اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 فروردين 1397| 6 رجب 1439

 


Lasted Artilce

Views: 18
خاورميانه تنها يک مفهوم جغرافيايي نيست، مجموعه‌اي است از جغرافيا، فرهنگ و تمدن و دين، و نيز نفت. اگرچه هر منطقه‌اي دين و فرهنگ و تمدن خويش را دارد، امّا در اينجا اين مجموعه الهام‌بخش و بلکه منشاء تحولاتي است که به ويژه پس از جنگ جهاني دوم بيشترين تأثير را در شکل دادن به تحولات اجتماعي و سياسي آن داشته است. مضافاً که کنش و واکنش بين مجموعه ياد شده و فرهنگ جديد متفاوت با مناطق ديگر است و لذا مي‌بايد با روشي که هماهنگ با واقعيت‌هاي آن است، مورد مطالعه قرار گيرد.
Views: 14
عربستان سعودي در زعامت و مديريت محمد بن سلمان به دنبال تجربه کردن روشي منحصر به فرد در تاريخ سعودي است. در واقع علم به وجود نسل جوان و مطالبات اجتماعي – فرهنگي آنها به سمت و سوي مدرن شدن کشورِ محافظه کار و قبيله اي – عشيره اي سعودي از سوي وليعهد موجب شکل گيري تصميم مذکور در قالب سياست اصلاحات شده است؛ از اين رو با تبعيت از محمد بن سلمان از سوي اين نسل تجديدنظر طلب سعودي در سطح جامعه در اين کشور و استفاده و تاکيد ويژه محمد بن سلمان بر اين جامعه هدف (جوانان و زنان و مطالبات آنها) در راستاي عملياتي سازي اهداف خود از تثبيت و تحکيم قدرت خود تا حذف و تنبيه رقباي داخلي اش، مطالبات آنها شکل واقعي تري به خود گرفته است
Views: 12
يراني‌ها متوجه هستند که اگر در زمينه ارتباط قائل شدن بين برنامه موشک هاي بالستيک و نقش منطقه‌اي ايران دچار لغزش شوند، در درجه نخست قدرت تحرک آنها در منطقه محدود خواهد شد آن هم در شرايطي که رويارويي با آمريکا در سوريه و عراق و يمن در حال تشديد شدن است. همچنين، صرف پذيرفتن اين ارتباط به اين معنا نيست که معامله به نتيجه خواهد رسيد به ويژه که نمي‌توان به تعهدات دولت آمريکا اعتماد کرد که در صدد است با ادامه دادن به سياست مهار ايران و مانع تراشي در مسير سرمايه گذاري خارجي و اروپايي در اين کشور به رغم توقف تحريم‌ها طبق توافقنامه هسته‌ اي، اين توافقنامه را از درون تهي کند. از اين رو، ايران به محض آن که حتي نيم گام در برابر آمريکايي‌ها عقب نشيني کند، به دام زنجيره امتياز دادن‌هاي بي‌پايان خواهد افتاد.
Views: 9
به باور ناظران بازي آمريکا در سوريه با شکست مواجه شده چرا که اولا، دولت اين کشور تا حدي توانسته دست داعش و ديگر گروه هاي تکفيري مورد حمايت محور غربي- عبري – عربي را از خاک سوريه کوتاه کند. دوم اين که تلاش آمريکا براي برکناري اسد نتيجه نداده و سوم اينکه ابتکار نشست هايي که براي برون رفت از بحران سوريه برگزار مي شود در دست ايران، ترکيه و روسيه است. از اين رو آمريکا و برخي همپيمانان آن با وجود حضور مستقيم در اين کشور، نقش و جايگاهي در آينده سوريه نخواهند داشت. راهبرد آمريکا در يمن هم تشابه زيادي با کشورهاي اشاره شده دارد. چند سالي است که ائتلاف متجاوز عربي به سرکردگي عربستان با بمباران هاي مداوم يمن، حدود ?? هزار نفر از شهروندان غير نظامي اين کشور را کشته و ويراني هاي زيادي را به بار آورده است. در اين ميان انصارالله يمن بارها خاک عربستان را مورد هدف موشک هاي خود قرار داده و بر نگراني و وحشت سعودي ها افزوده. حال آمريکا و عربستان نااميد از شکست انصارالله، لاشه موشک شليک شده را علم کرده و آن را به ايران نسبت مي دهند تا با تکيه بر اين ابزار از قدرت، نفوذ و بازيگري تهران در منطقه بکاهند.
