اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز يکشنبه، 5 اسفند 1397| 19 جمادي الثاني 1440

اداره امور مساجد
-(17 Body)  Print

واحد مربوط: معاونت فرهنگي وامور روحانيون

عنوان شغل: رئيس اداره امور مساجد،نماز جمعه و کانون هاي فرهنگي

تعريف:
-    شاغل اين پست تحت نظر مسئول مافوق، مسئوليت امور مساجد، نماز جمعه و کانون هاي فرهنگي  اهل سنت را عهده دار مي‌باشد.
-    اين رشته شغلي به لحاظ اهميت وظايف،مسئوليت‏ها و شرايط احراز به 7 طبقه شغلي(11-5)جدول طبقه‏ بندي مشاغل تخصيص داده مي شود.

عنوان شغل: رئيس اداره امور مساجد، نماز جمعه و کانون هاي فرهنگي نمونه وظايف ومسئوليت ها:

1.انجام امور مربوط به شوراي مرکزي رسيدگي به امور مساجداهل سنت به شرح ذيل:

  • تهيه سياست‏ هاي کلان راهبردي رسيدگي به امور مساجد
  •  تهيه ضوابط دستورات احداث يا توسعه مساجد در مناطق قومي
  • تعيين شرايط موسس يا موسسين،هيات امنا و ائمه جماعات
  • تهيه آيين‏ نامه‏ هاي مالي، معاملاتي، دريافت کمک‏هاي مردمي با همکاري مبادي ذيربط
  • تهيه آيين‏ نامه ‏ي فعاليت ‏هاي فرهنگي، تبليغي مساجد، برگزاري مراسم و نظارت بر آن‏ها
  • تهيه شاخص ‏هاي جمعيتي و جغرافيايي احداث و توسعه مساجد با همکاري مبادي ذيربط
  • تهيه الگوي اسلامي- ايراني ساخت مساجد
  • نظارت بر حسن جريان اقدام و فعاليت‏هاي مساجد

2. نظارت بر انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي مرکزي رسيدگي به امور مساجد اهل سنت .
3. تهيه آيين‏ نامه ‏ها و دستورالعمل‏هاي مربوط به امور مساجد و روحانيون
4. تهيه آيين نامه‏ ها و دستورالعمل‏هاي مربوط به عزل و نصب ائمه جمعه و جماعات
5. نظارت بر اجراي ضوابط و دستورالعمل‏ هاي ابلاغي
6. نظارت بر ارزيابي دوره‏اي عملکرد مساجد
7. نظارت و همکاري در بررسي نيازهاي خدماتي، بهداشتي و فرهنگي مساجد و کانون‏ هاي فرهنگي
8. نظارت و همکاري در  شناسايي و ساماندهي نيروهاي مستعد جهت پذيرش مسئوليت‏ هاي مربوط به امور مساجد
9. همکاري در ارائه پيشنهادها و راهکارهاي مناسب جهت بهبود فعاليت‏ هاي مساجد
10.نظارت و همکاري در ساماندهي امور مربوط به ائمه جمعه و جماعات و ستادهاي نماز جمعه.
11.نظارت و همکاري در تعامل مستمر و هماهنگ با ائمه جمعه، جماعات و ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت حل مشکلات آن‏ها
12.نظارت بر پيشنهاد و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود فعاليت‏هاي مربوط به ائمه جمعه و جماعات
13.نظارت و همکاري در تهيه و ساماندهي شناسنامه (آمار و اطلاعات) مربوط بهمساجد و ائمه جمعه و جماعات
14.نظارت و همکاري در برگزاري جلسات ماهانه،فصلي و سالانه ائمه جمعه و جماعات جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح کيفي امور
15.انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم.

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.