اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز يکشنبه، 5 اسفند 1397| 19 جمادي الثاني 1440

امور اساتيد
-(33 Body)  Print

آيين نامه نحوه انتخاب و گزينش مدرس و استاد

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

در اجراي بندهاي 6 و 7 ماده 5 اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت مصوب جلسه 613 شورايعالي انقلاب فرهنگي و در جهت تحقق اهداف والاي شورا، انتخاب و گزينش مدرسين و اعضاء هيأت علمي، منطبق بر مواد ذيل انجام مي پذيرد.

ماده 1: هدف

جذب نيروهاي متخصص و متعهد حوزوي و دانشگاهي، معتقد و ملتزم به تفكر تقريب مذاهب اسلامي، وحدت و انسجام امت اسلامي به منظور توسعه و تعميق فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و پرورشي متناسب با اهداف مصوب شورا.

ماده 2: داشتن ضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب مدرسين و اعضاء هيأت علمي مطابق با آئين نامه استخدامي مدرسين و اعضاء هيأت علمي شوراي برنامه ريزي.

تبصره: دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و سابقه تدريس كه به تأييد دفتر نمايندگي ولي فقيه رسيده باشد، اولويت دارند.

ماده 3: مرجع تشخيص ضوابط قانوني در انتخاب مدرسين و اعضاء هيأت علمي، هيأت مركزي جذب و گزينش مدرسين مي باشد.

ماده 4: اعضاء هيأت مركزي جذب و گزينش:

الف- دبير شوراي برنامه ريزي(رئيس)

ب- معاون آموزشي و پژوهشي شورا (دبير)

ج- سه نفر از اساتيد و صاحبنظران به انتخاب شورا

ماده 5: هيات مركزي جذب و گزينش پس از تكميل و بررسي پرونده متقاضي و مصاحبه حضوري با وي پرونده را همراه با اظهار نظر به دبيرخانه هيأت جهت انجام مراحل بعدي تحويل مي نمايد.

تبصره: جلسات هيأت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد.

ماده 6: مراحل تشكيل و تكميل پرونده متقاضي:

الف- تشكيل و تكميل پرونده توسط مدير مدرسه يا گروه آموزشي ذيربط به همراه اظهار نظر

صريح و كتبي مدير گروه درخصوص جذب متقاضي و براساس شرايط و ضوابط مصوب

ب- اظهار نظر كتبي دفتر نماينده ولي فقيه در امور اهل سنت استان محل اقامت متقاضي

ج بررسي و احراز انطباق بر ضوابط توسط معاونت آموزشي و پژوهشي.

د- طرح پرونده در هيأت جذب و گزينش و انجام اقدامات بعدي براساس نظر هيأت

ماده 7: در صورت اعتراض متقاضي نسبت به رأي هيأت بدوي، پرونده قابل طرح در هيأت تجديد نظر خواهدبود.

هيأت تجديد نظر مركب از دبيرشورا، معاون آموزشي و پژوهشي و سه نفر از اساتيد به غير از اساتيد هيأت بدوي مي باشند.

ماده 8: هرگونه تغيير و اصلاح در اين آيين نامه منوط به پيشنهاد دبيرخانه شورا و تصويب شورا خواهدبود.

ماده 9: نسبت به موارد مسكوت و يا پيش بيني نشده، قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.

ماده 10: اين آئين نامه در 10 ماده و 2 تبصره در تاريخ 15/4/89 براساس مصوبه شماره هشت ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت به تصويب كميته منتخب شورا رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.