Views: 20
در ميان گونه‌هاي مختلف اسلام سياسي در افغانستان، اسلام سياسي ولايتي هويتي متفاوت و خاص دارد. ايده اصلي نوشتار حاضر آن است تا اين گونه اسلام سياسي در افغانستان را در بازه زماني نيمه دوم قرن بيستم در چارچوب نظريه تحليل گفتمان بويژه با تکيه بر آراي لاکلا و موفه مورد مطالعه قرار دهد. يافته‌ها نشان مي‌دهد که گفتمان اسلام سياسي ولايتي با مرکزنشيني مفهوم «ولايت» حلقه‌اي از دال‌ها را پيرامون خود مفصل‌بندي نموده و در مقايسه با اسلام‌هاي سياسي وابسته به اهل‌سنت بويژه خلافت‌گرايان، هويت سياسي خاصي را در اين مقطع زماني پديد آورده است. اين گونه اسلام سياسي علي‌رغم هويت‌يابي و کنش‌گري فعال در فضاي سياسي افغانستان تا سال 2001، سرانجام به دلايل متعددي از جمله امتزاج آن با قومبت‌گرائي مجالي براي هژموني در افغانستان نيافت و با ظهور طالبان(1994)، تا حد زيادي تضعيف گرديد. با اين حال هم اکنون گفتمان اسلام سياسي ولائي در کنار گفتمان مسلط ليبرال دموکراسي در تحولات سياسي اين کشور نقش آفريني مي‌نمايد. اما در صورت عدم بازنگري و تغيير در برخي از حلقه‌هاي مفصل‌بندي غير همنشين و نامتجانس اين گفتمان از سوي طرفداران آن، در آينده نه چندان دور خطر هضم کامل آن در گفتمان مسلط ليبرال دموکراسي دور از انتظار نخواهد بود.
Views: 10
توليد، حفظ و بازتوليد امنيت اجتماعي از جمله موضوعاتي است که با مفاهيم بنيادي زيست اجتماعي رابطه غيرقابل انکار دارد. از جمله اين مفاهيم در حوزه علوم اجتماعي سبک زندگي است. در جهان مدرن سبک زندگي به توصيف ارزش و طرز تلقي?ها کمک مي?کند. از مهم?ترين مصاديق سبک زندگي که توأم با شهرنشيني و مدرنيته ظهور کرده را مي?توان چگونگي گذراندن اوقات فراغت، مديريت بدن، مصرف فرهنگي و اقتصادي و...دانست. در تبيين آسيب شناختي سبک زندگي، نقش وسايل ارتباط جمعي به عنوان مؤثرترين نهاد اجتماعي براي اعمال تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار مورد توجه است . در اين پژوهش براي تبيين آسيب شناختي رسانه بر سبک زندگي از رويکرد تلفيق گرايانه بورديو و گيدنز در مورد سبک زندگي و نظريه بودريار و بارت در خصوص رسانه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق افراد 65-15 ساله شهرستان اسفراين مي?باشدو تعداد نمونه برابر با 384نفر است که به روش نمونه گيري چند مرحله?اي تصادفي انتخاب شده?اند. روش اين تحقيق پيمايش و ابزار آن پرسشنامه مي?باشد. نتايج تحقيق نشان مي?دهد که وسايل ارتباط جمعي بر سبک زندگي تأثير گذار است. رابطه بين مصرف رسانه و سبک زندگي مورد تأييد قرار گرفت. همچنين رابطه بين نوع رسانه و سبک زندگي نيز معنادار شد و بيشترين مصرف را تلويزيون و تلفن همراه به خود اختصاص داده?اند. ولي تأثير محتواي رسانه (روزنامه، تلويزيون، راديو)برسبک زندگي مورد تأييد قرار نگرفت و رابطه بين محتواي کتاب و ماهواره و اينترنت با سبک زندگي معنادار شد و بيشترين تأثير را چت و گفتگو بر روي سبک زندگي داشت.
