اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 196
يکي از راه‏هاي قدرتمندي اسلام، وحدت و همدلي مسلمانان است و معرفي عالماني که در اصلاح امت اسلامي کوشش‏هايي کرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داده‏اند، نقش بسزايي در تحقق اين آرمان دارد
Views: 175
شناساندن عالمان و انديشه‏وران اصلاح‏گرا و آنان‏که در انديشه تقريب مذاهب اسلامي بوده‏ اند، يکي از مهم‏ترين هدف‏هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي است.
Views: 197
يادآورى يکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هايى کرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزايى در تحقق اين آرمان دارد.
Back   1  -  2   Next