اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 28 اسفند 1397| 13 رجب 1440

معرفي مديريت آموزش
-(13 Body)  Print

    مديريت آموزش يکي از مديريت هاي معاونت آموزش عهده دار مأموريت اصلي دبيرخانه يعني برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي آموزش هاي مدارس علوم ديني اهل سنت مي باشد. براي عملياتي نمودن اين مأموريت خطير سه اداره به شرح زير در ساختار مديريت پيش بيني شده است.
1.    اداره برنامه ريزي آموزشي: اين اداره عهده دار طراحي نظام آموزش، تدوين برنامه هاي آموزشي مدارس اعم از برنامه ريزي درسي، ترسيم ساختار آموزشي، تدوين ضوابط و مقررات آموزشي مي باشد.
2.    اداره خدمات آموزشي: اين اداره عهده دار ساماندهي و سطح بندي مدارس، جذب، سازماندهي، بکارگيري، آموزش و ارزشيابي (اساتيد، مديران و ناظرين مدارس)، ارزشيابي مدارج و امور فارغ التحصيلان، برگزاري امتحانات مدارس و آزمون هاي سراسري، معافيت تحصيلي و بطور کلي امور طلاب مي باشد.
3.    اداره تهيه و تدوين متون و منابع آموزشي: تدوين و ارزيابي متون تخصصي و عمومي مدارس علوم ديني اهل سنت از وظايف اين اداره مي باشد.
   علاوه بر اين، راهبري سيستم نام در حوزه آموزش که شامل نظارت بر عملکرد راهبران سيستم نام در استان ها و راهنمايي آنان و همچنين به روزرساني داده هاي سيستم و رفع مغايرت ها از ديگر وظايف اين مديريت مي باشد.
   ارائه مشاوره به طلاب مدارس علوم ديني اهل سنت در زمينه هاي تحصيلي، شغلي، تربيتي و ... از ديگر وظايف مديريت آموزش به شمار مي رود.
 

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.