اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز چهارشنبه، 30 خرداد 1397| 7 شوال 1439

آيين‌نامه كميسيون بررسي موارد خاص
-(14 Body)  Print

مصوبات پنجمين نشست شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت - 6/ 5/ 1388
* آيين‌نامه كميسيون بررسي موارد خاص


كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس كميسيون ناميده مي‌شود در معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل‌سنت تشكيل مي‌گردد تا با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به پرونده‌هاي طلاب و موارد ديگري رسيدگي و تصميم لازم را اخذ نمايد.

ماده 1: اعضاي كميسيون
1- دبير شورا
2- معاون آموزشي و پژوهشي شورا
3- دو نفر از شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي
4- دو نفر به انتخاب شورا
5- معاون فرهنگي و رفاهي شورا

ماده 2: تعريف موارد خاص
1/2- كليه مواردي كه موضوع آن خارج از اختيار فرد به وقوع پيوسته باشد.
2/2- مواردي كه آيين‌نامه‌هاي موجود در خصوص آن‌ها مسكوت بوده و يا تطبيق مورد با آيين‌نامه‌هاي موجود به‌علت پيچيدگي امر احتياج به يك قضاوت دقيق داشته‌باشد.

ماده 3: حدود اختيارات كميسيون
1/3- موضوعات مربوط به تأييد مدارج علمي دانش‌آموختگان قبل از سال تحصيلي 89-88.
2/3- موضوعات مربوط به طلاب انصرافي و اخراجي آموزشي مدارس علوم ديني .
3/3- مواردي كه در آيين‌نامه‌ها پيش‌بيني شده ليكن به دلايلي توسط مدرسه علوم ديني قابل تصميم‌گيري نباشد.
4/3- مواردي كه در چارچوب آيين‌نامه‌هاي موجود داراي ويژگي‌هاي خاص مي‌باشد.

ماده 4: در كليه موارد رعايت اصول زير الزامي‌است:
1/4- حفظ كيفيت آموزشي و كميت محتواي كلي در يك رشته.
2/4- حفظ حداقل نصاب درسي مقرر و معدل لازم جهت فراغت از تحصيل.
3/4- حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس.
4/4- احراز سوابق آموزشي معتبر متقاضي.

ماده 5: نحوه رسيدگي به پرونده‌ها
كميسيون پرونده‌ها و نامه‌‌هايي كه به يكي از دو طريق زير به آن ارجاع گردد مورد رسيدگي قرار مي‌دهد:
1/5- نامه‌هايي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي استان با امضاء مسئول دفتر نمايندگي شوراي برنامه‌ريزي از طريق دبيرخانه به كميسيون ارجاع گردد.
2/5- نامه‌هايي كه با درخواست طلبه و تشخيص معاون آموزشي و پژوهشي دبيرخانه مبني بر ضرورت طرح در كميسيون به آن ارجاع مي‌گردد.

ماده 6: نتيجه بررسي و تصميم اتخاذ شده براي كليه مراجع وابسته به دبيرخانه لازم‌الاجراست و در حكم مصوبه شوراي برنامه‌ريزي تلقي مي‌گردد.

ماده 7: اين آيين‌نامه در 7 ماده تنظيم و در جلسه پنجم شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل‌سنت
مورخ 6/5/88 به تصويب رسيد.

ماده واحده تشكيل كميسيون موارد خاص

به دبيرخانه شورا اجازه داده‌ مي‌شود به منظور بررسي و تصميم در مواردي كه موضوع آن خارج از اختيار فرد، به وقوع پيوسته و در آيين‌نامه‌هاي مربوط پيش‌بيني نشده يا به رسيدگي خاص واگذار شده‌باشد كميسيون بررسي موارد خاص را در معاونت آموزش و پژوهش با عضويت دبير شورا، معاون آموزش و پژوهش، معاون فرهنگي و رفاهي شورا و چهارنفر به انتخاب شورا كه حداقل دو نفر از آنان از اهل‌سنت باشند، تشكيل‌داده و با رعايت حفظ كيفيت آموزشي و كميت محتواي كلي در يك رشته و حداقل نصاب درسي مقرر و معدل لازم جهت فراغت از تحصيل و حداقل نمره قبولي در هر درس و احراز شرايط آموزشي متقاضي، اتخاذ تصميم نمايد.

 

مشاهده فايل pdf

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.