Views: 11
وقوع انقلاب اسلامي با مدعاي احياي اسلام ناب محمدي(ص) منجر به دگرگوني معادلات فرهنگي در روابط بين الملل شده و الگوهاي فرهنگي رايج دنيا را به چالش کشانيد. انقلاب اسلامي، انقلابي فرهنگي ناميده شده ودرنظام جمهوري اسلامي برآمده از آن، صدور انقلاب نيز خواسته يا ناخواسته با ماهيت فرهنگي رقم خورد. براين اساس و رسالت الهي و جهاني انقلاب، و همچنين ارائه چهره اي مثبت از اين انقلاب و مقابله با اقدامات مختلف دشمنان و رقبا، موضوع سياست گذاري فرهنگي بين المللي به عنوان مقوله اي راهبردي اهميتي سترگ يافته است. در اين مقاله نويسندگان مي کوشند ضمن توضيح مفاهيم سياست گذاري، سياست گذاري فرهنگي و سياست گذاري فرهنگي بين المللي، با مرور پيشينه اين مقوله در جمهوري اسلامي ايران ، اسناد مربوط به آنرا در دو قالب کلان و خردبررسي نموده و با تبيين گفتمان هاي حاکم بر سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، موضوع سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سئوال اصلي مقاله مورد مداقه و واکاوي قرار دهند. درپايان با تبيين الزامات مربوط به سياست گذاري فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، ضروري ترين اقدام را تدوين وابلاغ سند ملي توسعه روابط فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي و تدوين سند هاي بخش پيشنهاد نمايند.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي –تحليلي است که داده هاي آن ازطريق مطالعه کتابخانه اي واسنادي ومدارک علمي استخراج وموردتجزيه وتحليل قرارخواهدگرفت.
Views: 46
ظهور داعش، نوعي تهديد جديد براي صلح و امنيت جهاني بود که اساساً با هر پديده مشابهي که پيش از اين به وجود آمده بود، متفاوت مي­نمود. گروه تروريستي القاعده در اواسط سال 2000 ميلادي در زمان تشديد تحرکات ضد آمريکايي، ميزاني از محبوبيت يا حداقل احساس همدردي کسب کرد؛ اما مدل آن هيچ­گاه نمي­توانست تهديدي واقعي براي روش اخواني و مدل تغييرات سياسي مدنظر آنان باشد. القاعده هر چند هم­چون داعش در انجام عمليات تروريستي در دنياي غرب و خاورميانه از تبحر خاصي برخوردار بود، اما ثابت کرد که در تحقق بخشيدن به موفقيت­ها در چارچوب حکومت ناتوان است. در اين زمينه مي­توان به مناطق نسبتاً بي قانون يمن، عراق و سومالي اشاره کرد که القاعده نتوانست در اين مناطق، موفقيتي در زمينه تأسيس حکومت کسب کند. مهم­تر از همه اين­که، القاعده هر چند از طريق انجام حملات تروريستي چشمگير توانست خود را مطرح کند، اما مدل حکومتي که داشت، نتوانست توجه جهانيان و همچنين ده­ها هزار مبارز از گوشه و کنار جهان را به خود جلب کند. جداي از اين مسأله، القاعده همواره بيش از داعش خود را با ملزومات حکومت وفق داده بود.
Views: 29
ندر چابهار از دو زاويه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد؛ يکي از نگاه توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته که در آن دولت و ملت ايران براي توسعه منطقه جنوب شرقي ايران مصمم به ايجاد منطقه‌اي برخوردار براي قلمروي است که «سواحل مکران» نام دارد؛ سواحلي فراموش‌شده که چابهار نگين آن است و مي‌رود که به سطحي قابل قبول از توسعه برسد و الگوي برنامه ريزي و آمايش سرزمين در ايران شود. دوم تبديل چابهار به هاب لجستيکي براي ارتباط افغانستان و آسياي مرکزي به آب‌هاي بين‌المللي در کمترين فاصله و کارآمدترين ساختارهاي لجستيکي و خدمات بندري. علاوه‌برآن، «منطقه آزاد تجاري چابهار» به‌عنوان زيرساخت فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آمادگي جذب و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي دارد و تحولات چشمگيري در آن در تبديل به يک منطقه فعال اقتصادي صورت گرفته است. دراين‌ميان، همکاري‌هاي هندوستان با ايران براي ايجاد زيرساخت‌هاي بندري و راه‌آهن در چابهار جهت برقراري ارتباط با افغانستان منجربه امضاي توافق‌نامه سه‌جانبه ايران، هندوستان و افغانستان شده است که آينده روشني را پيشِ روي منطقه ترسيم کرده است. هندوستان و افغانستان به‌عنوان دو شريک استراتژيک براي برقراري ارتباط با يکديگر با برخي دشواري‌هايي ازسوي کشور واسط يعني پاکستان روبه‌رو هست
Views: 25
در اين مقاله سعي بر آن شده است تا مفهوم عدالت و جايگاه و ارزش آن در اسلام تبيين شود. موضوع عدل و عدالت، يکي از مباحث مهم دين مقدس اسلام است و مهمترين منابع آن، قرآن و سنت است. عدالت يکي از مسائلي است که به وسيلة اسلام نمود پيدا کرد و ارزش فوق العاده­اي يافت. بحث و بررسي دربارة عدل و قسط، ماهيت و چگونگي آن و نيز نحوة تحقق و اجراي آن در جوامع بشري به صورت عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نيز در نفوس انساني به صورت عدالت اخلاقي، فردي، هميشه از ضروريات اوليه زندگي بشر محسوب مي­شده است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراري و اجراي عدالت در تمامي زمينه ­ها مي­باشد.
