اهل سنت

معرفي مديريت پژوهش
-(17 Body)  Print

    مديريت پژوهش در راستاي ايجاد زمينه گفتمان سازماني و تقريبي و محور موضوعات توسعه مطالعات تطبيقي در ساختار دبيرخانه تعبيه گرديده است، در ساختار اين مديريت بريا تحقق اهداف پژوهشي دبيرخانه، دو گروه پژوهشي تحت عنوان فقه و اصول و موضوعات تخصصي لحاظ شده است كه هر يك داراي كارشناسان متخصص در حوزه هاي مربوط مي باشند.

   علاوه بر آن بمنظور توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس و نيز تامين نيازمندي هاي فكري اساتيد و طلاب و روحانيون اهل سنت اداره كتابخانه و نشريات نيز در ساختار اين مديريت ديده شده است.