اهل سنت

آقاي مولوي شرف الدين جامي الاحمدي
-(7 Body)  Print

شرف الدين جامي الاحمدي

متولد 1319

محل تولد : تربت جام

فوق ديپلم رشته زبان فرانسه

رتبه علمي: دوره عالي حوزوي و بازنشسته آموزش و پرورش

فعاليت هاي علمي و اجرائي:

امام جمعه اهل سنت تربت جام احمديه از سال 1379

مرجع امور شرعي و حل اختلاف هاي مردمي

قاضي شرعي اهل سنت

انجام فعاليت هاي امور افتاء

مديريت حوزه علميه تربت جام احمديه از سال 1379

ارزشيابي كارهاي مدرسين در مورد آموزش و پژوهش

كلاسداري و نظارت بر امور محوله

همكاري با حوزه هاي علميه، آموزش و پرورش و دادگستري و كانون فرهنگي مفتاح

توليت مزار شيخ احمد جامي

تشكيل كلاس هايي براي دوره هاي راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي

نظارت بر امور مساجد ، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت

عضو شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت