اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 5 خرداد 1397| 12 رمضان 1439

Lasted Artilce

Views: 8
شبکه‌هاي اجتماعي جديد[1] (SNS) دنياي نو و متفاوتي از ارتباطات و تعاملات بشري را براي ما خلق کرده‌اند. فيس بوک، تويتر، لينکداين، وايبر، تلگرام، واتس آپ و ساير اعضاي پرشمار اين خانواده در حال رشد با سرعت زياد در حال تبديل شدن به يکي از زيرساخت‌هاي فناورانه اصلي و بعضاً اجتناب ناپذير در زندگي و فعاليت اجتماعي ما هستند. در کنار بهره بردن از کاربردهاي فراوان و تسهيلاتي که اين فناوري براي ما فراهم آورده، در حکم محققان فلسفه اخلاق لازم است تا در جريان نوظهور نقادي و ارزيابي فلسفي اين شبکه‌ها سهم خود را ايفا کنيم. در اين راستا، با سه چارچوب نظري رايج در فلسفه اخلاق روبه‌رو هستيم: اخلاق پيامدگرا، اخلاق وظيفه‌گرا و اخلاق فضيلت‌گرا. اگرچه هر کدام از اين سه ديدگاه جايگاه خاص خود را در مباحث فلسفه اخلاق دارد اما در ارتباط با ارزيابي شبکه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين تحليل‌ها تاکنون از جانب فضيلت‌گرايان، مانند شنون والر[2] و چارلز اِس،[3] ارائه شده است. در اين مقاله از چارچوب نظري اخلاق فضيلت جهت ارزيابي SNS دفاع مي‌کنيم. سپس، ديدگاه والر و نقاط قوت و ضعف آن را واکاوي خواهيم کرد. در انتها براي تحقيق بومي در خصوص نسبت شبکه‌هاي اجتماعي با شيوه زندگي ايراني ـ اسلامي چارچوب اوليه‌اي پيشنهاد مي‌کنيم.
Views: 10
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي با ميزان شرکت در مراسم مذهبي جوانان شهرکرد بود. روش تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري پرسش‌نامه محقق‌ساخته در دو زمينه 1- استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي و 2- شرکت در مراسم مذهبي بود. روايي اين دو پرسش‌نامه به صورت محتوايي و براساس قضاوت صاحب‌نظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن دو براساس آلفاي کرونباخ به ترتيب 0/80 و 0/81 محاسبه شد. جامعه آماري در اين پژوهش دانشجويان دانشگاه شهرکرد بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر مرد با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به آزمون کولموگروف- اسميرنف از آنجايي که سطح معنا‌داري آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق کمتر از 0/05 بود، جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون ناپارامتري کاي دو استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که بين استفاده جوانان از شبکه‌هاي اجتماعي(مدت عضويت و ميزان استفاده، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي) با شرکت آنان در مراسم‌هاي مذهبي(ميزان شرکت، مشارکت در اجراي مراسم مذهبي و باور به شرکت در مراسم مذهبي) رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بدين معني که هرچه ميزان استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي بيشتر باشد، ميزان شرکت در مراسم مذهبي، مشارکت در مراسم مذهبي و باور به مراسم مذهبي کاهش مي‌يابد.
Views: 5
با توجه به تکرار تاريخ بشريّت‌ و تشابه تاريخ معاصر با تاريخ گذشته براي نجات از اين اوضاع نامطلوب و اصلاح مجدّد‌ نسل بشريت امروز در اين عصر مدرنيته نياز شديدي به بازگشت به قرآن و فرامين‌هايش داريم لذا بنده نام خدا را آوردم و دست‌آويز کلام گرانبهاي خدا (قرآن) شدم که مي‌فرمايند: هُدَيً لِنّاسِ (بقره-185) اول بوسيدم و بر سر و سينه کشيدم تا قلب آشفته‌ام از نابساماني‌هاي روزگار تسکين يابد و آن را باز کردم وقلم را برداشتم و درس يکم (حقوق طبيعي انسان در قرآن) را آغاز نمودم.
Views: 5
اناجيل بخش اساسي کتاب مقدس مسيحيان است که شالوده اين آيين را تشکيل داده اند و از طرفي عبارت انجيل دوازده مرتبه در قرآن کريم آمده و بدين جهت بررسي فرهنگي- تاريخي عبارت انجيل در آيات قرآن اهميت فراوان دارد؛ زيرا از اين طريق مدارک و توصيفهاي موجود درباره آگاهي‌ عرب عصر نزول قرآن درباره انجيل بررسي شده و به زنجيره وقايع مربوط به فرهنگ مسلمانان در اين زمينه از گذشته تا به امروز پرداخته مي شود. برداشت متعارف مسلمانان از انجيل آن کتابي است که حضرت عيسي ع آورده است و اين برداشت، «سبب تعجب و گاه طعنه مستشرقين گرديده تا آنجا که آن برداشت را به پيامبر ص نيز نسبت داده و به ايشان خرده گرفته اند که اطلاعات ايشان از مسيحيت و انجيل و چگونگي نزول آن نادرست بوده است.» در اين مقاله سعي شده است بيان کنيم در هيچ آيه اي از قرآن، لفظ کتاب براي انجيل استفاده نشده و از نگاه قرآن عيسي ع آورنده کتاب به معناي مجموعه اي نوشته شده -آنگونه که به موسي ع و پيامبر ص نسبت داده است- نيست. مراد قرآن از کتابي که به حضرت عيسي ع اعطا و تعليم شده است، احکام تشريعي است و قرآن از باب جدال احسن آن نامي را که براي کتاب هاي مشمول وحي شفاهي نازل شده بر عيسي ع متداول گشته بود -يعني انجيل- را برگزيده است و با ذکر اين دلايل باور رايج بين مسلمانان و مستشرقان را اصلاح نماييم. کليدواژه‌ها: انجيل؛ کتاب؛ احکام تشريعي؛ مسيحيت
Views: 8
خاورميانه به شدت نيازمند ايده‌ها و راهبردهايي جديد براي پيشبرد امنيت منطقه‌اي است. در حالي که بحران و منازعه در اين نقطه از جهان ترس را تشديد کرده، ليکن بحران‌ها فرصت‌هايي را براي نسخه‌ها و چارچوب‌هاي امنيتي جايگزين در اين زمينه ايجاد کرده‌اند.
Views: 19
قاره اروپا از قربانيان تروريست بوده است اما اين بدان معنا نيست که در هر زمان و مکاني به يک اندازه مورد حملات تروريستي قرارگرفته است، بلکه با توجه به زمان‌هاي متفاوت و کشورهاي مختلف، گروه‌هاي تروريستي و نوع حملات متفاوت بوده است. اين حملات از گروه‌هاي تندروي مذهبي مسيحي تا گروه‌هاي ناسيوناليست دسته‌بندي مي‌شوند؛ اما آنچه قابل‌توجه است اين است که حملات تروريستي سال‌هاي اخير در اروپا از سوي گروه‌هاي فراقاره‌اي صورت مي‌گيرد که شکل جديدي از گروه‌هاي تروريستي است و عاملان حملات کساني هستند که درون مرزهاي کشور و در اعتراض به حاکميت نيستند بلکه کساني هستند که شايد حتي تجربه زندگي در يک کشور اروپايي را ندارند و صرفاً جهت انجام حملات تروريستي به اروپا آمده‌اند
Views: 23
هدف از اين علم اين بوده که فقهاى مذاهب پس از اطلاع از همه اقوال به اتّباع احسن بپردازند و از سويى آيينه ديدگاه هاى يکديگر باشند و نقاط ضعف و يا قوت را به يکديگر منعکس نمايند و در نتيجه, فقه همگام با زمان پيش رود و بسيارى از سوء تفاهمات و دشمنى ها که زاييده جهل به يکديگر بوده, از ميان برود. علامه شاطبى متوفاى 790 معتقد بود: طلبه اى که خود را محصور در يک مذهب ساخته, چه بسا در او حالت تنفر و انکار نسبت به ساير مذاهب پيدا شود, اما وقتى به دلائل ساير فقها و مجتهدان دست يابد, به اين باور خواهد رسيد که ساير پيشوايان فقهى داراى فضل و آگاهى از مقاصد شارع و فهم اهداف وى بوده اند
Views: 30
بوکوحرام که درپي حمله‌هاي ارتش (XE ارتش) نيجريه (XE نيجريه) و ائتلاف منطقه‌اي تضعيف و در بسياري از مناطق بيرون رانده شده، مي‌کوشد با استفاده از زنان و کودکان اقدام به بمب‌گذاري انتحاري در مکان‌هاي عمومي ازجمله بازارهاي شلوغ و مساجد و کليساها کند و با اين اقدام هم امنيت و ثبات در نيجريه و کشورهاي عضو ائتلاف را متزلزل کند و هم به نيروهاي خود انگيزه ببخشد.
Views: 22
طي ماههاي گذشته متاسفانه بيشترين هجمه رواني از سوي بازيگران معارض ايران به تهران وارد شده است. اين رويکرد مهاجم که از سطح خرد شروع و به سطح منطقه سرايت و درنهايت در سطح نظام بين الملل تقويت مي شود در ظاهر با هدف تحت فشار قرار دادن و منفعل نمودن ايران در منطقه صورت مي گيرد. آن گونه که مي دانيم مجموعه اي از تحولات منطقه اي از ابتداي دهه جاري ميلادي سبب شد ايران دست برتر در منطقه داشته باشد. قطعا چنين امري در سطح داخلي،منطقه اي و بين المللي مي تواند دستاويزي قابل قبولي براي تبديل فاز رقابت به دشمني با ايران توسط بازيگري مانند عربستان باشد که علاوه بر رقابتهاي ژئوپليتيک درگير هماوردي ايدئولوژيک نيز با همسايه فارسي زبان خود است.از اين جهت، رياض بعد از برجام و خصوصا بعد از به قدرت رسيدن ترامپ در تلاش بوده اجماعي ضد ايراني را در سطوح مختلف ساماندهي کند که تا حدودي نيز موفق عمل کرده است.
Views: 22
حضور داعش در افغانستان و پاکستان و عمليات تروريستي اين گروه در اين کشورها جايي براي انکار حضور آنها باقي نگذاشته است. جايگاه افپاک در روايت هاي آخرالزماني و منظومه فکري داعش، جايگاه ژئوپليتيکي دو کشور مزبور و بسترهاي مشوقي که در منطقه براي گروه هاي ستيزه جو وجود دارد از جمله ضعف حاکميت سياسي در افغانستان و پاکستان مهمترين دلايلي است که مي توان براي گسترش حضور داعش در اين منطقه بر شمرد. به نظر مي رسد که موقعيت ژئوپليتيکي افپاک مهمترين و جذاب ترين خصيصه منطقه باشد که ضرورت توجه بيش از پيش به روندهاي امنيتي را براي دستگاه هاي تصميم ساز و مجري در جمهوري اسلامي ايران ضروري مي نمايد.
Views: 16
سوريه که تا پايان سال 2010 يکي از کشورهاي باثبات و تأثيرگذار در منطقه خاورميانه به‌شمار مي‌رفت، از ابتداي سال 2011 به يکي از بي‌ثبات‌ترين، رخنه‌پذيرترين و محوري‌ترين کانون‌هاي کشمکش و رقابت منطقه‌اي و بين‌المللي تبديل شده است. بحران سوريه تاکنون فرازونشيب‌هاي متعددي را طي کرده است. اين بحران به‌دليل کثرت و تنوع بازيگران تأثيرگذار در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به يکي از غامض‌ترين و پيچيده‌ترين بحران‌هاي خاورميانه از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون تبديل شده است. بحران سوريه که امروزه بيش از هفت سال از آن مي‌گذرد يکي از عميق‌ترين و طولاني‌ترين بحران‌هاي منطقه‌ نيز به‌شمار مي‌رود. هدف نوشتار حاضر بررسي علل تداوم بحران سوريه و تبعات آن است؛ ازهمين‌رو پس از بررسي دلايل تداوم بحران سوريه به پيامدهاي آن در سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي پرداخته مي‌شود.
