اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 5 خرداد 1397| 12 رمضان 1439

دستور العمل اجرايي تأسيس مدارس علوم ديني اهل سنت
-(11 Body)  Print

مصوبات پنجمين نشست شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت - 6/ 5/ 1388
در اجراي بند 4 از ماده 5 اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور و نيز آئين نامه تأسيس و تطبيق مدارس اهل سنت مصوبه يازدهمين جلسه شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت ، چگونگي صدور مجوز تأسيس مدرسه علوم ديني از اين پس بر اساس اين دستور العمل صورت مي پذيرد .
بخش اول – مراحل تأسيس
ماده يك : شرايط صدور موافقت اصولي
1/1 – احراز ضرورت تأسيس بر اساس سياستهاي شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت و برخي از شاخصها و ملاكها مانند : ميزان جمعيت و وجود داوطلب كافي ، داير نبودن و يا كافي نبودن مدارس داير در محل ، اطمينان نسبي از استمرار فعاليت مدرسه پس از تأسيس با توجه به قرائن موجود ، توانايي جذب كادر علمي ، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مدرسه .
2/1 – در صورتي كه متقاضي ، ظرف مدت دو سال نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت اقدام ننمايد موافقت اصولي باطل خواهد شد .
* تبصره : در صورت تشخيص ضرورت توسط كميته تخصصي جهت تبديل موافقت ، يكسال ديگر به متقاضي مهلت داده
مي شود . بديهي است پس از گذشت يك دوره يكساله و در صورت عدم وصول شرايط لازم و تبديل موافقت ،
شوراي برنامه ريزي نسبت به ابطال موافقت اصولي مدرسه اقدام مي كند .
ماده دو : شرايط صدور مجوز موقت
1/2- تامين مكان مناسب براي مدرسه
2/2- تجهيز مدرسه و تامين امكانات اوليه آموزشي و اداري
3/2- تامين شرايط مندرج در آيين نامه و دستور العملهاي اجراي رشته و گرايشها
* تبصره 1: در صورتي كه متقاضي ، در پايان مهلت مجوز موقت ، اقدام به تبديل مجوز خود به دائم ننمايد ، مدرسه نمي تواند پذيرش مجدد كنند .
* تبصره 2 : از زمان ابلاغ توقف پذيرش و پس از گذشت يكسال ، در صورت عدم ارائه مدارك مورد نياز ،
شوراي برنامه ريزي نسبت به لغو موافقت اصولي اقدام مي كند كه در اين صورت ، شرايط ادامه تحصيل طلاب مدرسه در ساير واحدهاي آموزشي از طريق دفتر امور اهل سنت فراهم خواهد شد .
ماده سه : شرايط صدور مجوز دائم
مجوز دائم مدرسه ، توسط شوراي برنامه ريزي بر اساس تقاضاي موسس و نتايج ارزيابي عملكرد مدرسه طبق آيين نامه ها و دستور العمل هاي مصوب صورت مي گيرد و صادر مي شود .
* تبصره : پس از دريافت مجوز دائم ، اجراي سطوح ديگر ، منوط به موفقيت سطوح در حال اجرا بر اساس ضوابط ابلاغي و اخذ مجوز از شوراي برنامه ريزي است .
بخش دوم : فرآيند صدور مجوز تأسيس مدارس علوم ديني اهل سنت
ماده چهار : متقاضي و يا متقاضيان تأسيس مدارس علوم ديني اهل سنت فرم تقاضاي تأسيس مدرسه را برابر شرايط و ضوابط مصوب تكميل و پس از امضاء اساسنامه مصوب و معرفي اعضا هيت امناء كليه مدارك جهت بررسي و تأييد به دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان ارسال مي گردد .
ماده پنج : دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت با بررسي فرم مذكور و جمع آوري اطلاعات تكميلي مراتب را همراه با مستندات گردآوري شده و نظريه خود به دبيرخانه شورا جهت اخذ نظر كارشناسي ارسال مي دارد .
ماده شش : جمع بندي نظرات كارشناسي و تصويب اوليه آن ، توسط دبيرخانه انجام مي گردد و در صورت تائيد دبير شورا ، صورتجلسه توسط دبيرخانه تنظيم و در جلسه شوراي برنامه ريزي جهت تصويب مطرح مي گردد .
ماده هفت : ابلاغ مصوبه شوراي برنامه ريزي توسط دبير شورا به دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت جهت اجرا و ابلاغ به متقاضي .
ماده هشت : اين دستور العمل در دو بخش ، هشت ماده و چهار تبصره در پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت مورخ 6 / 5 / 1388 تصويب شد .

 

مشاهده متن pdf

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.