Views: 28
يکي از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامي، مسأله عاقله و مسئوليت آن در پرداخت ديه است. عاقله از ماده عقل به معناي منع و بازداشتن است و در اصطلاح، به افرادي اطلاق مي­شود که مسئوليت پرداخت ديه را به جاي جاني بر عهده مي‌گيرند. اين افراد شامل بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث هستند؛ به طوري که همه کساني که حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده­دار پرداخت ديه خواهند بود. ضمان يا مسئوليت عاقله مبتني بر قرارداد اجتماعي بين افراد قوم در جامعه سنتي پيش از اسلام به شمار مي‌رفت که در زمان خود، از پشتوانه حقوقي برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضاي شارع قرار گرفته است. موضوع مسئوليت عاقله در قتل و جنايات خطايي مطرح است و عاقله بايد واجد صفاتي از جمله ذکور، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت ديه باشد. براي اين­که عاقله را مسئول پرداخت ديه بدانيم، بايد شرايطي رعايت شود: خطايي بودن جنايت، ثبوت با بينه و اين­که جنايت عضو به اندازه موضحه و يا بيشتر از آن باشد و ديه به خاطر ضرر بدني بر شخص آزاد واجب شده باشد. بعضي انديشمندان اسلامي، مسئوليت عاقله را در همه جوامع ثابت دانسته و براي اين نظر، دلايلي ذکر کرده­اند.
Views: 32
از آغاز دوران تدوين کتب علوم قرآني تا عصر حاضر در خلال قرون متمادي، دانشمندان اسلامي آثار و تأليفات فراواني در حوزه و عرصه اعجاز قرآن تدوين کرده­اند که هر کدام بخشي از وجوه اعجازي قرآن را تبيين و گزارش کرده­اند. يکي از اين آثار برجسته و شاخص، کتاب علامه بديع الزمان نورسي (1292-1379ق/1873–1960م) با عنوان «ذوالفقار؛ مجموعه المعجزات الاحمديه و القرآنيه» است که در سه موضوع محوري‌، مسائل و مطالب مستوفي و بديعي را ارائه کرده است‌ که شامل مباحثي پيرامون اعجاز قرآن، نبوت و معجزات پيامبر اکرم(ص) و اثبات معاد جسماني و حشر اخروي مي­شود. اين اثر در نوع خود «بديع» است، زيرا يکي از مجموعه هايي است که نويسنده تلاش کرده مضامين قرآني، سيره نبوي و معاد را بر طبق يافته­هاي علوم جديد تفسير کند؛ به گونه­اي که هر گونه شبهه تعارض بين علم و دين را برطرف سازد. در اين مقاله، به بررسي و معرفي موضوعات و مباحث بديع کتاب اشاره شده و ارزش واهميت اين اثر در مطالعات قرآن­شناسي، نبوت و معاد نمايانده شده است.