Views: 11
نگاه اجمالي به سپهر رسانه‌اي که جامعه ايراني و جامعه بين‌الملل را در برگرفته است، به علاوه امکانات و نوآوري‌هاي فني، شرايط جديدي در اين سپهر ايجاد کرده است. اين تغييرات مهم از يک طرف و از طرف ديگر تا حدي اشباع فضاي رسانه از انواع گوناگون شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني و گسترش فضاي مجازي‌، برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران را وادار مي‌کند تا براي گسترش و توسعه انواع رسانه‌ها، در پي الگويي کارآمد مناسب با اين شرايط باشند. بر اساس چنين نگاهي است که پژوهش حاضر اين سؤال را طرح کرده است که الگوي مطلوب براي سياست‌گذاري رسانه در جمهوري اسلامي ايران چيست و چه مشخصاتي دارد؟ براي اينکه رسانه‌اي در جامعه اسلامي به عنوان الگوي مطلوب شناخته شود، با رجوع به مباني انديشه سياسي اسلام و استخراخ شاخصه‌ها به توصيف و سپس تبيين آن‌ها در الگودهي به رسانه‌هاي جامعه اسلامي پرداخته شد. بر اين اساس رسانه در جامعه اسلامي بايد از يک سري اصول اساسي تبعيت کند. در اين نگاه، اولين ويژگي رسانه مطلوب در اسلام «دين‌مداري» است، اهميت دين‌مداري در اين است که وقتي دين باشد، بصيرت، امنيت و آرامش هم به وجود خواهد آمد، لذا بايد رسانه در محور دين بچرخد. «اخلاق‌مداري»‌، اميدبخشي و «آگاهي بخشي» از ديگر شاخصه‌هاي اصيل در طراحي و سياست‌گذاري رسانه مطلوب در جامعه اسلامي است که عناوين فوق بايد براي موضوعات ‌زندگي ايراني و اسلامي، استحکام دروني خانواده، ايجاد تمدن نوين اسلامي، افزايش جمعيت، حفظ هويت ملي، دشمن‌شناسي، تشويق براي ازدواج، آگاهي در خصوص چالش‌هاي کشور و تبيين بحران‌هاي غرب ... برنامه‌ريزي‌هاي عقلاني و جدي اتخاذ کنند.
Views: 27
واقعيت امر اين است که ايران‌ستيزي‌هاي محمد بن سلمان و مقابله با نقش ويژه ايران در ميدان‌هاي منطقه‌اي و بلندپروازي‌هاي خام‌انديشانه وي در راستاي مبارزه با ايران به عاملي مهم براي اتخاذ تصميمات و اقدامات سعودي‌ها تبديل شده است. به نحوي‌ که از نظر وليعهد سعودي در مسير مبارزه با ايران، اين هدف است که وسيله را توجيه مي‌کند. از اين رو با توجه به اين راهبرد و سياست رسوب‌يافته در پاراديم فکري وليعهد سعودي است که موجبات همکاري ميان رياض و تل آويو فراهم شده است و رابطه ميان آنها را از يک دوستي دور به يک دوستي نزديک با شاخص هاي متحد تبديل کرده است.
Views: 49
– محمد بن سلمان وليعهد جوان و قدرت‌طلب عربستان سعودي در سفري طولاني و کم‌ سابقه به ايالات متحده آمريکا، با شخصيت‌هاي بسياري که در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و رسانه‌اي فعال هستند، ديدارهاي رسمي و غيررسمي داشته است. علاوه بر اين او با دو رسانه‌ي «آتلانتيک» و «وال استريت ژورنال» نيز مصاحبه کرده است. با توجه به تعداد بالاي ديدارها و هم‌چنين اظهارات قابل تأملش در مصاحبه‌هاي صورت گرفته، به نظر مي‌رسد ضروري است نگاهي تحليلي، دسته‌بندي‌شده و تا حد امکان جامع به آن‌چه در اين سفر گذشته است، صورت گيرد. لذا نوشتار پيش رو در نظر تا اظهارات بن سلمان در موضوعات مهم و مرتبط با ايران و محور مقاومت را رمزگشايي و تحليل نمايد.
Views: 55
با به قدرت رسيدن ملک‌سلمان و فرزندش محمد بن‌سلمان، اين کشور رويکرد محافظه‌کارانه خود را کنار گذاشته و تلاش مي‌کند خود را کشوري مدرن، پيشرفته و قدرتمند نشان دهد. يکي از مهم‌ترين کارهايي که در اين خصوص انجام داده، تدوين سند ???? است. اين سند به سفارش و هدايت شخص محمد بن‌سلمان با تأکيد بر بعد اقتصادي تهيه شده است. امّا در صورت اجرا موفقيت آميز آن هرچند بصورت نسبي، مسلماً پيامدهاي گوناگوني خواهد داشت.
