اهل سنت

دفتر بوشهر

شیخ حسین درستکار مدرس مجتمع دینی امام شافعی کنگان کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار را محکوم کرد
شیخ حسین درستکار مدیر مکتبخانه اهل سنت کنگان و مدرس مجتمع دینی امام شافعی کنگان با صدور بیانیه کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار را محکوم کرد.
مرگ حتمی و گریزناپذیر است و هیچ کس نمی‌تواند از چنگال آن بگریزد
شیخ جاسم بن هاجر گفت: از منظر قرآن مرگ حتمی و گریزناپذیر است. هیچ کس نمی‌تواند از چنگال مرگ بگریزد. همچنان که هیچ کس نمی‌تواند آن را از خود دور کند و مرگ انسان را در هر کجا که باشد، می ‌یابد. و هیچ کس نمی‌داند که در چه زمان و مکانی از این دنیا کوچ خواهد کرد.
کشتار بیرحمانه مظلومان و ستمدیدگان میانمار به شدت محکوم است
شیخ جاسم صالح پور در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: هرگاه مسلمان کشی راه افتاده است نقش سازمان ملل در جلوگیری از جنایات از چند اظهار نظر و گاهی چند خط قطع‌ نامه بی‌اثر تجاوز نکرده است.
هر کس در امور دین چیزی اضافه کند این بدعت است و به خود او باز می گردد
شیخ جمات مژده در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: در مقابل سنت بدعت قرار دارد و رسول خدا(ص) در تفسیر بدعت فرموده است هر کس در امور دین ما چیزی را اضافه کند به خود او بازگردانده می شود.
سازمانهای بین المللی باید از حقوق مسلمانان میانمار دفاع کنند
شیخ حسن احمد زاده در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: امروز مسلمانان میانمار کشته می شوند و از شهر و دیار خود رانده می شوند. از همه کشورهای اسلامی درخواست می شود عملا وارد این پدیده زشت نسل کشی بودائیان شوند و در سازمان های بین المللی از حقوق مسلمانان میانمار دفاع کنند.
باید مجامع جهانی مانع کشتار مسلمانان بی دفاع میانمار شوند
شیخ محمد کوزه گر در خطبه های نماز جمعه گفت: مسلمانان مظلوم و محروم میانمار این روزها در شرایط بسیار سخت و فرومرگی بسرمی برند و مورد هدف و حمله کفار و بت پرستان بودایی شده اند. مجامع جهانی و داعیان حقوق بشر باید فریادهای مسلمانان میانمار را بشنوند و از ادامه نسل کشی های بی رحمانه دولت و ارتش این کشور جلو گیری کنند.
طالب علم باید آراسته به آداب متعلمین باشد و از معاصی پرهیز کند
شیخ خلیل افرا در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: طالب علم در نزد علما حاضر و مشغول کسب دانش گردد. طالب علم باید اهل صبر و حوصله باشد، تواضع داشته باشد و مطیع و فرمانبردار استادش باشد و از گناه و معصیت دوری بجوید.
صهیونیسم و یهود همیشه با شما می جنگند تا اگر توانستند شما را از دینتان برگردانند
شیخ احمد کشتکار در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: گروههایی در صف مسلمانان هستند که فقط خودشان برای خودشان مهم هستند، پیاپی جنگهای خرد کننده صهیونیسم و یهود و دشمنان دین، امت مسلمان را فرو می بلعد. آنان همیشه با شما می جنگند تا اگر توانستند شما را از دینتان برگردانند.
مسلمانان شیعه و سنی وظیفه دارند صدای مظلومیت این مسلمانان روهینگیا را به گوش جهانیان برسانند
شیخ حسن بازدار، امام جمعه اهل سنت گوده جنایات و کشتار مسلمانان روهینگیا را با صدور بیانیه محکوم کرد.
نسل کشی مسلمانان کشور میانمار و جنایت های که رخ داده را به شدت محکوم می کنیم
شیخ حسین افروز گفت: کسانی که مدعی حقوق بشر هستند بدون اینکه دفاعی از مسلمانان میانمار بکنند ساکت مانده اند. تا بحال هیچ یک از رؤسای ممالک اسلامی هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next