اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 204
Views: 109
با ظهور دين مبين اسلام و انتشار دعوت رسول الله(صلي الله عليه و آله)، افرادي از اقوام و ملّيت هاي گوناگون که به هر دليلي در شهرهاي مکة مکرمة و مدينة منوره ساکن بودند، مسلمان شده و در زمرة صحابة آن حضرت قرارگرفتند. شايد برخي تصورکنندکه از ميان ايرانيان جز سلمان فارسي که رنج سختي هاي سفر را براي گمشدة خود به جان خريد و در مدينه مسلمان شد و از پيامبر(صلي الله عليه و آله) افتخار «سَلمَانُ مِنَّا أَهل البَيت» را گرفت، آن حضرت صحابة ايرانيِ ديگري نداشته است، اما با ملاحظه در برخي منابع سيره ا ي و صحابه پژوهي، به تعداد قابل توجهي از صحابه ايراني تبار برمي خوريم که تا کنون شناسانده نشده و غالبا گمنام هستند. در اين نوشتار به معرفي کساني پرداخته شده که در برخي منابع با منشأ و تبار ايراني شناخته مي شوند.
Views: 167
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي با ميزان شرکت در مراسم مذهبي جوانان شهرکرد بود. روش تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري پرسش‌نامه محقق‌ساخته در دو زمينه 1- استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي و 2- شرکت در مراسم مذهبي بود. روايي اين دو پرسش‌نامه به صورت محتوايي و براساس قضاوت صاحب‌نظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن دو براساس آلفاي کرونباخ به ترتيب 0/80 و 0/81 محاسبه شد. جامعه آماري در اين پژوهش دانشجويان دانشگاه شهرکرد بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر مرد با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به آزمون کولموگروف- اسميرنف از آنجايي که سطح معنا‌داري آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق کمتر از 0/05 بود، جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون ناپارامتري کاي دو استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که بين استفاده جوانان از شبکه‌هاي اجتماعي(مدت عضويت و ميزان استفاده، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي) با شرکت آنان در مراسم‌هاي مذهبي(ميزان شرکت، مشارکت در اجراي مراسم مذهبي و باور به شرکت در مراسم مذهبي) رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بدين معني که هرچه ميزان استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي بيشتر باشد، ميزان شرکت در مراسم مذهبي، مشارکت در مراسم مذهبي و باور به مراسم مذهبي کاهش مي‌يابد.
Views: 185
ندر چابهار از دو زاويه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد؛ يکي از نگاه توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته که در آن دولت و ملت ايران براي توسعه منطقه جنوب شرقي ايران مصمم به ايجاد منطقه‌اي برخوردار براي قلمروي است که «سواحل مکران» نام دارد؛ سواحلي فراموش‌شده که چابهار نگين آن است و مي‌رود که به سطحي قابل قبول از توسعه برسد و الگوي برنامه ريزي و آمايش سرزمين در ايران شود. دوم تبديل چابهار به هاب لجستيکي براي ارتباط افغانستان و آسياي مرکزي به آب‌هاي بين‌المللي در کمترين فاصله و کارآمدترين ساختارهاي لجستيکي و خدمات بندري. علاوه‌برآن، «منطقه آزاد تجاري چابهار» به‌عنوان زيرساخت فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آمادگي جذب و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي دارد و تحولات چشمگيري در آن در تبديل به يک منطقه فعال اقتصادي صورت گرفته است. دراين‌ميان، همکاري‌هاي هندوستان با ايران براي ايجاد زيرساخت‌هاي بندري و راه‌آهن در چابهار جهت برقراري ارتباط با افغانستان منجربه امضاي توافق‌نامه سه‌جانبه ايران، هندوستان و افغانستان شده است که آينده روشني را پيشِ روي منطقه ترسيم کرده است. هندوستان و افغانستان به‌عنوان دو شريک استراتژيک براي برقراري ارتباط با يکديگر با برخي دشواري‌هايي ازسوي کشور واسط يعني پاکستان روبه‌رو هست