Views: 40
ملک سلمان در مارس ???? به اندونزي سفر مي‌کند و تنها يک ماه بعد، سليمان اباالخيل، مدير دانشگاه امام سعود، ميوه‌هاي سفر او را مي‌چيند؛ اباالخيل در اندونزي، قطب فعاليت‌هاي سلفيت در شرق آسيا، سه مدرس? شرعي جديد، چهار مرکز و انجمن فرهنگي در دانشگاه‌هاي اندونزي و سه مرکز تربيت معلم زبان عربي را افتتاح مي‌کند، سنگ بناي دانشگاهي جديد را گذاشته، با چندين دانشگاه قرارداد همکاري بسته و روزنام? عربي – مالايي ارخبيل و ده‌ها برنامه و دور? آموزش حضوري و غيرحضوري را راه‌اندازي مي‌کند.[?] طرفه آنکه توجه ويژ? حکومت در اين سال‌ها به توسع? مدارس شرعي (المعاهد العلميه) در خارج اين کشور، با زمزمه‌هاي انحلال نسخه‌هاي اصلي آنها در داخل هم‌زمان شده است. حکومت از سويي بندهاي دست و پاي وهابيت را در داخل عربستان روزبه‌روز محکم‌تر کرده و از ديگر سو مجال تاخت و تاز او را در سراسر جهان گسترده‌تر مي‌سازد. اين است حکايت اين روزهاي رحم سلفيت؛ براي خودي‌ها سترون و براي ديگران زايا.
Views: 51
اقتصاد ايران بنا بر مسائلي بيمار است که ريشه‌هاي آن مربوط به قبل انقلاب مي‌شود. در طول اين سال‌ها، رهبر انقلاب هم سعي کردند با نامگذاري سال‌ها، در درون نظام اسلامي اين دردها را درمان کنند، اما همچنان بخش‌هايي از اين بيماري وجود دارد.
Views: 49
رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ي اصلي کشور را مسئله‌ي اقتصاد و معيشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «توليد ملي» براي حل اين مسئله، شعار و نام سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند. دکتر سيد احسان خاندوزي، استاديار دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در يادداشت زير به بررسي موانع تحقق شعار سال يعني «حمايت از کالاي ايراني» و راه حل برطرف نمودن اين موانع پرداخته است.
Views: 32
اين سومين سال پياپي است که مقام معظم رهبري تاکيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي به اشکال مختلف دارند.دو سال گذشته هم رهبري در شعارهاي اول سال خود به طور مستقيم به اين موضوع اهتمام ورزيد‌ند، امسال هم ايشان با تاکيد بر حمايت از توليد داخلي که يکي از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است دوباره به اين موضوع پرداختند.آنطور که مشهود است با تمام اقدامات صورت گرفته مانند ايجاد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ايجاد کارگروه پيگيري اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و يا تلاش براي پايدار نگه داشتن توليد در کشور، نتايج در اين زمينه‌ها به اندازه ظرفيت‌هاي موجود نبوده و همين امر باعث شده است که رهبري باز هم به اين موضوع بپردازند.
