قدرت فاکتورگيري واژگان نهايت بهره‌برداري شده است تا برون‌دهانرژي، چه ذهني و چه فيزيکي به حداقل رسانده شود.
Views: 339
بحث اعجاز قرآن و به طور کلي معجزه، يکي از مباحث مهم علوم قرآني و همچنين علم کلام است. واژه­ اعجاز براي اولين بار در اواخر قرن سوم به مفهوم مصطلح آن استعمال گرديد و پس از آن کاربرد آن رواج يافت. اين واژه به مفهوم اصطلاحي در قرآن نيامده، اما معناي کانوني معجزه که همان ارائه نشانه و دليل روشن بر صدق ادعاي رسالت است، با واژه­‌هايي مانند: «آيه»، «بيّنه»، «بصائر»، «برهان»، «سلطان» و «شيء مبين» که بر همين مفهوم دلالت دارند، به کار رفته است. اين واژه­‌هاي هم­‌حوزه با کاربرد يکساني در آيات قرآن توزيع نشده­‌اند و داراي ارزشهاي معنايي متمايزي مي­‌باشند. در اين مقاله در حد توان، کاربردها و ارزش معنايي هريک از اين واژه­‌ها در حوزه معنايي اعجاز بررسي گرديده است که طبق پژوهشهايي که انجام گرفته است، واژه «آيه» در حوزه معنايي معجزه، به معناي دليل و نشانه بر خصوصيت نشانه و دليل بودن معجزه بر صدق ادعاي رسالت دلالت دارد. واژه­‌هاي «بيّنه»، «برهان» و «شيء مبين» که افزون بر معناي دليل و نشانه، داراي مفهوم روشنگري نيز هستند، بر ويژگي روشن بودن معجزه بر صدق دعوي نبوت دلالت دارند. واژه «بصائر» به مفهوم حجت و دليل روشن قلبي بر خصوصيت ادراک قلبي معجزه و واژه «سلطان» به مفهوم حجت و دليل غالب، بر ويژگي غالب بودن معجزه در مقابل منکران بر رسالت نبي دلالت مي­‌کنن
Views: 378
يکي از علوم قرآن کريم که در فهم، ترجمه و تفسير کلام الهي تأثير مستقيم دارد، «علم قرائات قرآن» است. به همين سبب، اين علم از ديرباز، مورد توجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعيِ ايشان بر اين بوده که با توجه به قرائتهاي مختلف و تأثير دادن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترين برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همين اثرگذاري، در ترجمه نيز خود را مي‌نماياند. در اين مقاله، پس از مرور بر تعاريف و عناوين پايه‌اي، موارد اختلاف قرائات از ميان هفت قرائت مشهور (قرائات سبع) که بر تفسير قرآن تأثير دارند، در سوره مبارکه بقره شمارش شده است. در پي آن، اختلاف تفسيري در اين موارد، بررسي گرديده و ترجمه فارسي آيات مورد نظر در آن سوره، در ترجمه‌هاي رشيدالدين ميبدي (ترجمه کهن از اهل­‌سنت) و ابوالفتوح رازي (ترجمه کهن از شيعيان)، مهدي الهي قمشه‌اي (نخستين ترجمه فارسي معاصر)، ناصر مکارم شيرازي و محمدمهدي فولادوند (دو ترجمه متداول معاصر) مقايسه مي‌شود. از رهگذر اين بررسي، ميزان تطابق ترجمه‌هاي ياد شده با روايت حفص از عاصم به عنوان مشهورترين قرائت در سده‌هاي اخير مشخص مي‌شود.
Views: 311
شيخ محمد عبده از علماي بنام اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم قمري است. ايشان پس از فراگيري علوم اسلامي به نوگرايي و اصلاح در عالم اسلامي روي آورد که مورد مخالفت قرار گرفت و تبعيد شد. وي همچنين در تفسير قرآن روش جديدي را برگزيد که بر پايه نوگرايي و تجديد بود. از اين رو جمعي از علما از جمله محمد رشيدرضا و مصطفي مراغي از آن روش پيروي کردند. شيخ محمد عبده در تفسير قرآن به مسائل اجتماعي و فقهي توجه بسياري داشت. ويژگي علامه عبده در رابطه با چگونگي حل معضلات و مشکلات اجتماعي با رويکرد قرآني، اين بود که از کنار هيچ آيه­‌اي از آيات قرآن نمي­‌گذشت، مگر اينکه اگر نکته­‌اي را در رابطه با معالجه امراض مختلف اجتماعي در آن مي­‌يافت، استخراج مي­‌کرد. همچنين ايشان در زمينه مسائل مستحدثه فقهي به خصوص معاملات و مناکحات، بر اين باور بود که بايد باب اجتهاد را گشود، تا بتوان به آنها پاسخ درست و متناسب با مقاصد شريعت داد.
