اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 203
نانسان در فطرت خويش موجودي معرفت‏دوست و حقيقت‏جو است. هر چيزي که تصويري در چشمش مي‏اندازد و هر صدايي که گوشش را مي‏نوازد و هر بويي که به شامه‏اش مي‏رسد و... دوست دارد نسبت به آنچه که به واسطة اين حواس، در صفحة ذهنش نقش بسته است بپرسد تا آن­ها را بشناسد. اين حس فطري حقيقت‏جوييِ آدمي است که کاخ علم و تمدّن بشري را برپا ساخته است، بعدها متفکران شاکلة معرفت آدمي را مورد سؤال قرار داده و در پاسخ به آن به تأمل پرداخته ­اند و سؤالاتي در اين راستا طرح کرده‏ اند
Views: 204
Views: 108
با ظهور دين مبين اسلام و انتشار دعوت رسول الله(صلي الله عليه و آله)، افرادي از اقوام و ملّيت هاي گوناگون که به هر دليلي در شهرهاي مکة مکرمة و مدينة منوره ساکن بودند، مسلمان شده و در زمرة صحابة آن حضرت قرارگرفتند. شايد برخي تصورکنندکه از ميان ايرانيان جز سلمان فارسي که رنج سختي هاي سفر را براي گمشدة خود به جان خريد و در مدينه مسلمان شد و از پيامبر(صلي الله عليه و آله) افتخار «سَلمَانُ مِنَّا أَهل البَيت» را گرفت، آن حضرت صحابة ايرانيِ ديگري نداشته است، اما با ملاحظه در برخي منابع سيره ا ي و صحابه پژوهي، به تعداد قابل توجهي از صحابه ايراني تبار برمي خوريم که تا کنون شناسانده نشده و غالبا گمنام هستند. در اين نوشتار به معرفي کساني پرداخته شده که در برخي منابع با منشأ و تبار ايراني شناخته مي شوند.
Views: 126
بدون ترديد پديدة تکفير در دورة معاصر، اگر چه امتداد تکفير در دوره­ هاي گذشته است ـ پديده ­اي که در قرن سوم و چهارم هجري با اقدامات برخي افراطي ­ها، به ويژه افراطي ­هاي حنبلي مذهب اوج گرفت ـ اما از اوايل قرن کنوني شدت بيشتري يافته و در ده سالة اخير به اوج خود رسيده است. اين پديده، ساية شوم خود را بر روي کشورهاي اسلامي گسترانيد و به پديده ­ا ي مطرح تبديل گرديد که نام آن همواره با کشتارهاي هولناک همراه است. جوانان مجنون و شورشي به آن روي آورده ­ا ند و برخي مؤسسات و مدارس ديني، اذهان اين جوانان را آکنده از تفکرات افراطي و سينه ­هاي آنان را مالامال از کينه و نفرت به ديگر مسلمانان، به ويژه نفرت از پيروان مکتب اهل بيت: کرده­ ا ند. در ادامه، دست اين جوانان را براي کشتار جمعي و ذبح مردان و زنان و کودکان و کهنسالان در کشورهاي عراق، يمن، پاکستان، سوريه، افغانستان و... باز گذاشته ­ا ند. متعصبان ساده انگار و سطحي نگر نيز که با سياستمداران جهان، پيماني شيطاني بسته و کرسي­ ها و جايگاه ­هاي بلند افتاء و ارشاد را کسب کرده­ ا ند، با صدور فتواهاي کورکورانه، جان، مال و آبروي مردم را مباح شمرد ه ­ا ند
Views: 102
جهان امروز به مدد انقلاب رسانه و ارتباطات، بسان دهکده ا ي کوچک شده است. اين موضوع به نزديکي ملت ها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... انجاميده است. اکنون هر موضوعي، معنايي جهاني يافته و تنها منحصر به يک کشور نيست. به عنوان مثال، معضل تروريسم در کشور الجزاير در سال هاي آغازين دهة گذشته، منحصر به اين کشور نمي شد؛ بلکه به خارج از اين کشور نيز سرايت کرد تا جايي که به يک آفت بين قاره اي تبديل شد. اين معضل و معضلات مشابهي مانند بيماري ايدز، آنفلوآنزاي مرغي و ... ، دعوت به تسامح ديني را که معناي گفتگو، همکاري و هماهنگي به همراه خود دارد، امري ضروري و غير قابل انکار مي کند. در اين راستا آنچه که تأسف برانگيز است، ترويج نظرية «جنگ تمدن ها» و تلاش براي جنگ هاي پيشگيرانه است. جنگ هايي که امروزه بزرگترين سردمداران آنها صاحبان تمدن هاي معاصر هستند. اين موضوع، هشداري است که بسياري از انديشمندان؛ از جمله مالک بن نبي، ابو العلاء مودودي و ديگر انديشمندان غربي، در اواخر قرن گذشته نسبت به سقوط اين تمدن ها داده ا ند