Views: 19
قاعده لاضرر از جمله قواعدي است که فقهاي شيعه و اهل سنت در کليت و مبناي آن اتفاق نظر دارند، اما در چگونگي تفسير مفاد و نحوه کارآمدي آن بين آنها اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به بررسي ديدگاه¬هاي فقهاي مذاهب اماميه و اهل سنت، اين قاعده در بسياري از موضوعات فقهي و حقوقي کاربرد دارد و مي¬توان کاربرد آن را به موضوعات اجتماعي و سياسي نيز سرايت داد که يکي از آنها، امر به معروف و نهي از منکر است. بر اساس استدلال¬هايي از منابع فقه، امر به معروف و نهي از منکر از جمله واجبات کفايي است که ميان فقها در مورد آن، اختلاف نظري وجود ندارد. اين واجب در ذيل مباحثي از جمله احکام، شرايط و مراتب قابل بررسي است؛ اما يکي از مهمترين مباحث آن، شرط نبود ضرر و مفسده در هنگام اجرا مي باشد و از اين رو است که قاعده لاضرر با امر به معروف و نهي از منکر ارتباط پيدا مي کند.
Views: 0
طريقت نقشبنديه يکي از طرائق و سلاسل مشهور صوفيه در جهان اسلام است که در قرن هشتم هجري قمري توسط خواجه بهاءالدين محمد نقشبند بخارايي(717- 791 ق) در ماوراءالنهر و خراسان تأسيس گرديد. طولي نکشيد که اين سلسله علاوه بر ماوراءالنهر و خراسان، در بخش وسيعي از جهان اسلام آن روزگار از هند و سند در شرق گرفته تا عراقين و شام و روم در غرب شيوع و نفوذ پيدا کرد؛ به طوري¬که در طول قرون نهم و دهم هجري قمري به بزرگ¬ترين دستگاه تصوف در ايران مبدل شد. يکي از خطوط اصلي و برجست? فکري در تعاليم مشايخ و اقطاب اين طريقه، محبت و موالات نسبت به ائم? اهل بيت(عليهم السلام) و مقام و منزلت رفيع و منيع ائمه اطهار(ع) است که در آثار و مکتوبات عرفاي آن به وضوح آشکار و هويداست. در اين مقاله، با تتبع و تفحص در برخي از منابع معتبر و نوشته¬هاي اين سلسله، ديدگاه بزرگان اين سلسله در باب مقام و منزلت شامخ ائم? اطهار(ع) تشريح شده و با وجود تصور کساني که تسنن عرفا و مشايخ نقشبندي را مانع محبت و ارادت ايشان به ائم? اطهار(ع) قلمداد مي¬کنند، اثبات نموده¬ايم که اين بزرگان نه تنها نسبت به اهل بيت(ع) محبت کامل داشته¬اند، بلکه خود مبلغ و مروج اين فرهنگ ناب و اصيل اسلامي نيز بوده¬اند
Views: 58
خاورميانه ، منطقه اي که از نظر ژئو پلتيکي يک پازل از قلب زمين را در خود دارد از نظر ژئو اکونوميکي هم بسيار مهم و همچنين کانون اوليه سه دين و تلاقي تمدنها ي بزرگ جهان بوده و نيزکانون فرهنگ هاي رنگارنگ و اقوام و مذاهب مختلف است .براستي چرا اين منطقه با اين همه پتانسيل هاي غني ، هميشه کانون جنگ و ناآرامي بوده و روي آرامش را نمي بيند؟ به چه علت براي اين منطقه بايد قدرت هاي خارج از منطقه تصميم بگيرند ؟ چرا در خاورميانه اين چنين افراط گري از همه نوعش صورت مي گيرد از افراط گرايي مذهبي گرفته تا افراط گري هاي قومي و غيره .
Views: 63
انقلاب اسلامي سرآغاز فصل نويني در تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي ايران است. درواقع، با وقوع انقلاب اسلامي گام‌هاي مهمي در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شيعه و سني برداشته شد و نگاهي متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در اين ميان، کارنامه‌ي انقلاب در زمينه‌ توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ درخشاني است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور مختصر بدان اشاره شود. شايد بتوان گفت که آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره‌ اهل سنت آمده است، به خوبي بيانگر نگاه منطقي و دقيق جمهوري اسلامي به اهل سنت است. در اين اصل تصريح شده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام مي‌‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از مذاهب اکثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.»