Views: 216
معضل قاچاق كالا و ارز در كشور ما، واقعيتي كتمانناپذير است كه به دلايل مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي به ويژه در سال¬هاي اخير شكل گرفته و باعث ايجاد مشكلات فراواني شده است. از مهمترين مشكلات ايجاد شده توسط قاچاق كالا و ارز در كشور مي¬توان به كاهش حقوق و عوارض دولتي، عدم شكوفايي اقتصادي داخلي، اختلال در بخش توليد و توزيع كشور و به خصوص ترويج تعارضات ناهنجاري-هاي فرهنگي، اجتماعي اشاره كرد. افزون بر اين¬ها، قاچاق تأثيرات منفي زيادي بر كاركرد سياست¬هاي تجاري و اقتصادي كشور تحميل کرده و اين، موضوعي است كه هم¬اكنون ذهن بسياري از مديران سازمان¬هاي دولتي و غيردولتي را مشغول نموده است. هر چند كه مبارزه با اين پديده شوم، با توجه به گستردگي مرزهاي جغرافيايي كشورمان در جوار همسايگانِ تقريباً بي ثبات و شيوه¬هاي متنوع قاچاق بيش از پيش دشوار به نظر مي¬رسد، اما با در نظر گرفتن عواقب سوء و غير قابل كنترل آن بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع كشور لزوم مبارزه جدي با آن وظيفه تمام مسئولين مربوط تلقي مي¬شود. در اين مقاله، تلاش شده است كه ضمن بررسي ماهيت قاچاق كالا و ارز در شرايط كنوني، علل و عوامل موثر بر اين پديده‌ نامأنوس را بررسي و در ادامه، به آثار و پيامدهاي منفي آن در جامعه اشاره شود. سپس به نقش رسانه¬هاي ديني در جلوگيري يا كاهش قاچاق كالا و ارز پرداخته شده و در پايان نيز پيشنهاداتي ارائه گرديده است.
Views: 451
در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم هاي يک جانبه و غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف متوقف کردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، واژه ي جديد «اقتصاد مقاومتي» به ادبيات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.اين واژه اولين بار در ديدار کارآفرينان با مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 مطرح گرديد. در همين ديدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي» را معنا و مفهومي از کارآفريني معرفي و براي نياز اساسي کشور به کارآفريني نيز دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي کشور برايي جهش» را معرفي نمودند
Views: 226
در موضوع اقتصاد مقاومتي تعابير متنوع و متفاوتي در ادبيات اقتصادي رايج شده است. تعبيري که معناي اصطلاحي (و نه لغوي) آن را به تعريف مقام معظم رهبري نزديک مي کند «فنريت اقتصادي» است. اين مقاله به ادبيات فنريت اقتصادي پرداخته و الگوي مربوط را مورد بحث نظري قرار داده است. در ادامه، ريسک تخريب اقتصاد ملي و نيز سناريوهاي رفتاري کشورها در اين راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهاي چهارگانه فنريت اقتصادي بيان شده است. در بخش بعدي مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران با توجه به بيانات مقام معظم رهبري تشريح شده و مبتني بر اين بيانات، الگويي براي اقتصاد مقاومتي جمهوري ايران شامل مولفه هاي رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي، ثبات اقتصادي و فنريت اقتصادي پيشنهاد شده است. در پايان راهبردهاي چهارگانه مقابله، خنثي سازي، جذب و ترميم و پخش و تضعيف منطبق بر مساله تحريم اقتصادي غرب تشريح و مصاديق آنها معرفي شده است.