Views: 29
اميدآفريني‌هاي ايشان در راستاي گزاره‌ي «آرمان‌گرايي واقع‌بينانه» تعريف مي‌شود؛ يعني در عين اينکه برخاسته و مبتني بر واقعيت‌هاي جاري کشور است، داراي وجهه‌ي آرماني – ارزشي بوده و مانع از غلطيدن نظام و مسئولان مختلف در دام واقع‌گرايي و خطاي محاسباتي مي‌شود. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت که"مقام معظم رهبربي " مدظله العالي "در اميدآفريني‌ها درصدد گوشزد کردن کارآمدي نگاه به دورن و «ما مي‌توانيم» هستند
Views: 35
«جنگ عليه ترور» تنها يک شعار فريبده است که در لواي آن حضور دائمي نظامي آمريکا در منطقه و تجارت هزاران ميليارد دلاري اسلحه و گروگان گرفتن امنيت رواني ملت‌هاي جهان امکان‌پذير مي‌شود. ايران به عنوان کشوري که در آماج هجمه‌هاي بي‌وفقهء متجمع‌نظامي‌صنعتي آمريکا قرار دارد? نمي‌توان تنها با اتکا به نيروي نظامي خود اين دستگاه سترگ اقتصادي-نظامي را شکست بدهد. بلکه شکست اين «مجتمع» مستلزم شکست «گفتمان» آن در افکار عمومي منطقه و جهان است. امروز دستگاه ديپلماتيک ايران به ياري جامعهء مدني و شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي جمعي? بايد گفتمان «جنگ عليه ترور»‌ دولت ‌‌آمريکا را با گفتمان «اتحاد عليه مجتمع‌نظامي‌صنعتي آمريکا» در افکار عمومي جهان مغلوب سازد. البته موفقيت چنين طرحي مستلزم بکارگيري تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي و شبکه‌هاي اجتماعي و ابزار ارتباط جمعي و گردش آزاد اطلاعات و مجال بخشيدن به خلاقيت‌هاي جامعهء مدني در داخل کشور است.
Views: 25
عثماني‌گرايي با نام داوود اوغلو همراه شده است. اوغلو که از او به عنوان «کيسينجر ترکيه» نيز ياد شده بود، منويات و برداشت‌هاي خود را براي توسعه‌ي ترکيه و دستيابي به روياي عثماني در قالبي جديد، در کتابي با عنوان «عمق استراتژيک» منتشر کرده است. او در اين کتاب سعي کرده تا با تاکيد بر مولفه‌هاي گوناگوني از جمله جغرافيا، تاريخ و از همه مهم‌تر هويت، به طراحي يک استراتژي در بستر ويژگي‌هاي ژئوپليتيکي ترکيه بپردازد. ترکيه به دليل موقعيت خاص جغرافيايي نمي‌تواند خود را منحصر به يک منطقه بداند چرا که همان‌قدر که عضو غرب آسيا است، به بالکان، آسياي مرکزي و خزر و مديترانه نيز تعلق نسبي دارد. بر اين اساس تاکيد بر يک منطقه و ماندن در آن، عملا به معناي ناديده گرفتن ساير ظرفيت‌ها است. لذا ترکيه ناچار است براي ايفاي يک نقش پيشرو، به يک بازيگر مرکزي تبديل شود که امکان مانور در محيط‌هاي متفاوت را داراست تا ديگر براي پيوستن به اتحاديه اروپا، التماس‌هاي مکرر و بي‌نتيجه خود را روانه غرب نکند. بر اين اساس ترکيه نبايد نگاه منطقه‌اي داشته باشد بلکه در سطحي کلان‌تر چاره‌اي ندارد که خود را کشور مرکزي بداند که در تمام اين مناطق نقش ايفا مي‌کند.
Views: 18
مطابق پژوهش‌هاي کارشناسان نظامي در کشورهاي آسياي مرکزي، تروريست‌ها به‌خاطر تود‌‌ه‌وار بود‌‌ن، تفرقه فراگير و فعاليت جدا از يکديگر، با مشکلات سياسي و اجتماعي متعددي روبه‌رو هستند. درواقع، گروه‌هاي غيرپيکارجوي سلفي مانند حزب التحرير بيشترين هوادار را در اين منطقه دارند (صدها هزار نفر) که خود نشان از جنس انديشه مذهبي و سياسي حاکم بر افکار عمومي در آسياي مرکزي است. البته اين بدان‌معنا نيست که مي‌توان خطر افراط‌گرايي را در اين منطقه منتفي يا تضعيف‌شد‌‌ه شمرد؛ اما به باور کارشناساني مثل «آرتور مد‌‌د‌‌بيک‌اف» از قرقيزستان، تعد‌‌اد‌‌ سازمان‌هاي افراط‌گرا در آسياي مرکزي مانند غرب آسيا زياد‌‌ است و مهم‌ترين ويژگي همه آنها تمايل شديد اغلب آنها به رهبري حرکت‌هاي افراطي در آسياي مرکزي است و اينکه مي‌خواهند د‌‌يگر گروه‌ها به آنان بپيوندند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.