Views: 33
يکي از اصيل‌ترين فکرهاي اسلامي که همه مذاهب فقهي به آن باور دارند، اعتقاد به «ولايت فقيه» است. ريشه اين باور مشترک اصل ديگري است که در همه مذاهب فقهي مطرح شده و آن اين است که شرعيت و صحت عمل منوط به ولايت است؛ فرقي نمي‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد يا به ديگري، بايد با داشتن ولايت انجام گيرد يا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. براي جامعه حضور کسي که با داشتن ولايت جامعه را اداره کند، ضروري است. ضرورتاً يا رجحاناً کسي که متصدّي امور عمومي مي‌شود، بايد «فقيه» باشد؛ درنتيجه کسي که جامعه را اداره مي‌کند، داراي دو وصف ولايت و فقاهت است که او را «ولي فقيه» مي‌گويند و نظامي که بر اين اساس به وجود مي‌آيد، نظام «ولايت فقيه» است.
Views: 22
خاورميانه يکي از مهم‌ترين مناطق جهان است که تروريسم به‌عنوان يکي از مهم‌ترين تهديدهاي امنيتي، به ميزان زيادي آينده اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است. هرچند، دولت‌ها براي مقابله با تروريسم در عرصه بين‌المللي، راهبردهاي مختلفي را اتخاذ کرده‌اند؛ اما هيچ­کدام از اين راهبردها تاکنون نتوانسته است مشکل تروريسم در اين منطقه را در عرصه بين‌المللي حل و فصل کند. اين مقاله با بهره‌گيري از نظريه مکتب انگليسي، در پي پاسخ به اين پرسش است که با توجه به تدوام بحران‌هاي تروريستي در خاورميانه، چه آيند? محتمل و مطلوبي مي‌توان براي روندهاي مقابله با تروريسم در سطح بين‌المللي ترسيم کرد؟ يافته‌ها گوياي آن است که سناريوي تقويت همبستگي و انسجام جامعه بين‌المللي در مبارزه با تروريسم، با ويژگي‌هايي چون: رهبري جدي‌تر سازمان ملل متحد؛ تعهد به رعايت حقوق بشر در مبارزه با تروريسم؛ شکل‌گيري راهبرد عملياتي منسجم؛ پذيرش صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي براي مجازات عاملان اقدامات تروريستي و تقويت برابري و عدالت اقتصادي، از محتمل‌ترين و مطلوب‌ترين چشم‌اندازهاي روندهاي مقابله با تروريسم در عرص? بين المللي در سه دهه آينده است. هدف اين پژوهش، بررسي تهديدهاي برآمده از ترورريسم و فرصت‌هاي مقابله با آن طي سه دهه آينده با همکاري جامعه بين‌المللي تحت لواي سازمان ملل است. روش مورد استفاده نويسندگان در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي و آينده‌پژوهي خواهد بود.
Views: 25
تعاملات و مناسبات روابط ايران و عربستان، به عنوان دو قدرت منطقه اي، بر تحولات منطقه و کشورهاي آن تأثيرگذار است. از طرفي، با پيش بيني رويدادهاي آينده سياست خارجي ميتوان در تعامل با کشورها، سياستگذاريهاي به موقع و درستي را انجام داد و تصميمات مناسبي گرفت. هدف مقاله حاضر اين است که با تلفيق روش سناريونويسي جيمز ديتور و گام دوم تحليل تأثير بر روند، رويدادها و سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان را جهت برنامه ريزي و سياستگذاريهاي مناسبتر، تببين و تحليل کند. بنابراين، پرسش اصلي مقاله اين است که سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان چيست؟ با توجه به رويدادها و پيشرانهاي تقويت کننده و مانع روابط ايران و عربستان، به اين يافته ها رسيديم که سناريوي تيرگي روابط، بيشترين وقوع احتمال و سناريوي همکاري، کمترين وقوع احتمال را دارد و همچنين سناريوي جنگ و درگيري و يا قطع روابط نيز احتمال زيادي دارد که با تقويت يکي از پيشرانها به قوع بپيوندد. بنابراين، لازم است سياستمداران در برنامه ريزيهاي استراتژيک خود با توجه به اينکه الگوي مطلوب سياست خارجي، همکاري و تعامل سازنده است، با تقويت پيشرانهاي ايدئولوژيکي و فرهنگي و نيز نيروهاي داخلي منطقه در جهت تقويت سناريوي همکاري به پيش روند
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.