Views: 441
تعصب واکنش و رفتاري برخاسته از فهم سطحي و بدون عمق و دقت و همراه با جوشش و خروشِ احساس مي‌باشد. کلمه «تعصب» در قرآن ذکر نشده، ولي مترادف آن يعني «حميّت» ذکر شده است.
Views: 411
ترجمه قرائت قرآن در نماز، يکي از مباحث فرعي مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ‌ن­‌پژوهان، ديدگاههاي مختلفي دارند، اما برايند و ديدگاه غالب دانشمندان فريقين در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است.
Views: 359
با دقت در قصه­‌هاي قرآني مي­‌توان گفت: بخشي از سرگذشت زندگي بزرگان ديني را چگونگي روابط آنها با خانواده تشکيل مي‌دهد. بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع در قرآن و ضروري دانستن تنظيم صحيح روابط خانوادگي در خانواده و اجتماع، در اين مقاله به بررسي چهار قصه يوسف(ع)، موسي(ع)، مريم(س) و پيامبر اکرم(ص) پرداخته مي­‌شود، تا الگوهايي کامل براي داشتن خانواده­‌اي موفق و ايماني ارائه گردد.
Views: 202
جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير طبري، يکي از مشهورترين تفاسير مأثور اهل­‌سنت است که در قرن سوم قمري به رشته تحرير درآمده است. روش تفسيري طبري در اين کتاب، غالباً روايي و مبتني بر روايات پيامبر(ص) و اقوال صحابه و تابعان است.
Views: 318
اين مفسران مراد از اسم موصول در اين آيه يعني «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ» را اميرالمؤمنين علي(ع) مي­‌دانند که در شناخت حقانيت قرآن و به تبع آن، درستي ادعاي نبوت پيامبر اسلام(ص)، مرجع ديگران معرفي شده است. با توجه به سياق آيات سوره و نيز روايات فراواني که از طريق شيعه و سني در اين خصوص نقل و در آنها امام علي(ع) تنها مصداق بارز آن معرفي شده است، اين نظر تأييد مي­‌شود.
Views: 362
در اين نوشتار، شروطي که براي اهليت ولي، جهت ولايت، از نگاه اهل­‌سنت و شيعه لازم است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
Views: 314
عداوت داعش با القاعده آن را در موقعيتي قرار داد که قادر به رقابت براي بدست آوردن بودجه هاي پنهان و کمکهاي خيريه‌ي سلفي هاي سنتي نبود.[1] درکل، اموال فعلي داعش به سرعت بر تواناييش در اداره کردن و رسيدگي کردن به ضد حمله ها محدود خواهد شد.
Views: 306
«رحمة للعالمين» بودن پيامبر(ص) در قرآن، به عنوان يک ويژگي شاخص براي ايشان مطرح شده است. اين ويژگي نيازمند توضيح و تبيين بيشتري است که تا به حال به آن پرداخته نشده است، از اين رو در اين نوشتار، به منظور تبيين و توضيح اين ويژگي، به تفاسير فريقين مراجعه شده است
Views: 337
جوامع روايي و تفسيري، 10 روايت درباره مواجهه حضرت يوسف(ع) با پدر وجود دارد که در آنها از بي‌احترامي حضرت يوسف(ع) به پدر، سخن به ميان آمده است. پنج روايت در منابع اماميه و پنج روايت در منابع اهل­‌سنت نقل شده‌اند. روايات اماميه با اهل­‌سنت تفاوت ماهوي دارند، هرچند يکي از روايات اهل­‌سنت مشابه روايات شيعه است، اما همگي حکايت از اين دارند که حضرت يوسف(ع) به پدرش احترام نکرد.
Views: 319
شيخ طوسي در تفسير التبيان، صاحب نظرات و آراء ويژه تفسيري و قرآني است. اين پژوهش بر آن است، تلاشها و اجتهادهاي ايشان را در دريافت معناشناسي واج و نشانه­‌شناختي تغيير صامت و مصوّت در ايفاي معنا، به تصوير بکشد.
Views: 283
ظن قوي آن است که ظرفيت هاي قطع روابط در مصر تنها مصرف داخلي و تبليغاتي دارد. اين درحالي است که قطع احتمالي رابطه با مصر مي تواند بر روابط با کشورهاي ديگر تاثير گذارد. لذا در حال حاضر به نظر نمي آيد که روابط مصر و عربستان در سال هاي اخير دو طرف به دنبال قطع روابط با يکديگر باشند.
Views: 292
قران به‌عنوان کتاب الهي براي سعادت و خوشبختي بشريت،‌ داري سعه‌ي صدر و نگاه بسيار وسيع به قضايا و موضوعات مختلف از جمله فرهنگ دگرپذيري مي‌باشد و با پذيرش و تحمل عقايد، مقدسات و افکار غير و ساير اديان و مذاهب آسماني و زميني،‌ با رعايت اصول تکريم و شرافت بشري جلوه‌اي زيبا از تعامل و همزيستي را به نمايش گذاشته است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.