Views: 94
حج از جمله عباداتي است که اکثريت قريب به اتفاق اعمال و مناسک آن، از نظر مذاهب گوناگون اسلامي يکسان و تنها در برخي از فروع و جزئياتش اختلاف نظر وجود دارد. به منظور آشنايي زائران بيت الله الحرام، به ويژه روحانيان کاروان‌ها که در موسم حج،‌گاه با اعمال و رفتار متفاوت زائران ديگر رو به رو مي‌شوند، صورت اجمالي اعمال و مناسک حج از ابتدا تا انتها، و با اشاره به موارد اختلاف ميان مذاهب اسلامي، از کتاب ارزشمند «الفقه علي المذاهب الخمسه» اثر عالم بنام شيعي، محمد جواد مغنيه برگرفته شده که تقديم خوانندگان مجله ميقات مي‌شود. نقل، تحليل و بررسي دلايل و مستندات هر يک از آراي فقهي در موارد اختلاف، مجال و فرصت ديگري لازم دارد که اميد است در آينده توفيق انجامش فراهم گردد. بمنّه و کرمه.
Views: 93
بر هيچ مسلماني پوشيده نيست که مسجد به منزلة بوستان ايمان، پشتيبان کيان امت اسلامي و هستة مرکزي جوامع مسلمان است. مساجد نقش مهم خود را از زماني آغاز کردند که پيامبرخدا، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه و آله) نخستين مسجد را در مدينة منوره بنا نهاد و اين نقش آفريني تا دوران خلفا ادامه يافت؛ آنگاه که امپراتوري اسلامي اندک اندک به سوي فروپاشي روي نهاد.
Views: 70
تمام اعمال و مراسم حج رمزي و نمادين است و نمادهاي آن نيز معاني مختلفي را دارا است؛ اما هنوز ابعاد بي‏شماري از اين فريضة بزرگ و مهم، ناشناخته و مهجور مانده است. بنابراين، با درک معـاني اين نمـادها، حقـايق اين مراسم آشکارتر مي‌ شود . البته حقايق آن تمام‏ شدني نيست و پا به پاي حرکت زمان و رشد انديشة بشر رو به شکوفايي است.
Views: 72
کعبه، مقدّس‌ترين معبد الهي، نماد هميشگي‌ اسلام، کانون گسترش کرة خاکي و اولين نقطة مسکوني زمين است. اين کانون قدسي، عمري به درازاي حيات اين جهان دارد و همچون نگيني فروزان بر تارکِ هستي درخشيده و چراغ راه و ماية هدايت بشر مي‌باشد. عرش خدا در زمين، محور و مدار توحيد، جاذبيت خارق العادّه، مصونيت اعجاب‌آميز، پناهگاه امن بشر، هدايت عالميان، پرچم و بيرق اسلام، قوام دين، استواري مردم، برابري و مساوات، اتحاد و انسجام، پيوند با ولايت و آمرزش گناهان؛ برخي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي نمادين اين معبد قدسي است. اين نوشتار، با رويکردي ارتباطي، به معنا‌شناسي خانة کعبه به عنوان پيچيده‌ترين نماد حج پرداخته و جنبه‌هاي نمادين آن را به عنوان راهبردي‌شناختي برجسته مي‌سازد.
Views: 69
با توجه به بزرگي و اهميت حادثة منا و روايات گوناگون در مورد آن، شنيدن جزئيات و حواشي ماجرا از زبان کسي که از نزديک شاهد حادثه بوده و تا پاي مرگ پيش رفته است، جالب و شنيدني است:
Views: 94
اين مقاله ضمن معرفي سرزمين منا و پيشينة تاريخي آن در منابع اسلامي، به حوادث تاريخي و وقايع مهم رويداده در آن، پرداخته است. در مقدمه، وجوه تسميه و محدوده و موقعيت جغرافي منا و پيشينة آن در منابع اسلامي آمده و سپس تاريخ اسکان و ساخت و ساز در منا تا به امروز بررسي شده است. حضور معصومان: در منا از ديگر موضوعاتي است که در اين مقاله به آن پرداخته شده و در مواردي مصادف با حوادث مهم نيز بوده و در پايان، مهم‌ترين حوادث و سوانحي که در مدت طولاني عمر منا تا امروز در آن رخ‌داده است، بررسي مي‌شود.
