اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 28 اسفند 1397| 13 رجب 1440

مديريت برنامه ريزي
-(24 Body)  Print

واحد مربوط: معاونت فرهنگي و امور روحانيون

عنوان شغل: مدير برنامه ريزي امور فرهنگي

تعريف:
-  شاغل اين پست تحت نظر معاون فرهنگي و امور روحانيون مسئوليت مطالعه ، تهيه و تدوين برنامه ها، آئين نامه ها، دستور العمل هاي فرهنگي ، نظارت ، ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي را برابر سياستهاو خط مشي هاي ابلاغي به عهده دارد.
- اين رشته شغلي به لحاظ اهميت وظايف، مسئوليت‌ها و شرايط احراز به 7 طبقه شغلي(11-5) جدول طبقه بندي مشاغل تقسيم مي‌گردد.  


نمونه وظايف ومسئوليتها:
1-اجراي ضوابط وخط مشي هاي ابلاغي از سوي مسئول مافوق
2-تهيه و تدوين برنامه‏ها،آيين‏ نامه‏ ها،دستورالعمل‏ها و مقررات فرهنگي با رعايت استانداردهاي لازم در اين زمينه
3-پژوهش ومطالعه مناسبات فرهنگي و مذهبي ، اجتماعي و سياسي مناطق اهل‌سنت و ارائه برنامه ها و راهکارهاي فرهنگي مناسب به معاونت مربوط
4-نظارت بر فعاليت‏ هاي فرهنگي و ارزشيابي مستمر دوره‏اي در اين زمينه
5-تهيه و تنظيم برنامه هاي مدون عملياتي و هماهنگ در خصوص امور فرهنگي،اردو،گردهمايي‏ ها، همايش‏ هاي فرهنگي جامعه اهل‌سنت
 6-برنامه ريزي جهت بالابردن سطح آگاهي هاي علمي ، ديني ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه اهل‌سنت از طريق رسانه هاي مکتوب ،شفاهي ، تصويري و مجازي
7-مطالعه، شناخت و بهره‏گيري از فناوري‏ هاي نوين جهت پيشبرد اهداف فرهنگي دبيرخانه و مدارس تابعه
 8-برنامه‏ ريزي جهت توسعه و ارتقاء فعاليت‏ هاي فرهنگي و شناسايي ظرفيت‏ هاي موجود و مناسب در اين زمينه
9- برنامه ريزي جهت امور هنري وتبليغات رسانه اي
10- ارزيابي مستمر از برنامه هاي مدون با رويکرد گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي و نشر فرهنگ تقريب و انسجام اسلامي در جامعه اهل‌سنت
11- همکاري در طراحي و پياده ‏سازي سامانه بررسي و ارزيابي آثار و محصولات فرهنگي جهت اطلاع مسئول مافوق
12- همکاري در تدوين آيين‏ نامه ‏هاي نحوه حمايت از فعاليت ‏هاي فرهنگي مرتبط با جامعه هدف
13- شرکت در شوراها، گردهمايي ها و جلسات مربوط به امور فرهنگي با هماهنگي مسئول مربوط
14- برنامه ريزي جهت اجراي مطلوب مقررات، آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي فرهنگي اهل‌سنت
15- نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هاي لازم در زمينه حفظ و نگهداري و بهره برداري هاي فرهنگي از اماکن مذهبي
16-همکاري در برنامه‌ريزي براي ايجاد و غني سازي کتابخانه در مدارس با در نظر گرفتن آداب و سنن اسلامي و ايراني بر اساس خط‏ مشي‏ هاي ابلاغي
17-رصد کليه فعاليت‏هاي فرهنگي منطقه و ارائه گزارش ماهانه به مسئول مافوق
18- طراحي نظام جامع فرهنگي اهل‌سنت با هماهنگي و همکاري اداره امور روحانيون و اداره امور مساجد
19-تشکيل بانک اطلاعات جامع فرهنگي و هنري اهل‌سنت کشور
20- رعايت قوانين، مقررات، آيين  نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغي
21-انجام ساير امور محوله عنداللزوم.
 

شرايط احراز از نظر تحصيلات وتجربه:
دارا بودن مدرک فوق ليسلنس و يا بالاتر و يا هم طراز حوزوي در يکي از رشته هاي مرتبط و مورد نياز وحصول تجارب مربوط طبق جدول شرايط احراز و برخورداري از مهارت هاي هفت گانه  ICDL.
 

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.