اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 91
بحث شناختِ دشمن در قرآن کريم از موقعيت ويژه­‌اي برخوردار است و خداوند در آيات متعددي دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفي معرفي مي­‌کند و چهره­‌هاي پليد و گمراه کننده آنان را براي پيروان حق آشکار مي­‌نمايد، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددي، موضوع دشمن شناسي مورد بررسي قرار گرفته است،
Views: 834
زبان‏شناسي علمي است كه به مطالعه و بررسي روشمند زبان و درك جنبه‏هاي گوناگون زبان انسان و تأثير آن بر بخش‏هاي مختلف فرهنگ و ارتباط آن با رفتار انساني مي‏پردازد. زبان‏شناسي از علوم شناخته‏شده‏اي است كه با قدمت طولاني‏مدت خود، ارتباط عميقي با ديگر علوم انسا
Back     Next