Views: 95
با توجه به حادثة غم‌انگيز منا در ايام حجّ امسال (1436ق.)، و جان باختن شماري از حاجيان بيت ‌الله الحرام؛ از جمله تعدادي از افراد که به عنوان نايب در اين سفر حضور داشته‌اند، سؤالاتي در اين زمينه مطرح است؛ يکي از پرسش‌هاي فقهي اين است که در صورت موت بعد از احرام و دخول در حرم که قربانيان حادثه در چنين حالتي بودند، نايب چه مقدار استحقاق اجرت خواهد داشت؟ يعني به فرض صحت حج ّنايب و اجزاي آن نسبت به منوب عنه، آيا تمام مبلغ اجاره را بايد به او پرداخت يا تنها به اندازة همان مقدار از اعمال که بجا آورده استحقاق اجرت است؟ بسياري از فقها در اين مسئله به‌ صورت مطلق بحث کرده، نايب را به صرف احرام و دخول حرم، مستحقّ تمام اجرت دانسته‌اند. امّا برخي ديگر قائل‌اند در صورتي که اجير بر تفريغ ذمّه باشد، استحقاق تمام اجرت را دارد؛ امّا اگر اجير بر اتيان اعمال باشد، به نسبت همان مقدار از اعمال که به جا آورده است، استحقاق اجرت دارد.
Views: 109
فاجعه منا و عمق آثار فردي، اجتماعي، داخلي و بين‌المللي آن، فراتر از يک مسئلة معمولي است و گذشت زمان هم نمي‌تواند آن را به فراموشي بسپارد. اين فاجعه آن‌گاه عميق‌تر خود را نشان مي‌دهد که با دولتي بايد طرف شد که علي رغم ادعاهاي زياد، به ابتدايي‌ترين قواعد حقوقي اعتقادي ندارد. از جنگ در يمن و استفاده بي‌رويه از هواپيماهاي نظامي گرفته تا نوع نگاه به ساير مسلمانان، همگي حاکي از اين مهم است. اين دولت حتي به آموزه‌هاي اسلامي در مورد تمامي مسلمانان نيز باور ندارد. با همة اين اوصاف دلايل متعدد حقوقي و فقهي وجود دارد که اثباتگر مسئوليت دولت عربستان در اين فاجعه است. با اثبات مسئوليت بين‌المللي مي‌توان با استفاده از راهکارهاي حقوقي و سياسي، اين دولت را وادار به پاسخگويي کرد. يافته تحقيق با رويکرد به حقوق بين‌الملل، نشان مي‌دهد مسير پيش رو، هموار نيست، ولي بن‌بست هم نيست. ابزارها و راهکارهاي مختلف سياسي و حقوقي و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرايط جزئي، در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
Views: 81
مسئلة قضا و قدر، از ديرباز مورد توجه و تأمل انديشمندان مسلمان؛ اعم از اهل سنت و شيعه بوده است. متفکران جهان اسلام با الهام از آيات قرآن و احاديث پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل‌بيت(عليهم السلام)، رابطة خالقيت و ربوبيت خداي متعال با نظام هستي و افعال انسان را به گونه‌اي تفسير و تبيين کرده‌اند که موجب اسناد شرور و نواقص و افعال قبيح به حق تعالي نشود. از نظر آنان، تعلّق علم و مشيت و قضا و قدر الهي به همة مخلوقات و پديدها و از جمله افعال انسان، به هيچ وجه مستلزم نفي اختيار بشر و نظام اسباب و مسببات و نقش فاعل‌هاي ممکن نيست؛ بلکه به اعتقاد آنان، قدرت و اختيار انسان در طول فاعليت و مشيت و قضا و قدر الهي است. با مراجعه به ديدگاه وهابيت در باب قضا و قدر، معلوم مي‌شود که آنان نيز با پذيرش عموميت قضا و قدر الهي و تأکيد وجوب ايمان به آن، قضا و قدر الهي را منافي اختيار انسان نمي‌دانند و با توجه به اين ديدگاه و مبنا، معلوم نيست چرا در حادثة منا مي‌خواهند با تمسک به قضا و قدر، از خود سلب قدرت و اختيار و مسئوليت کنند.
Views: 114
عصر حاضر را به سبب رشد و گسترش سريع وسايل ارتباط جمعي از يک سو و امکان ارتباط مجازي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي، عصر جهاني شدن ناميده‏اند؛ البته هنوز تعريف مشخصي از جهاني شدن که مورد توافق انديشمندان اين حوزه باشد، وجود ندارد. از سوي ديگر جهاني شدن با واژة ديگري با نام «جهاني سازي» همراه است که بيانگر تلاش جوامع و دولت ها براي نفوذ و تأثيرگذاري بر ساير مجامع در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين ميان دين مبين اسلام با دعوت جهاني خود، مدعي گسترش اين آيين حيات بخش به سراسر جهان است و در اين راستا نيازمند ابزار و امکاناتي است. به نظر مي‌رسد حج با توجه به ظرفيت‌هايي که دارد، مي‌تواند در جهاني شدن اسلام تأثير به سزايي داشته باشد. در اين مقاله به عنوان مقدمه، تلاش شده است برخي از ابعاد جهاني حج که مي‌تواند در بهره برداري ازظرفيت‌هاي اين فريضة بي بديل در حوزة جهاني شدن، مؤثر باشد، بررسي شود. در قرآن کريم، خانة خدا، خانه‌اي براي تمام انسان‌ها معرفي شده است که در آن امنيت، هدايت و قوام دين و دنيـاي انسان‌ها وجود دارد. و از سوي سوم، مخاطب حج، عموم انسان‌ها هستند. حج کنگره‌اي فراملي، فرا نژادي و فرا مذهبي است که مناسکي با ابعاد جهاني دارد و در نهايت، توحيد مي‌تواند عامل نزديکي ميان تمامي اديان بزرگ الهي باشد که تبلور آن در مراسمم حج هويداست.
Views: 66
عملکرد ناموفّق آل سعود در مقام توليت خانة خدا، به جهت مطابق نبودن با موازين اسلام و صريح آيات قرآن، چالش­هاي متعددي را در منطقه ايجاد نموده و اعتراض جهان اسلام را برانگيخته است. معيارهايي چون، رعايت تقواي الهي، توانمندي در ايجاد يا حفظ امنيت زائران، اهتمام به سنّت برائت از مشرکين و ديگر شعائر اسلامي، توانمندي در حفظ وحدت امّت اسلامي، توانمندي در هموار نمودن مسير براي حضور حجاج در مراسم حج و توانمندي در حفظ و تقويت روحية عبوديت و بندگي که از اهداف اصلي و فلسفة حج مي­باشد، از جمله شرايط متوليان حج در قرآن کريم دانسته شده است. اين در حالي است که اکثر اين موازين را در عملکرد توليت فعلي حج نمي­توان مشاهده نمود. عدم تطبيق عملکرد آل سعود با معيارهاي ارائه شده از سوي قرآن کريم، رهبران و انديشمندان جهان اسلام را بر آن داشته است تا به فکر راه چاره­اي براي مديريت حج باشند. اين مقاله با تمرکز بر آيات قرآن کريم، در صدد تبيين معيارهاي توليت حج بوده و البته عملکرد آل سعود در مديريت حج را نيز بر اساس معيارهاي قرآني، مورد سنجش قرار داده است. روش مقاله در مراجعه به آراء، استنادي و در تبيين محتوا، تبييني و تحليلي است.
