اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز يکشنبه، 5 اسفند 1397| 19 جمادي الثاني 1440

مدارک علمي
-(68 Body)  Print

       تصويب آيين نامه ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني اهل سنت سطح يك و دو

در جلسه چهارم شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كه روز يكشنبه (ديروز) با حضور علماي اهل سنت برگزار شد، آيين نامه ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني اهل سنت  براي سطح يك (فوق ديپلم) و سطح دو (ليسانس) تصويب شد.

آيين نامه ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني اهل سنت 
 سطح يك (فوق ديپلم) و سطح دو (ليسانس)

 مقدمه:
در اجراي بندهاي 2 و 5 مادة 5 اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور مصوب جلسه 613 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، آيين نامه ذيل بمنظور تأمين ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي و علمي طلاب اهل سنت كه تا قبل از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تا پايان سال تحصيلي 88 – 87 جذب و يا دانش آموخته مدارس علوم ديني گرديده اند ، تدوين مي گردد.
ماده يك : اهداف
1- تسهيل در شناسايي و جذب دانش آموختگان مدارس علوم ديني .
2- فراهم سازي حضور شايسته دانش آموختگان مدارس علوم ديني در عرصه هاي مختلف پژوهشي ، آموزشي ، مديريتي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب.
3- افزايش نشاط و انگيزه تحصيلي و تعيين دقيق سطح علمي طلاب متناسب با رفع نيازهاي ديني و فرهنگي جامعه.
ماده دو : شرايط صدور مدرك تحصيلي
الف) شرايط عمومي
1- تشكيل پرونده آموزشي مبني بر اشتغال به تحصيل تمام وقت و يا پاره وقت متقاضي در مدرسه علوم ديني در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت .
2- احراز و تاييد صلاحيتهاي عمومي متقاضي توسط دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت .
ب) شرايط اختصاصي
1- كسب حداقل معدل كل 14 براي شركت در آزمون سطح يك ، و سطح دو.
2- شركت در دوره آموزش تكميلي مطابق برنامه مصوب شوراي برنامه ريزي و متناسب با سطح مورد تقاضا.
3- موفقيت در آزمون جامع كه بصورت سراسري توسط دبيرخانه شوراي برنامه ريزي براي هر يك از سطوح برگزار مي گردد.
تبصره: به افرادي كه فاقد حداقل معدل آموزشي مي باشند مهلت داده مي شود حداكثر در 2 نوبت در امتحانات جبراني براي كسب حداقل معدل شركت نمايند و در صورت احراز شرايط مي توانند براي مدرك مورد تقاضا اقدام                                              نمايند .
 ماده سه :  ارزيابي دارندگان مدارك تحصيلي صادره از خارج از كشور پس از تشكيل پرونده كامل آموزشي همراه با ارئه تاييديه نمايندگي سياسي ج.ا.ا در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت از طريق دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت صورت خواهد پذيرفت.
 ماده چهار:  تعيين مواد و چگونگي تهيه سؤالات آزمونهاي جامع و شفاهي ، تعريف دورة آموزش تكميلي با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب گروههاي علمي شوراي برنامه ريزي مي باشد .
 ماده پنج: معاونت آموزشي دبيرخانه مسئوليت تهيه كليه دستورالعملهاي اجرايي اين آئين نامه را عهده دار خواهد بود.
 ماده شش :  داوطلباني كه پس از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از سال تحصيلي 89- 88 جذب مدارس    علوم ديني مي شوند ، مطابق نظام آموزشي مصوب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت دانش آموخته و مدرك دريافت خواهند نمود.

ماده هفت: اين آيين نامه در ...... 7 ..... ماده و ..... 1..... تبصره در تاريخ 18/12/87 به تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس ديني اهل سنت رسيد.

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.