Views: 447
با نگاهي عميق به تحولات رسانه اي متوجه مي شويم، امروزه تکنولوژي اطلاعات بر کليه مؤلفه ها و ساختارها اثر مستقيم و يا غير مستقيم داشته و روابط انساني و سازماني جديدي را طلب مي کند. گستره و عمق نفوذ رسانه ها در تمامي جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، ديني، تربيتي و... زندگي انسان امروزي را در نورديده و در جسم و روح او جولان مي دهد. امروزه يکي از مهم ترين رويدادهاي غير قابل انکار دهه اخير، گسترش فوق العاده رسانه ها و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در عرصه هاي فرهنگي و تربيتي است که به رقيبي جدي و همپا با تعليم و تربيت واقعي تبديل شده و با گذر از مرز زمان و مکان فرصت ها و چالش هاي فراواني پيش روي کاربران و تصميم گيرندگان عرصه رسانه و تعليم و تربيت قرارداده است.
Views: 476
اين پژوهش در صدد است نشان دهد پيوند ميان تاريخ نگاري اسلامي و حديث نگاري (‌روايت حديث) تا چه اندازه عميق و ناگسستني بوده است. پژوهش حاضر از دو بخش تشکيل شده است: نخست پيوند ميان حديث و تاريخ مورد بررسي قرار مي­‌گيرد، سپس به گوشه‌هايي از روش تاريخ نگاري طبري به عنوان برجسته‌ترين نماينده تاريخ نگاري روايي (محدثانه) پرداخته مي­‌شود.
Views: 586
نويسنده در ابتدا اشاره­‌اي به بحث مهم جهان­‌شناسي در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام يعني قرآن و سنت، به شکلي مختصر مورد واکاوي قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهاي جهان­‌نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکري فلسفي ـ علمي، گنوسي و عرفاني پرداخته است.
Views: 363
طي يک دهه اخير، اکثر رشته‌هاي دانشگاهي به ضرورت انجام طرح‌هاي تحقيقاتي محيط‌ شناسي واقف بوده و محققان فراواني، به‌ويژه در رشته مطالعات راهبردي و امنيتي، در اين حوزه مشغول تحقيق
Views: 509
در ايران با درک اين واقعيت و سنجه­ هاي صحيح از شرايط موجود جهاني در اين عرصه، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري براي برون‌رفت اقتصاد ايران از معضلات کنوني مطرح گرديده است.
Views: 507
سلام ديني جهاني و فتوحات اسلامي وسيله‌اي براي گسترش آن بوده و دعوت اسلامي از جزيره‌العرب به سرزمين‌هاي دوردست راه يافته است
Views: 417
مقام معظم رهبري : «وظيفه‏ ي اين نهاد معظم آن است که طراز برجسته‏اي ‏از عالمان ديني را براي بي نيازي تشنگان زلال معارف اسلامي و هدايت قرآني در سراسر جهان تربيت کند.»
Views: 545
انديشه تشکيل دانشگاه نخستين بار با تأسيس دارالفنون در سال 1230 عملى گرديد. تأسيس اين نهاد به‏عنوان اولين مرکز آموزش عالى فرصت خوبى را براى افرادى که طالب آشنايى با علوم جديد بودند، ايجاد کرد
Views: 600
يکى از معيارهاى کليدى ارزيابى فعاليت علمى محققان، دانشگاه‏ها و يا در سطح کلان کشورها، بررسى ميزان انتشارات علمى آن شخص، دانشگاه و يا کشور است
Views: 444
در اين مقاله سعى شده است ضمن معرفى‏ تربت‏جام و جايگاه جغرافيايى و تاريخى آن با شخصيت اثرگذار منطقه، شيخ احمد جامى به‏طور مختصر آشنايى حاصل شده و سپس به ذکر تاريخچه پيدايش حوزه علميه احمديه در تربت‏جام توسط شيخ احمد جامى پرداخته و سير حوادث تاريخى حوزه را
Views: 1248
مهم‌ترين ديدگاه پيرامون اعتبار و مشروعيت قانون، وضع آن ازسوي مقام ذي‌صلاحي است که همه شرايط لازم قانون‌گذاري را داشته باشد.
Views: 456
انزانيا يکي از کشورهاي مهم قاره­ آفريقا مي­باشد. پايتخت آن دارالسلام است که از مهم ترين بنادر آفريقا نيز مي­باشد
Back   1  -  2  -  3   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.