Views: 77
همة موجوديت و هستي مسلمانان، به هويت اسلامي آنان بستگي دارد. اگرمسلمانان به هويت خود توجه نداشته باشند و از معارف اصيل دين خود فاصله بگيرند، با مرور زمان، به صورت انسان‌هايي فاقد هويت در آمده، بازيچة سياست‌هاي ابرقدرت‌ها مي‌شوند. لذا دشمنان اسلام همواره سعي و تلاششان در راستاي تضعيف و از بين بردن عناصر هويتي مسلمانان بوده است. حج، از عبادات بزرگ و اثرگذار اسلامي است که همه ساله، اجتماع عظيمي از مسلمانان را در زمان و مکاني واحد گرد هم مي‌آورد. افرادي که در اين چند روز به دور از ماديات و خانه و زندگي و تعلقات مادي گرد هم مي‌آيند، فرصت مناسبي براي تفکر در حقيقت هستي خود و زندگي به دست مي‌آورند و اين مسأله مي‌تواند در ايجاد هويت واحد اسلامي تاثيرگذار باشد. در اين مقاله، به دنبال اين مطلب هستيم که آيا حج با مناسک ويژه‌اي که دارد، مي­تواند در تقويت هويت ديني ـ فرهنگي مسلمانان نقش آفريني کند؟ اساساً کارکرد حج در تقويت عناصر ارزشي و هويت فرهنگي و اسلامي مسلمانان چيست؟ در حقيقت هدف اصلي اين نوشتار بيان کارکردهاي ديپلماسي فرهنگي حج، در تقويت هويت فرهنگي مسلمانان است که خود هويت فرهنگي از عناصر ديپلماسي فرهنگي مي‌باشد. مناسک حج سرشار از دستوراتي است که در راستاي سعادت دنيا و آخرت مسلمين تشريع شده و با شناخت درست اين اعمال و مناسک و انجام صحيح آنها و آشنا شدن به اسرار و معارف مناسک حج و چشيدن ثمرة وحدت بخش اين مناسک، مسلمانان نسبت به هويت ديني و فرهنگي خود دلبستگي پيدا مي‌کنند و قدردان آن مي‌شوند و اين باعث مي‌شود که در جهت نشر و ترويج فرهنگ خود تلاش و کوشش به عمل آورند.
Views: 69
حقيق حاضر به بررسي تأثير تورم و قطع ارتباط و مناسبات سياسي با کشور عربستان بر فريضة حج مي‌پردازد. با توجه به اينکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طريق نام­نويسي و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولاني صورت مي‌گيرد، چنانچه نام نويسي جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودي حج به حساب آوريم، رويداد تورم و افزايش هزينة حج، مانع از وجوب نام نويسي نيست، همانطورکه وقوع اين رويداد در زمان اعزام، در صورتي که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقي هزينة حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتي که مکلف با استقراض، هزينة حج را تأمين و اقدام به حج نمايد، حجش مجزي از حج واجب است، هرچند اگر اموالي معادل با مقداري که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نيست. در فرض قطع ارتباط سياسي، چنانچه منع قانوني از اقدام به حج از طريق ساير کشورها وجود نداشته باشد و نيز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اينکه گفته شود عرفاً براي مکلف، طريق به حج وجود ندارد؛ در اين­صورت بقاي وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقاي استطاعت تا زمان از سرگيري روابط بين دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در اين فرض اقدام به حج نمايد مشروط بر اينکه اعمال او از ميقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزي از حج واجب او خواهد بود.
Views: 70
مقالة حاضر به بررسي مؤلفه‌ها و شاخص­هايي مي‌پردازد که باعث تأثير اخلاقي ـ تربيتي زيارت بر زائران مي‌شوند. اين مؤلفه‌ها تا پنج مورد شمارش شده‌اند. عامل نخست، اعتقاد و ايمان به زيارت‌شونده به عنوان پيامبر يا امام است. عامل دوم، عشق و علاقة زائر به مزور است و در واقع، زيارت بدون علاقه به مزور معنا ندارد. عامل سوم، شخصيت و جايگاه مزور است. عامل چهارم، برخورداري زائر از آمادگي پيشين از طريق اجتناب از گناه و استغفار از گناهان پيشين است. عامل پنجم، نيز احساس حضور در محضر مزور مي‌باشد که از طريق شيوه‌هايي؛ مانند اذن دخول تقويت مي‌شود
Views: 71
نگرشي عميق و همه‌جانبه به آيات و روايات، به خوبي اين معنا را ثابت مي‌کند‌که حج، ظاهري دارد و باطني و آنچه را مردم در ظاهر انجام مي‌دهند با باطن حج فاصله بسياري دارد و خداوند طالب حقيقت حج است و حجي را از زائرش مي‌خواهد‌که در آن، روحش متحول و دگرگون شود و در عمل و روح با شياطين بجنگد و غير خدا را لبيک نگويد. در اين بحث به تبيين گوشه‌اي از اسرار حج پرداخته‌ايم تا زائران خانه خدا بتوانند با آگاهي به اين اسرار، اين سير روحي را با سربلندي پشت سر بگذرانند. ازاين‌رو، ابتدا اسرار و فلسفه تشريع حج، و سپس اسرار اعمال عبادي عمره و حج تمتع از منظر قرآن و روايات بيان مي‌شود.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.